PHÒNG PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Chức năng, nhiệm vụ:

- Phòng Phục vụ bạn đọc có chức năng phục vụ bạn đọc, bảo quản vốn tài liệu, tổ chức khai thác và sử dụng tài liệu phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển Thủ đô.

- Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc sử dụng vốn tài liệu thư viện thông qua các hình thức đọc tại chỗ, mượn về nhà hoặc phục vụ ngoài thư viện phù hợp với nội quy thư viện.

- Phục vụ miễn phí tài liệu thư viện tại nhà cho người đọc cao tuổi, tàn tật bằng các hình thức gửi qua bưu điện hoặc thư viện lưu động theo quy định của Pháp lệnh Thư viện.

- Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện đáp ứng yêu cầu về sử dụng vốn tài liệu,

- Bảo quản vốn tài liệu, chuyển dạng tài liệu, tu sửa, phục chế tài liệu bị hư hỏng, rách nát trong quá trình sử dụng hoặc do nguyên nhân khác.

- Hướng dẫn tra cứu và trả lời các thông tin về vốn tài liệu.

- Tổ chức kho sách khoa học theo đúng nghiệp vụ thư viện, để thuận tiện cho việc phục vụ bạn đọc.

- Nghiên cứu nhu cầu đọc mượn tài liệu của bạn đọc để đề xuất với phòng nghiệp vụ kịp thời bổ sung vốn tài liệu.

- Kết hợp với các phòng ban khác trưng bày triễn lãm sách, báo, tạp chí theo các ngày lễ lớn trong năm.

- Tổ chức hội nghị bạn đọc để trưng cầu ý kiến góp ý công tác thư viện.

- Cấp thẻ cho bạn đọc