HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

05/07/2017 Cỡ chữ: A-   A+  In bài viết

LỜI NÓI ĐẦU

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Cha già của dân tộc, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong thế kỷ XX và nhiều bài học kinh nghiệm cho các thế hệ mai sau. Tấm gương và đạo đức của Người mãi tỏa sáng trong trái tim, khối óc của mỗi người Việt Nam, trở thành tài sản tinh thần quý báu của Đảng, của dân tộc ta, soi đường chỉ lối cho Đảng và dân tộc Việt Nam ta đi tới mọi thắng lợi.

Việc nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh đã được Đảng ta thực hiện từ rất sớm. Trong Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng có đoạn: "Toàn Đảng hãy ra sức học tập đường lối chính trị, tác phong và đạo đức cách mạng của Hồ Chủ tịch; sự học tập ấy, là điều kiện tiên quyết làm cho Đảng mạnh và làm cho cách mạng đi mau đến thắng lợi hoàn toàn". Từ đó đến nay, đã có nhiều văn kiện của Đảng nhấn mạnh đến vai trò, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 27/3/2003 "về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới", Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7/11/2006 về tổ chức Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Chỉ thị số 03-CT/TƯ ngày 14/5/2011 về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"...

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về các vấn đề của cách mạng Việt Nam. Những tư tưởng của Người là kim chỉ nam, là nền tảng cho mọi hoạt động của Đảng, của Nhà nước và của toàn dân tộc. Chúng tôi mong muốn chọn lọc, giới thiệu tới bạn đọc một số nội dung tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những kết quả của cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Hà Nội, Thư viện Hà Nội biên soạn thư mục chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Thư mục gồm những nội dung:

1. Đường lối chỉ đạo của Đảng, nhà nước về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực

2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng.

2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ.

2.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thế hệ trẻ.

2.4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, văn nghệ.

3. Hà Nội với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Thư viện Hà Nội trân trọng giới thiệu đến Quý bạn đọc thư mục này. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm và ý kiến đóng góp của Quý bạn đọc để thư mục sau được hoàn thiện hơn.

THƯ VIỆN HÀ NỘI

 

MỤC LỤC

1. Đường lối chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh                                                                                   Tr.1

2. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực                                Tr.9

2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng                                 Tr.9

2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ                                                Tr.23

2.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thế hệ trẻ                                                  Tr.30

2.4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, văn nghệ                                            Tr.43

3. Hà Nội với cuộc vận động học tập và làm theo tấm dương đạo đức Hồ Chí Minh                                                                                                                Tr.56

 

1. ĐƯỜNG LỐI CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

1. Báo cáo về xây dựng Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V do đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng trình bày ngày 27 tháng 3 năm 1982 // Văn kiện Đảng toàn tập. - H., 2005. - T.43. - Tr.248-352

Trong đó Đảng đã xác định: "Phải đặc biệt coi trọng việc tổ chức học tập một cách có hệ thống tư tưởng, đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn Đảng" (tr.293)

HVV1940 1941

 

2. Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh // Nhân dân, 2011. - 16 tháng 5, Tr.1 +5

Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

3. Chỉ thị của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" // Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ, 2015, 11 tháng 9

Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7 tháng 11 năm 2006

www.moha.gov.vn

 

4. Chỉ thị ngày 27 tháng 3 năm 2003 của Ban Bí thư về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới // Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng, 2013. - 19 tháng 3

www.haiphong.gov.vn

 

5. Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng //Văn kiện Đảng toàn tập. - H., 2001. - T.12. - Tr. 3-11

Diễn văn có đoạn khẳng định: "Toàn Đảng hãy ra sức học tập đường lối chính trị, tác phong và đạo đức cách mạng của Hồ Chủ tịch; sự học tập ấy, là điều kiện tiên quyết làm cho Đảng mạnh và làm cho cách mạng đi mau đến

thắng lợi hoàn toàn."

 

6. Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh : Tài liệu học tập trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. - H. : Chính trị quốc gia, 2007. - 109tr. ; 19cm

Giới thiệu nội dung tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay: những nội dung chủ yếu của tư tưởng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Toàn văn tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; Tác phẩm di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

VV69409 69410

 

7. ĐỨC MINH. Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải là việc hàng ngày / Đức Minh // An ninh thủ đô, 2015. - Số 4400, 19 tháng 5, tr.3

Hội nghị trực tuyến tổng kết bốn năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công an nhân dân tổ chức vào chiều ngày 18/5/2015. Hội nghị tập trung làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân trong việc thực hiện Chỉ thị 03. Tại đây, Đại tướng Trần Đại Quang cũng nhấn mạnh phải coi việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là công việc hàng ngày của mỗi tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên.

 

8. Gắn chặt việc thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ chính trị với các nhiệm vụ chính trị xây dựng Đảng và các phong trào thi đua // Nhân dân, 2014. - 22 tháng 5, tr.1-3

Bài phát biểu của ông Lê Hồng Anh, Uỷ viên bộ chính trị, thường trực ban Bí thư trong hội nghị trực tuyến của Ban Bí thư sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 03 - CT/TW "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Bộ Chính trị diễn ra ngày 19/5 tại Hà Nội.

 

9. Học tập đạo đức Hồ Chí Minh. - H. : Chính trị quốc gia, 2007. - 786tr. ; 27cm

Gồm những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức và một số bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước về đạo đức và nghiên cứu đạo đức Hồ Chí Minh.

VL30780 30781

 

10. Học tập, rèn luyện tư tưởng và đạo đức cách mạng, thực hiện thắng lợi cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng // Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII và phục vụ bước 2 cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. - H., 1999. - Tr.15-27

Diễn văn của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Lễ kỷ niệm 109 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 30 năm thực hiện Di chúc của Người. Trong bài Diễn văn, đ/c Tổng Bí thư đã đề ra một trong những yêu cầu đối với Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng do Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) là: "Bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống làm cho Đảng gắn bó máu thịt với nhân dân..." (tr.23)

VV61483

 

11. LÊ KHẢ PHIÊU. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường Đảng ta và nhân dân ta tiến vào thế kỷ XXI / Lê Khả Phiêu // Hà Nội mới, 2000. - 19 tháng 5, tr.1-3

Nêu quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh và những đóng góp to lớn của Người đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới trong bài diễn văn kỹ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

12. Mãi noi theo gương Bác, làm theo lời Bác, đi theo con đường Bác chọn // Hà Nội mới, 2015. - 18 tháng 5, tr.1+2

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 17/5/2015 nhân Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh cao 7,2m, trong đó phần chân dung Bác cao 4,5m đúc bằng hợp kim đồng đặt tại Quảng trường phố

đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

 

13. Mỗi cán bộ, đảng viên hãy cố gắng xứng đáng là công bộc của dân, là học trò, con cháu của Bác Hồ // Hà Nội mới, 2015. - 19 tháng 5, tr.1+2

Bài diễn văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015) diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) ngày 18/5/2015.

 

14. NGÔ VĂN THẠO. Phát huy kết quả bước đầu thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XI / Ngô Văn Thạo // Cộng sản, 2014. - Số 87, tháng 3, tr.14

Về những thành tích sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XI của Đảng. Bên cạnh đó, đề cập một số hạn chế thiếu sót trong việc thực hiện Chỉ thị 03 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

 

15. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Phú Trọng // Cộng sản, 2003. - Số 19, tr.3-7

Nhắc lại công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với quá trình hoạt động trong suốt cuộc đời Người đối với cách mạng Việt Nam trong suốt thế kỉ XX và mãi mãi sau này. Qua đó cần tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, và làm theo tư tưởng của Người trong giai đoạn mới.

