PHÒNG PHỤC VỤ THIẾU NHI

1. Chức năng:

Đáp ứng nhu cầu đọc sách của thiếu nhi Thủ đô trong việc học tập và giải trí, qua đó góp phần tạo môi truờng học tập ngoài nhà truờng, hình thành ý thức tự học, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích, hình thành và phát triển văn hoá đọc cho lứa tuổi 5 – 15.

2. Nhiệm vụ:

- Tổ chức lưu giữ, bảo quản sách báo một cách khoa học.

- Tổ chức hình thức phục vụ phong phú, đa dạng nhằm thoả mãn tốt nhất nhu cầu đọc của các em thiếu nhi.

- Thực hiện tốt công tác bạn đọc: nghiên cứu nhu cầu bạn đọc, tuyên truyền giới thiệu sách, huớng dẫn bạn đọc....

- Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác nghiệp vụ tại phòng. Xây dựng mô hình thư viện thiếu nhi hiện đại