PHÒNG HÀNH CHÍNH -TỔNG HỢP

1. Chức năng:

- Tham mưu giúp Ban giám đốc về chế độ chính sách của CBCCVC.

- Tổng hợp tình hình hoạt động, kế hoạch công tác, đảm bảo các điều kiện và phương tiện làm việc của đơn vị.

- Tham mưu giúp Ban giám đốc về Kế hoạch tài chính, quản lý tài sản, trang thiết bị của đơn vị.

2. Nhiệm vụ:

* Đối với công tác tổ chức:

- Tham mưu giúp Ban giám đốc kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của đơn vị.

- Quản lý hồ sơ CBCCVC, và hợp đồng lao động theo vụ việc (hợp đồng lao động ngắn hạn)

- Tham mưu giúp Ban giám đốc các vấn đề liên quan đến công tác quản lý cán bộ (tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển...) theo thẩm quyền của đơn vị.

- Giải quyết chế độ chính sách đối với CBCCVC và hợp đồng lao động (BHXH, BHYT, ốm đau thai sản...) theo thẩm quyền của đơn vị.

- Thư ký Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, Hội đồng lương của đơn vị.

* Đối với công tác Hành chính:

- Lập kế hoạch công tác năm của đơn vị

- Tổng hợp, thực hiện các loại báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo quy định của cấp có thẩm quyền.

- Quản lý các con dấu của đơn vị, tiếp nhận, xử lý và phát hành công văn đi, đến theo quy định hiện hành.

- Quản lý, lưu trữ các loại hồ sơ, văn bản.

- Tổ chức và phục vụ các hội nghị, cuộc họp..... do đơn vị tổ chức

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hành chính.

- Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, vệ sinh cơ quan, phòng cháy chữa cháy, cung ứng vật tư....

- Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc, phương tiện đi lại... của đơn vị.

* Đối với công tác tài chính kế toán:

- Tổng hợp xây dựng dự toán năm của đơn vị.

- Lập dự toán các khoản ngoài định mức trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán.

- Kiểm tra giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu nộp thanh toán nợ; Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản, nguồn thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi, vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán

- Phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế tài chính đơn vị

- Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn các thủ tục tài chính đối với các phòng trong đơn vị

- Đảm bảo kho quỹ được an toàn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc giao.