 

16. NGUYỄN VĂN LINH. Biến những tư tưởng cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện thực sinh động trong cuộc sống hôm nay / Nguyễn Văn Linh // Cộng sản, 1990. - Số 4

Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng, là linh hồn cuộc sống đấu tranh của những người cộng sản và nhân dân Việt Nam, hiện thân của chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng.

 

17. NGUYỄN VĂN LINH. Mãi mãi đi theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn / Nguyễn Văn Linh // Xây dựng Đảng, 1990. - Số 6, tr.1-4

Để đưa sự nghiệp của Bác Hồ đến thắng lợi hoàn toàn, chúng ta phải làm những việc như sau: 1/ Kiên quyết đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới; 2/ Tiếp tục và kiên trì giương cao ngọn cờ của Chủ nghĩa Mác-Lênin; 3/ Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; 4/ Ra sức học tập tấm gương đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 5/ Kiên trì phương châm kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

 

18. Nghị quyết của Bộ Chính trị số 195-NQ/TW, ngày 6 tháng 3 năm 1970 về cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh // Văn kiện Đảng toàn tập. - H., 2004. - T.31. Tr. 122-130

Đây là lần đầu tiên Đảng ta có Nghị quyết yêu cầu mọi đảng viên phải nghiên cứu các tác phẩm của Hồ Chí Minh, coi đây là biện pháp có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao năng lực nhận thức, tư duy, là phẩm chất đạo đức của người đảng viên.

 

19. Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) về định hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm 2000 (trích) // Một số văn kiện của Đảng về công tác tư tưởng - văn hóa (tài liệu nội bộ). - H., 2000. - T.2. - Tr.360-365

Đảng đề ra tư tưởng chỉ đạo " Tăng cường giáo dục công dân, giáo dục tư tưởng - đạo đức, lòng yêu nước, chủ nghĩa Mác - Lênin, đưa việc giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh vào nhà trường phù hợp với từng lứa tuổi và từng bậc học" (tr.359).

 

20. Nghị quyết hội nghị trung ương 4: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay // Báo điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2012. – 17 tháng 1

Toàn văn Nghị quyết số 12 – NQ/TW – Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (Khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Trong nhóm giải pháp về Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị.

http://baochinhphu.vn

 

21. Nhận thức sâu sắc hơn để kiên định, kế thừa, phát triển và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa // Lý luận chính trị, 2015. - Số 5, tr.3-7

Trích bài phát biểu của Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh tại Hội thảo khoa học quốc gia: "Tư tưởng Hồ Chí Minh: Giá trị nhân văn và phát triển" ngày 8/5/2015. Bài phát biểu đề cập về giá trị nhân văn của tư tưởng Hồ Chí Minh, ý nghĩa của hệ thống các giá trị tư tưởng đạo đức của Người góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi cương lĩnh, đường lối của Đảng, hiến pháp của Nhà nước, xây dựng đất nước giàu mạnh, công bằng, văn minh.

 

22. NÔNG ĐỨC MẠNH. Phát huy tinh thần độc lập tự chủ, đổi mới, sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới / Nông Đức Mạnh // Lịch sử Đảng, 2004. - Số 5, tr.3-10

Giới thiệu bài phát biểu của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ngày 15 - 5 - 2003. Trong đó khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Qua đó phát huy tinh thần độc lập tự chủ, đổi mới, sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới.

 

23. PHẠM VĂN ĐỒNG. Chủ tịch Hồ Chí Minh - tinh hoa và khí phách của dân tộc, lương tâm của thời đại / Phạm Văn Đồng . - H. : Sự thật, 1970. - 43tr. ; 19cm

Giới thiệu bài nói của Đồng chí Phạm Văn Đồng trong buổi lễ trọng thể kỷ niệm lần thứ 80 ngày sinh Hồ Chủ tịch.

VV7400

 

24. PHẠM VĂN ĐỒNG. Học Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta học gì / Phạm Văn Đồng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2008. - 91tr. ; 21cm

Một số bài nói và viết của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng về Hồ Chủ tịch; Tài liệu có giá trị tự phục vụ cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

VL32163 32164

 

25. PHAN DIỄN. Chỉ thị của Ban bí thư về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới / Phan Diễn // Lịch sử Đảng, 2003. - Số 4, tr.3-6

Nói lên sự cần thiết của việc nghiên cứu, tuyên truyền giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. Nêu rõ mục đích, yêu cầu của công tác này; đối tượng tuyên truyền giáo dục; nội dung và nhiệm vụ của công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh. Đưa ra cách tổ chức thực hiện công tác này.

 

26. PHAN DIỄN. Vận dụng tinh thần cách mạng và khoa học trong nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh / Phan Diễn // Tư tưởng văn hoá, 2003. - Số 6, tr.3-5

Giới thiệu bài phát biểu khai mạc của đồng chí Phan Diễn - Uỷ viên Bộ Chính

trị, Thường trực Ban Bí thư - tại Hội nghị cán bộ triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới (Hà Nội, ngày 29/5/2003).

 

27. PV. Sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị / PV // Nhân dân, 2014. - 20 tháng 5, tr.1-5

Ngày 19/5 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Các đại biểu đã lần lượt báo cáo kết quả đạt được, góp phần kiến nghị để góp phần thực hiện tốt chỉ thị số 03 của Bộ chính trị đúng với tinh thần Nghị quyết đại hội XI.

 

28. Thông báo kết luận của Ban Bí thư sơ kết việc thực hiện chỉ thị 23-CT/TW về "Đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới" // Hà Nội mới, 2004. - 14 tháng 2, tr.1-7

Về việc đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. Tổ chức giáo dục, tuyên truyền sâu rộng, có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Đề ra phương hướng thực hiện và hướng dẫn thực hiện.

 

29. Tiếp tục đưa sự nghiệp đổi mới tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương (khóa VI) về các văn kiện trình Đại hội VII, do đồng chí Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương (khóa VI) trình bày //Văn kiện Đảng toàn tập. - H., 2007. - T.51. - Tr.10-49

Lần đầu tiên, Đảng ta đưa ra khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh và xác định "Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động" (tr.29).

VL29387

 

30. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về các văn kiện Đại hội XI cua Đảng do đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trình bày ngày 12 tháng 1 năm 2011 //Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. - H., 2011. - Tr.13-62

Đảng quyết định: "Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng" (tr.57).

 

31. TRƯỜNG CHINH. Chủ tịch Hồ Chí Minh sự nghiệp vĩ đại gương sáng đời đời / Trường Chinh. - H. : Sự thật, 1980. - 48tr.: chân dung ; 19cm

Bài diễn văn quan trọng của đồng chí Trường Chinh (19/5/1980) đã khái quát quá trình hoạt động cách mạng, sôi nổi phong phú của Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng thời bài diễn văn này còn nêu rõ những nhiệm vụ cụ thể của toàn Đảng toàn dân toàn quân ta tăng cường đoàn kết, khắc phục khó khăn...để thực hiện tốt di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

VV21950

 

32. TRƯỜNG CHINH. Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam / Trường Chinh. - H. : Thông tin lý luận, 1991. - 195tr.: chân dung ; 19cm

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đ/c Tổng Bí thư Trường Chinh xác định: "Nhân dịp này, chúng ta hãy ôn lại tiểu sử và sự nghiệp Hồ Chủ tịch, tìm hiểu và học tập tư tưởng, đạo đức và tác phong của Người để phục vụ nhân dân được tốt hơn".

VV44533 44534

 

33. TRƯỜNG CHINH. Hồ Chủ tịch lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam / Trường Chinh. - H. : Sự thật, 1965. - 71tr. ; 19cm

Tóm tắt tiểu sử, sự nghiệp của Hồ Chủ tịch, về đường lối cách mạng của Người đồng thời nêu lên đạo đức, tác phong của Người cho chúng ta học tập.

