Liên hệ các phòng ban:

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp:

- Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Kim Oanh

- Điện thoại: 04. 38254817

2. Phòng Phục vụ bạn đọc:

- Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Bích Thủy

- Điện thoại: 04. 39369222

- Bộ phận làm thẻ: 04.39369220

3. Phòng Phục vụ thiếu nhi:

- Trưởng phòng: Bà Trần Thanh Lam

- Điện thoại: 04.39369221

4. Phòng Bổ sung và xử lỹ kỹ thuật

- Trưởng phòng: Bà Nguyễn Hồng Vân

- Điện thoại: 04. 39369103

5. Phòng Nghiệp vụ và Phong trào cơ sở

- Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thúy Oanh

- Điện thoại: 04.39369106

6. Phòng Tin học:

- Trưởng phòng: Bà Trần Thanh Hiếu

- Điện thoại: 04. 39369107

7. Phòng Địa chí và Thông tin tra cứu

- Trưởng phòng: Bà Đỗ Nguyệt Ánh

- Điện thoại: 04.3936921