Thư viện quận Cầu Giấy

QUẬN CẦU GIẤY – Trực thuộc Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao

- Địa chỉ trung tâm + thư viện: 26 đường Nguyễn Phong Sắc, Quan Hoa, Cầu Giấy

- PGĐ phụ trách: Nguyễn Thị Thùy - Mobile: 0985885658

- Thư viện: 30 đường Nguyễn Phong Sắc, Quan Hoa, Cầu Giấy

- Cán bộ thư viện: Bùi Thị Thúy – Mobile: 0986648656

- Mail: buithuycg@gmail.com