VV18750

 

2. NỘI DUNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ MỘT SỐ LĨNH VỰC

2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng

34. B.T.V. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền / B.T.V // Xây dựng Đảng, 1994. - Số 8, tr.29-32

Lược trích một đoạn trong báo cáo của PGS Trần Đình Huỳnh, chủ nhiệm đề tài "Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền" tại Hội thảo cuối tháng 6/1994 tại Hà Nội.

 

35. BÁ CÔNG. Bác Hồ với việc giáo dục nhân cách Đảng viên / Bá Công // Xây dựng Đảng, 1990. - Số 2, tr.23+24 ; 19cm

Bác Hồ luôn coi trọng công tác giáo dục cán bộ Đảng viên, cán bộ Đảng viên mạnh thì Đảng mạnh. Vì vậy giáo dục cán bộ Đảng viên luôn luôn là một trong những công tác quan trọng của Đảng. Bác đã chỉ ra ba mặt tạo nên nhân cách cách mạng, nhân chứng cộng sản là: năng lực công tác, đạo đức cách mạng và tác phong quần chúng.

 

36. BÁ NGỌC. Năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài "Kiểm điểm công tác của Đảng" / Bá Ngọc // Quân đội nhân dân, 1990. - 18 tháng 1

Trong hoàn cảnh phức tạp trong nước và trên thế giới cuối năm 1948, đầu năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài "Kiểm điểm công tác của Đảng" nhằm khẳng định vai trò của Đảng trong cách mạng và nâng cao vai trò phẩm chất của Đảng viên.

 

37. Bác và Đảng. - H. : Văn hoá thông tin, 2009. - 238tr. ; 26cm

Giới thiệu phóng sự ảnh sắp xếp có hệ thống theo trình tự lịch sử và lời chú giải về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Bác trong quá trinh đào tạo, thành lập và phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam: Hồ Chí Minh - Người đảng viên cộng sản tiêu

biểu của thế kỷ XX trong lịch sử dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

 

38. Bài viết của Bác Hồ nhân dịp Đảng ta 19 tuổi / Minh Hiếu giới thiệu // Lịch sử Đảng, 1994. - Số 3, tr.48

Bài viết là một tài liệu quan trọng tổng kết quá trình hoạt động của Đảng từ khi ra đời đến 1949. Nội dung có 3 phần: Sự trưởng thành nhanh chóng và bản lĩnh vững vàng của Đảng ta. Bối cảnh lịch sử, chủ trương của Đảng và tình hình cách mạng qua từng chặng đường, những hạn chế, thiếu sót của Đảng ở mỗi thời kỳ. Những yêu cầu phấn đấu của Đảng viên, tác giả trích giới thiệu phần 3 của tài liệu này.

 

39. CHU ĐỨC TÍNH. Những điều Bác dặn trong di chúc / Chu Đức Tính // Làng Việt, 2014. - Số 51, tháng 10, tr.4+5

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã và mãi mãi là cương lĩnh hành động, xây dựng và phát triển đất nước. Di chúc không chỉ là quan điểm tư tưởng mà còn là những trăn trở, mong mỏi của Bác: khát vọng về giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và đi lên chủ nghĩa xã hội; Các vấn đề về Đảng và chỉnh đốn Đảng; tình yêu thương với nhân dân bồi dưỡng thế hệ mạng; Những tồn tại trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, những mâu thuẫn trong phe xã hội chủ nghĩa...

 

40. Chủ tịch Hồ Chí Minh di chúc và thực hiện di chúc của Người. - In lần thứ 2. - H. : Quân đội nhân dân, 2001. - 73tr. ; 19cm. - (Tủ sách phòng Hồ Chí Minh)

Toàn văn di chúc của Bác, điếu văn cuả Ban chấp hành Trung ương Đảng tại lễ truy điệu Người. Tập hợp một số bài viết của người về đạo đức cách mạng. Bài phát biểu của tổng bí thư Lê Khả Phiêu tại lễ kỉ niệm 109 ngày sinh của Bác và đề cương tuyên truyền kỉ niệm 30 năm thực hiện Di chúc của Người.

VV63349 63350

 

41. Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề đạo đức Cách mạng. - H. : Thông tin lý luận, 1986. - 311tr. ; 19cm

Gồm 106 bản tham luận viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề đạo đức cách mạng như: Tìm hiểu sự hình thành tư tưởng nhân đạo cộng sản ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, học tập quan điểm quần chúng của Bác Hồ, chủ nghĩa nhân đạo thực tiễn và đạo đức càch mạng của Bác Hồ, về vấn đề quan tâm tới lợi ích của quần chúng nhân dân chống chủ nghĩa cá nhân trong tư tưởng của Bác và những quan điểm khác về đạo đức cách mạng của Người.

VV33840 33841

 

42. DƯƠNG QUANG HIỂN. Bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Dương Quang Hiển // Tổ chức nhà nước, 2015. - Số 1, tháng 1, tr.24-27

Những nội dung cần thực hiện tốt để bồi dưỡng đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên trong điều kiện Đảng cầm quyền.

 

43. ĐOÀN NGỌC HẢI. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng soi sáng công cuộc đổi mới và tự chỉnh đốn Đảng / Đoàn Ngọc Hải // Quốc phòng toàn dân, 1994. - Số 8

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chỉnh đốn Đảng sau khi Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền. Chỉnh đốn Đảng là công tác thường xuyên, là một yêu cầu mang tính khách quan đối với Đảng cầm quyền, nhiệm vụ của nó xuất phát từ thực tiễn cách mạng. Công tác chỉnh đốn Đảng phải dựa vào dân, mục tiêu là phục vụ nhân dân, đổi mới phương thức lãnh đạo theo tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình mới của đất nước.

 

44. Giáo dục lý luận chính trị tư tưởng. - H. : Quân đội, 1970. - 76tr. ; 27cm

Những bài viết, bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đường lối cách mạng của Đảng, về nâng cao giác ngộ cách mạng cho quần chúng, về học tập nâng cao lý luận cho Đảng viên.

VL353

 

45. HÀ ĐĂNG. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng văn hoá trong Đảng hiện nay / Hà Đăng // Cộng sản, 2005. - Số 15, tr.31-34

 

46. HÀ THỊ THUỲ DƯƠNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân / Hà Thị Thuỳ Dương // Tổ chức nhà nước, 2015. - Số 3, tr.27-31

Giữ vừng và thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân là một tư tưởng xuyên suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sở dĩ Người chú ý đến vấn đề này vì đây là một trong những điều kiện thiết yếu để Đảng có đủ năng lực và khả năng lãnh đạo nhân dân. Về lý do vì sao và cách làm để giữ vững được mối quan hệ này.

 

47. HOÀNG TRANG. Suy nghĩ về mối quan hệ giữa Đảng với khối đoàn kết toàn dân / Hoàng Trang // Xây dựng Đảng, 1994. - Số 5, tr.1+2, 7

Gắn bó chặt chẽ với nhân dân là mục tiêu của Đảng. Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng, Đảng viên phải liên hệ mật thiết với quần chúng, gương mẫu trong mọi công tác và đời sống, vận động nhân dân, gắn bó chặt chẽ giữa Đảng và nhân dân là công việc lâu dài của Đảng ta.

 

48. Học Bác để làm người // Xây dựng Đảng, 1990. - Số 5, tr.1-3

Bác Hồ đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của đất nước, Bác là tấm gương sáng, mẫu mực để chúng ta noi gương và học tập. Học Bác là việc làm nghiêm túc của tất cả mọi người và thế hệ mai sau. Học Bác là để làm theo lời Bác, đó là biện pháp quan trọng nhất để xây dựng Đảng, làm cho Đảng hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của mình.

