PHÒNG NGHIỆP VỤ VÀ PHONG TRÀO CƠ SỞ

Phòng Nghiệp vụ - Phong trào cơ sở có nhiệm vụ xây dựng Kho sách luân chuyển, tổ chức luân chuyển vốn tài liệu tới các thư viện cấp huyện và thư viện, tủ sách cơ sở; Xây dựng và hướng dẫn nghiệp vụ mạng lưới thư viện huyện và thư viện cơ sở; Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách tại cơ sở.