Thư viện huyện Đan Phượng

- Địa chỉ trung tâm + Thư viện: Huyện Đan phượng - Thành phố Hà Nội

- Tel: 3.3866513

- PGĐ phụ trách: Bùi Thị Mai Phương – Tel: 0982181554

- Cán bộ thư viện: Nguyễn Thị Huyền Trang – Tel: 01674704721

- Mail: nvhdanphuong@gmail.com