 

49. HỒ CHÍ MINH. Bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lớp huấn luyện Đảng viên mới - Hà Nội, ngày 14/5/1966 / Hồ Chí Minh // Hà Nội mới,

2006. - 13 tháng 5, tr.1-3

 

50. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chủ tịch nói về dân chủ, kỷ luật và đạo đức cách mạng / Hồ Chí Minh. - In lần thứ 2. - H. : Sự thật, 1969. - 82tr. ; 19cm

Giới thiệu một số bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ luật ở trong Đảng; về đảm bảo quyền làm chủ tập thể của quần chúng nhân dân và về đạo đức cách mạng của người cán bộ.

VV6379

 

51. HỒ CHÍ MINH. Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân / Hồ Chí Minh. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 1999. - 52tr. ; 21cm

Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu; Thế nào là tư tưởng và tác phong xã hội chủ nghĩa đó là những lời dạy của Bác Hồ vẫn còn nguyên giá trị.

VL15877 15878

 

52. HỒ CHÍ MINH. Phát huy tinh thần cầu học cầu tiến bộ / Hồ Chí Minh. -

H. : Sự thật, 1960. - 93tr. ; 19cm

Một số bài nói của Hồ Chủ tịch ở các lớp học chính trị và huấn thị về vấn đề huấn luyện và học tập chính trị nhằm củng cố lập trường, rèn luyện tư tưởng, tăng cường Đảng tính, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao ý chí phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất đất nước.

VV6402

 

53. HỒ CHÍ MINH. Sửa đổi lối làm việc / Hồ Chí Minh. - H. : Thông tin lý luận, 1990. - 911tr. ; 19cm

Một vài khiếm khuyết thường mắc phải của cán bộ, Đảng viên trong quá trình làm việc. Phương pháp phê bình và sửa chữa các khuyết điểm đó. Bàn về tư cách đạo đức cách mạng của cán bộ Đảng viên.

VV39848 39849

 

54. HỒ CHÍ MINH. Tư cách của Đảng chân chính cách mạng / Hồ Chí Minh // Công tác văn hoá tư tưởng, 1992. - Số 10

Bài viết gồm 12 điều Bác viết năm 1947 căn dặn về công tác Đảng, về tư cách của Đảng viên, về tư cách của một Đảng nhân dân.

 

55. HỒ CHÍ MINH. Về công tác Đảng - công tác chính trị trong các lực lượng vũ trang nhân dân / Hồ Chí Minh. - H. : Quân đội nhân dân, 1990. - 154tr. ; 19cm

Tập hợp những đoạn trích bài nói và viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác Đảng, công tác chính trị trong các lực lượng vũ trang như: các mặt hoạt động, những yêu cầu với người làm công tác Đảng công tác chính trị.

VV39842 39843

 

56. HỒ CHÍ MINH. Về Đảng cầm quyền / Hồ Chí Minh. - H. : Sự thật, 1986. - 190tr. ; 19cm

Tuyển chọn một số bài viết và bài nói của Hồ Chí Minh từ năm 1945 đến năm 1969 về vai trò, trách nhiệm của Đảng cầm quyền trước lịch sử, trước nhân dân, về sự lành mạnh, trong sáng của đội ngũ đảng viên và cán bộ Đảng.

VV32924 32925

 

57. HỒ CHÍ MINH. Về Đảng cộng sản Việt Nam / Hồ Chí Minh. - H. : Chính trị quốc gia. - 19cm

T.2- 1993. - 257tr.

Những trước tác của Hồ Chí Minh bàn về Đảng cộng sản Việt Nam; Về phê và tự phê, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, mối quan hệ Đảng với nhân dân, về quan hệ quốc tế của Đảng.

VV46726 46727

 

58. HỒ CHÍ MINH. Về tư cách người Đảng viên Cộng Sản / Hồ Chí Minh. - H. : Sự thật, 1983. - 142tr. ; 19cm

Tư cách và đạo đức của một người Cách mạng. Vấn đề cán bộ, sửa chữa những khuyết điểm sai lầm, sự phấn đấu đi lên vẻ vang của Đảng ta. Một số bài nói chuyện của Hồ Chủ tịch với nhân dân và các hội nghị, đại hội Đảng của một số tỉnh về tư cách đạo đức.

VV27601 27602

 

59. Hồ Chí Minh sự hội tụ tinh hoa tư tưởng đạo đức nhân loại. - H. : Văn hoá thông tin, 2007. - 611tr. ; 27cm

Những bài viết, bài nói của Bác tập trung vào các phẩm chất: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí của Người; Về tấm gương đạo đức; Về vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng cầm quyền.

VL30782 30783

 

60. LÊ KHẢ PHIÊU. Học tập rèn luyện tư tưởng và đạo đức cách mạng, thực hiện thắng lợi cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng / Lê Khả Phiêu // Văn hoá, 1999. - 19 tháng 5, tr.1+2

Diễn văn của đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại lễ kỷ niệm 109 năm ngày sinh Hồ Chí Minh và 30 năm thực hiện di chúc của Người.

 

61. LÊ XUÂN LỰC. Cách mạng XHCN và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Lê Xuân Lực // Quốc phòng toàn dân, 1990. - Số 6, tr.13-21

Để giữ vững được vai trò lãnh đạo của mình, Đảng ta cần phải thấu suốt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng. Xác định đường lối Cách mạng xã hội chủ nghĩa; Xác định quyền làm chủ Xã hội, làm chủ đất nước của nhân dân lao động - loại trừ mọi tiêu cực trong Đảng, trong xã hội, làm cho chủ nghĩa xã hội là một chế độ xã hội thực sự công bằng và nhân đạo.

 

62. MAI TRANG. Làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác vận động quần chúng / Mai Trang // Xây dựng Đảng, 1992. - Số 6

Phong cách đặc biệt của Hồ Chí Minh là tin ở dân và dựa vào dân, mạnh dạn phát động quần chúng, làm cho mọi người thấm nhuần tinh thần làm chủ tập thể. Cán bộ Đảng viên chẳng những phải lãnh đạo quần chúng mà lại phải học hỏi quần chúng, giữ chặt mối quan hệ với dân chúng và luôn lắng nghe ý kiến của dân chúng, đó là nền tảng lực lượng của Đảng và nhờ đó Đảng thắng lợi.

 

63. NGÔ VƯƠNG ANH. Học Bác về tự phê bình và phê bình / Ngô Vương Anh // Nhân dân, 2014. - 18 tháng 5, tr.3

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình là "luật phát triển của Đảng", là phương cách tốt nhất để nâng cao đạo đức cách mạng, quyét sạch chủ nghĩa cá nhân. Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng nêu rõ nhóm giải pháp quan trọng hàng đầu để đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống là đẩy mạnh phê và tự phê, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cấp trên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

64. NGÔ VƯƠNG ANH. Nhớ những lời Bác dặn về xây dựng Đảng / Ngô Vương Anh // Kinh tế & Đô thị, 2015. - Số 105, 11 tháng 5, tr.3

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giáo dục, rèn luyện Đảng viên là nguyên tắc cốt lõi trong việc rèn luyện đạo đức cách mạng. Những lời dặn của Bác về xây dựng Đảng, thực trạng đạo đức cách mạng Đảng viên hiện nay, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn xã hội.

 

65. NGUYỄN ĐỨC BÌNH. Giương cao ngọn cờ cách mạng và sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Đức Bình // Lý luận chính trị, 2015. - Số 5, tr.16-22

Giương cao ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí Minh là "nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân", là phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, là giương cao ngọn cờ cách mạng và sáng tạo của chủ nghĩa Mác - Lênin, thực hiện thành công lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên Tổ quốc ta, góp phần vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Mười hai điều về tư cách của Đảng chân chính cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

66. NGUYỄN HẢI KHOÁT. Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc rèn luyện phẩm chất và năng lực của cán bộ, đảng viên / Nguyễn Hải Khoát // Xây dựng Đảng, 1991. - Số 5, tr.7-9

Việc rèn luyện phẩm chất và năng lực của cán bộ, Đảng viên là một trong những vấn đề được Đảng và Bác Hồ đặc biệt quan tâm vì nó liên quan mật thiết với việc nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng. Để xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi phải có những cán bộ có phẩm chất và năng lực phù hợp, những cán bộ có đạo đức cách mạng, có ý thức trách nhiệm, có kiến thức và năng lực lãnh đạo, có tinh thần học tập và rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt.

