Thư viện huyện Chương Mỹ

- Địa chỉ trung tâm + Thư viện : Huyện Chương Mỹ - Tp. Hà Nội

- Tel: 3.3866122

- PGĐ phụ trách: Đặng Thị Như Quỳnh – 01232295556

- Cán bộ phụ trách: Hoàng Hồng Xa – Tel: 0974492128

- Mail: hoanghongxa@yahoo.com