PHÒNG TIN HỌC

1. Chức năng:

- Phòng Tin học tư vấn cho Ban Giám đốc lập kế hoạch ứng dụng CNTT tại TVHN và Hệ thống TV quận, huyện.

- Tổ chức, quản lý hệ thống mạng máy tính Thư viện Hà Nội, đảm bảo hệ thống hoạt động thống nhất, liên tục và thông suốt, theo mô hình và định hướng do Ban Giám Đốc Thư viện quyết định.

2. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, hướng dẫn ứng dụng CNTT cho các phòng ban tại Thư viện, hệ thống Thư viện quận, huyện, thị xã theo định hướng của Ban giám đốc.

- Quản trị mạng LAN, Internet của toàn cơ quan.

- Quản trị CSDL.

- Quản lý và bảo trì máy tính, máy in, các trang thiết bị, phần mềm... đảm bảo cho hệ thống máy tính của các phòng vận hành tốt.

- Quản trị, xây dựng, cập nhật thông tin trang WEB của Thư viện Hà Nội.

- Tổ chức và khai thác sử dụng Phòng đọc đa phương tiện.

- Tổ chức sản xuất sách nói.

- Tham gia phục vụ Thư viện lưu động (WOW)