 

67. NGUYỄN QUỐC BẢO. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng / Nguyễn Quốc Bảo . - H.: Lao động, 1999. - 103tr. ; 19cm

Sự phát triển của Học thuyết Mác - Lê nin về Đảng và xây dựng Đảng; Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng; Đảng ta xây dựng theo tư tưởng của Người.

HVV3096 3097

 

68. NGUYỄN THANH LÂM. Tác phong Hồ Chí Minh / Nguyễn Thanh Lâm // Xây dựng Đảng, 2004. - Số 3, tr.3+4

Trình bày tư tưởng của Hồ Chí Minh về đạo đức, tác phong của người cán bộ, đảng viên đối với tập thể, quần chúng nhân dân và trong lối sống, suy nghĩ của chính bản thân họ.

 

69. NGUYỄN THẾ PHẤN. Bác Hồ với vấn đề xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng / Nguyễn Thế Phấn // Xây dựng Đảng, 1990. - Số 4, tr.15-17

Bác Hồ rất quan tâm đến việc xây dựng các tổ chức Đảng ở các cơ sở,vì đó là nguồn gốc của sự lãnh đạo, là nền móng của Đảng, muốn có chi bộ tốt phải có Đảng viên tốt. Vì vậy phải chăm lo giáo dục đảng viên, Bác đã chỉ ra 4 tiêu chuẩn của một chi bộ 4 tốt, trong đó tiêu chuẩn quan trọng nhất là "lãnh đạo tốt" bao gồm 3 vấn đề: 1. Đảng viên gương mẫu trong công việc; 2. Phải sâu sát và thiết thực trong công việc; 3. Lãnh đạo phải dân chủ.

 

70. NGUYỄN THẾ THẮNG. Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Thế Thắng. - H. : Lao động, 2000. - 279tr. ; 19cm

Hai tám bài viết đã đăng báo trên các tạp chí của Đảng, tạp chí Cộng Sản.. gồm 3 phần: Phần 1: 10 bài đề cập đến mọt số quan điểm cơ bản trong đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và của Chủ Tịch Hồ Chí Minh; Phần 2: Gồm 9 bài tập trung công tác xây dựng Đảng tổ chức cán bộ; Phần 3: Gồm 9 bài chính sách dân vận, xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất.

VV62505 62506

 

71. NGUYỄN THẾ THẮNG. Tìm hiểu tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh / Nguyễn Thế Thắng. - H. : Lao động, 2002. - 179tr. ; 19cm

Nguồn gốc tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh; Một số nội dung, tính chất và chuẩn mực cơ bản trong tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh; Nâng cao đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh; Nâng cao đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ta hiện nay.

VV64552 64553

 

72. NGUYỄN THẾ THẮNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cầm quyền / Nguyễn Thế Thắng // Tạp chí Cộng sản, 2003. - Số 28, tháng 10, tr.12-16

Phân tích một số quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng. Trong đó làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, phải làm trong sạch bộ máy lãnh đạo của Đảng, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; giữ vững mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và dân và cán bộ là cái gốc của mọi việc.

 

73. NGUYỄN VIỆT CHIẾN. Rèn luyện đạo đức cách mạng theo lời dạy của Bác Hồ / Nguyễn Việt Chiến // Xây dựng Đảng, 1990. - Số 5, tr.21-23, 39

Muốn hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng, người cách mạng phải có đạo đức cách mạng, Bác Hồ thường nhắc chúng ta phải rèn luyện đạo đức cách mạng, thực chất là làm trong sạch nội bộ Đảng, thực hiện dân chủ, phê bình, tự phê bình, khen chê đúng lúc.

 

74. NGUYỄN XUÂN THÔNG. Góp phần nhỏ vào cuộc vận động lớn : Những bài viết về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng / Nguyễn Xuân Thông. - H. : Chính trị Quốc gia- Sự thật, 2013. - 175tr. ; 19cm

Tập hợp những bài viết về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh và về xây dựng Đảng của tác giả đã được đăng trên các sách, báo, tạp chí, kỷ yếu, hội thảo

VV72338 - 72339

 

75. P.V. Vững bước theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn : Xã luận / P.V // Nhân dân, 1991. - 18 tháng 5

Nghiên cứu quá trình phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh, từ chủ nghĩa yêu nước chân chính đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh là người sáng lập và xây dựng Đảng, vì thế Đảng cần có đường lối và biện pháp đúng đắn trong tình hình hiện nay, thực hiện dân giàu nước mạnh theo tư tưởng của Người.

 

76. PHẠM NGỌC ANH. Triết lý dân tâm, an dân từ Hồ Chí Minh đến Đảng Cộng sản Việt Nam / Phạm Ngọc Anh // Tổ chức nhà nước, 2015. - Số 1, tháng 1, tr.20-23

Về triết lý dân tâm, an dân từ Hồ Chí Minh đến Đảng Cộng sản Việt Nam và bốn nhóm vấn cần tập trung giải quyết trong bối cảnh hiện nay để củng cố niềm tin của mọi người đối với Đảng, để an dân.

 

77. PHẠM NGỌC QUANG. Hồ Chí Minh về vai trò của lý luận tiên phong / Phạm Ngọc Quang // Quốc phòng toàn dân, 1993. - Số 5

Hồ Chí Minh đã phát hiện và khẳng định: Chỉ có đi theo con đường của chủ nghĩa Mác-Lênin mới giải phóng được dân tộc. Muốn vậy, trước tiên phải có Đảng cách mạng, đó là Đảng của giai cấp công nhân, Đảng phải nắm vững chủ nghĩa Mác-Lênin luôn phê bình và tự phê bình, chống mọi thứ chủ nghĩa đi ngược của chủ nghĩa Mác-Lênin, Đảng phải dựa vào dân, hành động vì tất cả lợi ích của dân tộc.

 

78. PHẠM NGỌC QUANG. Hồ Chí Minh với việc xây dựng Đảng ta về trí tuệ / Phạm Ngọc Quang. - H. : Chính trị quốc gia, 1994. - 69tr. ; 19cm

VV49788 49789

 

79. PHẠM NHƯ CƯƠNG. Học tư tưởng Hồ Chí Minh nghĩa là phải sống và làm việc tốt hơn / Phạm Như Cương // Xây dựng Đảng, 2003. - Số 11, tr.2-9

Trình bày quan điểm và tư tưởng Hồ Chí Minh để hiểu sâu hơn về tư tưởng, đạo đức cách mạng, tư cách Đảng viên trong hoạt động của Đảng và vai trò, nghĩa vụ đối với nhân dân.

 

80. PHẠM VĂN ĐỒNG. Luận điểm của Đảng về Chủ tịch Hồ Chí Minh / Phạm Văn Đồng // Xây dựng Đảng, 1990. - Số 2, tr.13+14

Thấy được vai trò quyết định của Đảng cộng sản đối với sự nghiệp cách mạng, chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu những nguyên tắc cơ bản về Đảng, đồng thời sáng tạo những luận điểm lý luận mới về xây dựng Đảng như: Đảng cộng sản là kết quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

 

81. PHẠM XANH. Mấy vấn đề đoàn kết hiện thời dưới ánh sáng tư tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh / Phạm Xanh // Lịch sử Đảng, 1993. - Số 3, tr.31-34

Đoàn kết là yếu tố cơ bản để thực hiện mục tiêu chiến lược của mọi cuộc cách mạng. Muốn đoàn kết phải có chính Đảng, được vũ trang bằng học thuyết khoa học, với những Đảng viên được thư thách đầy đủ tiêu chuẩn, thì mới làm được vai trò hạt nhân đoàn kết lãnh đạo cách mạng đi đế thắng lợi. Trong thời kỳ lịch sử mới, những chuẩn mực Đảng viên cũng phải thay đổi, bổ sung để có thể đưa vào Đảng những người tiên tiến, gánh vác nhiệm vụ to lớn của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời Đảng phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa Đảng với Nhà nước, giữa Đảng và mặt trận, Đảng phải luôn đổi mới trong chính sách, trong phong cách lãnh đạo...để quần chúng tin tưởng, gắn bó với Đảng.

 

82. THÀNH DUY. Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc lựa chọn mục tiêu xây dựng CNXH ở Việt Nam / Thành Duy // Cộng sản, 1990. - Số 3, tr.41-45

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc lựa chọn mục tiêu xây dựng CNXH ở Việt Nam; Tư tưởng chủ đạo của đường lối xây dựng CNXH là: - Xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền. - Tư tưởng liên minh công - nông. - Tư tưởng về chiến lược con người.

 

83. Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng / Trần Đình Huỳnh chủ biên. - H. : Chính tri quốc gia, 1993. - 283tr. ; 19cm

Gồm những bài của nhiều tác giả nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng. Nêu rõ luận điểm, quan niệm của Hồ Chủ tịch về ĐCS, Đảng cầm quyền. Một số nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về việc xây dựng Đảng: rèn luyện đạo đức, giữ gìn sự đoàn kết trong sáng của Đảng, quan điểm quần chúng....Và việc vận dụng nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng Đảng.

VV48776 48777

 

84. TRẦN ĐÌNH HUỲNH. Để mãi mãi được tin yêu... / Trần Đình Huỳnh // Sài Gòn giải phóng, 1992. - 5 tháng 6

Để xứng đáng với lòng tin cậy của nhân dân, Đảng ta tuyệt đối tuân theo quy trình bẩy điều mà Hồ Chủ tịch đã dặn lại.

 

85. TRẦN ĐÌNH HUỲNH. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng của chúng ta / Trần Đình Huỳnh, Mạch Quang Thắng. - H. : Lao Động, 1993. - 70tr. ; 19cm

Gồm những tư tưởng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và các đoàn thể.

VV46724 46725

 

86. TRẦN QUANG NHIẾP. Bác Hồ với công tác xây dựng Đảng / Trần Quang Nhiếp. - Tuyên giáo, 2014. - Số 2, tháng 2, tr.10-15

Phân tích các khía cạnh như: phương thức lãnh đạo Đảng; chống chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, vụ lợi; chống tham ô, lãng phí; dựa vào dân, củng cố lòng tin của nhân dân, nâng cao đạo đức cách mạng... trong tư tưởng về xây dựng Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

87. TRẦN TRỌNG ĐẠO. Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình trong công tác xây dựng Đảng giai đoạn hiện nay / Trần Trọng Đạo // Giáo dục lý luận, 2015. - Số 230, tháng 6, tr.12-14, 18

Quan điểm Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình trong công tác xây dựng Đảng; bốn giải pháp để thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, qua đó góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 

88. TRỊNH ĐÌNH KIÊN. Bác Hồ với vấn đề cần kiệm / Trịnh Đình Kiên // Quốc phòng toàn dân, 1990. - Số 5, tr.45-49

Trong di sản tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh "cần kiệm" luôn luôn là bộ phận quan trọng. Cần kiệm để ổn định, tích luỹ, xây dựng và phát triển nền kinh tế quốc dân, đó là một quốc sách. Cần phải hiểu đúng, đầy đủ tinh thần của cần kiệm. Trong tình hình hiện nay có nhiều cơ quan, ngành, cá nhân không những không thực hiện tiết kiệm mà còn tham ô lãng phí,...làm giảm sút uy tín của Đảng.

 

89. TRƯƠNG THỊ THÔNG. Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng trong sạch, là đạo đức, là văn minh / Trương Thị Thông // Lý luận chính trị, 2015. - Số 5, tr.42-48

Xây dựng Đảng là tâm huyết, là nội dung quan trọng xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Người nhắc nhở: Đảng phải luôn giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, "Đảng không phải là tổ chức để làm quan phát tài...", lòng trung thành, vai trò, tư cách của người đảng viên. Về những yêu cầu, tiêu chuẩn của đảng viên cộng sản, của nguời cán bộ phải có theo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng.

 

90. Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng con đường chúng ta đi. - H. : Chính trị quốc gia, 2000. - 193tr. ; 19cm

Tập hợp những bài viết của một số đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước viết về tư tưởng chính trị và công lao to lớn của Bác đối với cách mạng Việt Nam cũng như công cuộc xây dựng Đảng và đất nước sau này.

VV62095 62096

 

91. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh / Phạm Ngọc Anh, Bùi Đình Phong: đồng chủ biên H.: Lý luận chính trị, 2005. 574tr. ; 21cm

Những tư tưởng, quan điểm của Hồ Chủ tịch về vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng, về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và việc vận dụng tư tưởng đó vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở nước ta hiện nay..

HVL1501 1502

 

92. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ trung thành của nhân dân// Các chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh. - H.: , 2004. tr.164-176

Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định hàng đầu để đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi. Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác - Lênin "làm cốt". Đảng Cộng sản Việt Nam phải được xây dựng theo những nguyên tắc Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản. Đảng phải thường xuyên chăm lo và chỉnh đốn Đảng.

HVL1355 1356

 

93. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đối với sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay// Các chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh. - H.: , 2004. tr.473-497

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Tư tưởng của Người là cơ sở để xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay.

HVL1355 1356

 

94. VĂN CHÍNH. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và chỉnh đốn Đảng / Văn Chính // Văn hoá, 1999. - 19 tháng 5, tr.8

Bác nêu lên mối liên hệ cần thiết gắn bó giữa Đảng với nhân dân.

 

95. VŨ KỲ. Bác Hồ căn dặn cán bộ, đảng viên phải thực sự thấm nhuần và thực hành đạo đức cách mạng / Vũ Kỳ // Tư tưởng văn hoá, 1993. - Số 5

Những điều Bác căn dặn cán bộ, Đảng viên. Mục đích, phương châm, phương pháp nghiên cứu và học tập lời Bác dặn. Học tập và làm theo lời dạy của Bác trong điều kiện cách mạng nước ta hiện nay.

 

96. VŨ KỲ. Suy ngẫm về bốn chữ "thật" của Bác Hồ / Vũ Kỳ // Lao động, 1992. - Số 18, tr.55

Để Đảng ta thực sự vững mạnh, Bác Hồ luôn luôn nhắc nhở, mỗi cán bộ, Đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch,...là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, Bác luôn là tấm gương mẫu mực.

 

97. X.Y.Z. Sửa đổi lối làm việc / X.Y.Z. - TpHCM. : nxb. Trẻ; Chính trị quốc gia, 2005. - 116tr.; 21cm

Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng; Những sai lầm, khuyết điểm, lệch lạc; chấn chỉnh lại nhận thức tư tưởng, nâng cao trình độ chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác của cán bộ, đảng viên.

HVL1499 1500

2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ

98. BẠCH ĐÌNH NINH. Những tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh về công tác cán bộ / Bạch Đình Ninh // Xây dựng Đảng, 1993. - Số 5, tr.4-6, 11

Hồ Chủ tịch đã dạy: Cán bộ giỏi là phải có đức, có tài, phải luôn luôn trẻ hoá cán bộ, phải luôn luôn biết đoàn kết, gương mẫu phê bình và tự phê bình, phải tạo uy tín bằng sự mực thước của mình, đó là cần, kiệm, liêm, chính.

 

99. Bài học cần, kiệm, liêm, chính // Lao động thủ đô, 2015. - Số 59, 16 tháng 5, tr.2

Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhớ về những lời dạy của Bác về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí.

 

100. BÙI ĐÌNH PHONG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ / Bùi Đình Phong. - H. : Lao động, 2002. - 237tr. ; 19cm

Quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh trước năm 1945. Những qui định đối với những cán bộ trong các nghành, các lĩnh vực cụ thể.

 

101. BÙI HUY KHIÊN. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để đánh giá cán bộ thực chất và công bằng / Bùi Huy Khiên // Giáo dục lý luận, 2015. - Số 229, tháng 5, tr.6-9

Đánh giá cán bộ được xem là tiền đề cho các khâu khác trong công tác cán bộ. Đây là khâu khó nhất và có nhiều hạn chế trong công tác cán bộ ở nước ta hiện nay. Một số nhận xét về công tác đánh giá cán bộ ở nước ta hiện nay, kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

 

102. Chuyện Bác Hồ trồng người / Nguyễn Hữu Đảng: tuyển chọn. - H. : Phụ nữ, 1999. - 413tr. ; 19cm

VV59956 59957

 

103. ĐÀO NGỌC THỊNH. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ / Đào Ngọc Thịnh // Người Hà Nội, 2015. - Số 22, 29 tháng 5, tr.2

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng. Người quan niệm: Đạo đức là nền tảng và là sức mạnh của người làm cách mạng. Những phân tích, dẫn chứng cho phẩm chất "Cần", "Kiệm" trong tư tưởng đạo đức công vụ của Bác.

 

104. ĐẶNG XUÂN KỲ. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh / Đặng Xuân Kỳ. - H. : Thông tin lý luận, 1990. - 246tr. ; 19cm

Đề cập nhiều vấn đề cơ bản mà Hồ Chí Minh và Đảng ta hết sức quan tâm như: Vấn đề đạo đức cách mạng, vấn đề xây dựng Đảng, vấn đề cán bộ, vấn đề giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ và hướng giải quyết những vấn đề đó trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.

VV42028

 

105. ĐINH TRẦN DƯƠNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ / Đinh Trần Dương // Lịch sử Đảng, 2003. - Số 2, tr.23-28

Đề cập tới quan điểm của Hồ Chí Minh về nguồn lực con người và cách sử dụng nguồn lực đó - vấn đề cán bộ và công tác cán bộ được biểu hiện ở một số luận điểm: Đạo đức cách mạng là tiêu chuẩn hàng đầu để lựa chọn cán bộ, lựa chọn và sắp xếp cán bộ phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng và thích ứng với nghề nghiệp của người được sử dụng; thường xuyên giáo dục huấn luyện, không ngừng nâng cao năng lực toàn diện cho cán bộ; và kết hợp hài hoà giữa hoạt động của cán bộ trung ương với cán bộ địa phương; giữa các ban, ngành, đoàn thể và các thế hệ cán bộ trong cơ cấu thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng.

 

106. HÀ QUANG NGỌC. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức nhà nước và cán bộ, công chức / Hà Quang Ngọc. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 279tr.; 21cm

Trình bày nguồn gốc, quá trình hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức nhà nước và cán bộ công chức; Vận dụng vào việc hoàn thiện tổ chức nhà nước xây dựng đội ngũ cán bộ công chức hiện nay.

VL47981 - 82, VN033387

 

107. HOÀNG TÂM SƠN. Một vài suy nghĩ về tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác đào tạo và sử dụng cán bộ / Hoàng Tâm Sơn // Khoa học xã hội , 2004. - Số 2, tr.13-15

Theo Người, đào tạo có nghĩa là dạy dỗ, "nuôi dạy", là huấn luyện bồi dưỡng; còn sử dụng là đánh giá, lựa chọn, sắp xếp, bố trí, đề bạt, cân nhắc, là kiểm tra giúp đỡ cán bộ theo những tiêu chuẩn đã để ra; là sự kết hợp những cán bộ thuộc các thế hệ khác nhau.

 

108. HOÀNG TRANG. Hồ Chí Minh với việc tuyển dụng, lựa chọn cán bộ / Hoàng Trang // Lịch sử Đảng, 2003. - Số 6, tr.20-22

Hồ Chí Minh nhấn mạnh yếu tố đạo đức, yếu tố trong tuyển dụng, lựa chọn cán bộ. Quan điểm của Hồ Chí Minh về tuyển chọn cán bộ còn là kim chỉ nam của Đảng, nhà nước ta.

 

109. LÊ DŨNG. Từ khi có bức thư của Bác / Lê Dũng // Thanh tra, 1994. - 21 tháng 12

Bức thư của Bác có tiêu đề "Thư gưỉ các đ/c Bắc Bộ" có nội dung tổng kết tình hình cán bộ và nêu những căn bệnh cần được tẩy sạch, thư viết tháng 3/1947.

 

110. LÊ HỮU NGHĨA. Vấn đề cán bộ trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Lê Hữu Nghĩa // Cộng sản, 2002. - Số 35, tr.10-13

Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo và quản lý ở các cấp, vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, gắn bó với nhân dân. Tác phẩm gồm 6 chương đề cập vấn đề phê bình và sửa chữa, nêu một số kinh nghiệm có tính chất tổng kết, về tư cách đạo đức cách mạng, về cán bộ, cách lãnh đạo, phê phán thói ba hoa.

 

111. LÊ KHẢ PHIÊU. Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn về công tác cán bộ / Lê Khả Phiêu // Hà Nội mới, 2015. - 11 tháng 5, tr.1+2

Về quan điểm và phương pháp đánh giá, sử dụng cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng đó đã trở thành bài học, những nguyên tắc được vận dụng trong công tác cán bộ của Đảng.

 

112. LÊ PHƯỚC THỌ. Đổi mới công tác cán bộ theo tư tưởng của Bác Hồ / Lê Phước Thọ // Xây dựng Đảng, 1993. - Số 6, tr.1+2, 12

Mấy năm gần đây công tác cán bộ nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ đổi mới, vì vậy Đảng ta chủ trương phải đổi mới công tác cán bộ cho phù hợp với tình hình, những tiêu chẩn của một người cán bộ, cách thức tuyển chọn và đào tạo cán bộ đã được Bác Hồ chỉ rõ, đổi mới công tác cán bộ tức là quán triệt công tác cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

 

113. LÊ PHƯƠNG THẢO. Chính sách cán bộ dân tộc thiểu số trong tư tưởng Hồ Chí Minh / Lê Phương Thảo // Giáo dục lý luận, 2004. - Số 1, tr.6-9

Coi trọng việc cất nhắc, sử dụng cán bộ thiểu số; kết hợp hài hoà giữa cán bộ tại chỗ và cán bộ miền xuôi lên miền núi công tác; kết hợp đúng đắn giữa cán bộ già và trẻ, chăm lo xây dựng cán bộ nữ và cán bộ cấp xã người dân tộc thiểu số.

 

114. LÊ THỊ HỒNG ĐIỆP. Văn hoá dùng người của Hồ Chí Minh / Lê Thị Hồng Điệp, Nguyễn Mạnh Hùng // Văn hoá nghệ thuật, 2103. - Số 349, tháng 7, tr.12-15

Về nghệ thuật dùng người của Chủ tịch Hồ Chí Minh: tin tưởng tuyệt đối vào khả năng và sức mạnh của con người; cao thượng, bao dung; cẩn trọng; kính trọng nhân tài, tìm người tài đức; nhìn xa trông rộng trong việc dùng người. Đây cũng là bài học cho mọi lãnh đạo Việt Nam học tập và noi theo.

 

115. LÊ THỊ THỤC. Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền lực chính trị và thực thi quyền lực chính trị / Lê Thị Thục // Cộng sản, 2004. - Số 5, tháng 3, tr.26-28, 33

Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề quyền lực trong nhà nước và việc thực hiện quyền lực đó trong kháng chiến và trong thời bình. Nêu bật tư tưởng của Bác về Nhà nước của dân do dân và vì dân, và phê bình thói lãnh đạo "quan liêu" của cán bộ, Đảng viên nhà nước. Việc áp dụng tư tưởng "dân chủ và chuyên chính" trong xây dựng một nhà nước kiểu mới - Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân.

 

116. LÊ THỌ BÌNH. Nóng hổi bài học dụng tài của Bác Hồ / Lê Thọ Bình // Nông thôn ngày nay, 2010. - Số 184+185, 2 tháng 9, tr.3

Ngay sau khi chính quyền nhân dân được thành lập, Bác Hồ đã dám dùng quan những quan chức của triều đình Huế, của chính phủ Trần Trọng Kim, các chức sắc tôn giáo, các thủ lĩnh dân tộc... với làng tin hễ ai có lòng yêu nước đều sẵn sàng đi với cách mạng.

 

117. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh : Chương trình khoa học công nghệ cấp nhà nước KX.02. Đề tài: KX-02-13. - H. : Bộ tư pháp; Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, 1993. - 373tr. ; 19cm

Gồm những bài viết của nhiều tác giả nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về lĩnh vực nhà nước và pháp luật. Một nhà nước Việt Nam của dân, do dân, vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh phải là một chính quyền vững mạnh, sáng suốt thực hiện một chính sách đại đoàn kết, phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa đức trị và pháp trị, phải biết thừa kế các kinh nghiệm quý báu. Cán bộ nhà nước phải có đức có tài.

VV48774 48775

 

118. NGUYỄN HUY ĐỨC. Hai loại bút, hai thời kỳ / Nguyễn Huy Đức // Sài Gòn giải phóng, 1993. - 30 tháng 4

Đó là hai loại bút Bác Hồ tặng các đ/c cán bộ cao cấp trong Hội đồng Chính phủ trong hai thời kỳ khác nhau, mang 2 tên khác nhau: "Anh hùng" và "Bút chống quan liêu", thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến đạo đức người cán bộ của Bác Hồ.

 

119. NGUYỄN THỊ KIM DUNG. Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ / Nguyễn Thị Kim Dung // Lịch sử Đảng, 2001. - Số 12, tr.36-39

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn cho rằng công tác cán bộ là một trong những vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp cách mạng. Phụ nữ là lực lượng xã hội lớn, đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

 

120. NGUYỄN THỊ QUYẾN. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách làm việc khoa học của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý / Nguyễn Thị Quyến // Giáo dục lý luận, 2015. - Số 229, tháng 5, tr.10-13

Phong cách làm việc khoa học theo tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện ở những điểm sau: làm việc trên cơ sở hiểu mình, hiểu người, hiểu việc; làm việc theo quy trình, theo kế hoạch; kiểm tra việc thực hiện của cấp dưới và quần chúng; thường xuyên rút kinh nghiệm. Một vài ý kiến về xây dựng phong cách làm việc khoa học cho cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện nay.

 

121. NGUYỄN XUÂN THÔNG. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở / Nguyễn Xuân Thông // Cộng sản, 2003. - Số 22+23, tháng 8, tr.59-62

Nêu lên sự cần thiết phải vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở để đáp ứng với yêu cầu của cách mạng trong giai đoạn hiện nay. Đưa ra những nội dung cần phải quan tâm giải quyết như: tiếp tục nâng cao nhận thức trong cán bộ; hiểu rõ đặc điểm và yêu cầu cụ thể của cơ sở để tuyển chọn, đào tạo và bố trí cán bộ; thực sự phát huy dân chủ để nhân dân tham gia vào việc lựa chọn cán bộ...

 

122. PHẠM ĐÔNG MỸ. Ôn lại những lời dạy của Bác Hồ 40 năm / Phạm Đông Mỹ // Pháp luật, 1991. - Số 2

Bài viết về tác phẩm "Sửa đối lối làm việc" của Bác Hồ ra đời cách đây 40 năm, tác phong người cán bộ lãnh đạo, công tác tự phê bình, chống thói quan liêu, tách rời quần chúng,...vẫn là kim chỉ nam cho chúng ta ngày hôm nay.

 

123. TRẦN NGỌC KHUÊ. Nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh là trách nhiệm hàng đầu của người cán bộ trong hệ thống chính trị hiện nay / Trần Ngọc Khuê // Nghiên cứu lý luận, 1993. - Số 1

Nghiên cứu, học tập, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào tình hình mới của Cách mạng là nhiệm vụ, trách nhiệm và tình cảm của chúng ta đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

124. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng của người cán bộ quân đội. - H.: Quân đội nhân dân, 2004. - 152tr; 19cm

HVV3823 3824

 

125. Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh với việc giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay. - H.: Chính trị quốc gia, 2004. - 286tr.; 21cm

HVL1335 1336

 

126. VŨ VỌNG. Bác Hồ với việc tuyển chọn cán bộ, công chức / Vũ Vọng // Tổ chức nhà nước, 2003. - Số 9, tr.31

Hồ Chí Minh đề cao vai trò, vị trí của cán bộ trong bộ máy Nhà nước. Người luôn quan tâm đến tiêu chuẩn cán bộ vừa có tài vừa có đức, coi trọng tính chất nghề nghiệp và sự thành thạo công việc của người cán bộ. Đặc biệt Sắc lệnh 76/SL năm 1950 do Hồ Chủ tịch ký quy định các môn thi bắt buộc cho cán bộ: lịch sử, pháp luật, chính trị, địa lý, ngoại ngữ.

 

127. Xây dựng hệ thống chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh. - H. : Quân đội nhân dân, 2000. - 348tr. ; 19cm

Tập hợp các báo cáo đề tài tại hội thảo nhằm "xây dựng hệ thống chính trị trong sự nghiệp đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa; Chấn chỉnh, đổi mới phương pháp, tác phong công tác của cán bộ đảng viên phục vụ quyền làm chủ của nhân dân và luôn luôn lấy dân làm gốc.

VV62111 62112

 

2.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thế hệ trẻ

128. Chuẩn mực đạo đức con người Việt Nam hiện nay. - H. : Quân đội nhân dân, 2006. - 210tr. ; 21cm

Khái quát vấn đề lí luận về đạo đức, trình bày quan niệm chung về chuẩn mực đạo đức theo quan điểm chủ nghĩa Mac - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phân tích giá trị chuẩn mực đạo đức truyền thống con người Việt Nam, tác động của nền kinh tế thị trường, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đến chuẩn mực đạo đức của con người Việt Nam hiện nay.

VL28509-28510

 

129. Chuyện Bác Hồ trồng người / Nguyễn Hữu Đảng: tuyển chọn. - H.: Phụ nữ, 1999. - 413tr.; 19cm

VV59956 59957

 

130. Đảng Bác Hồ dạy thanh niên. - H.: Thanh niên, 1967. - 21tr.; 13cm

VN215

 

131. DƯƠNG NHƯ XUYÊN. Tìm hiểu những quan điểm lý luận dạy học của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Dương Như Xuyên // Nghiên cứu giáo dục, 1990. - Số 5, tr.24-26

Nghiên cứu những quan điểm, nguyên tắc, lý luận dạy học của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tác giả đưa ra 9 điều kết luận về áp dụng tư tưởng giáo dục của Người vào sự nghiệp giáo dục nước ta.

 

132. DƯƠNG THỊ BÍCH HUỆ. Bác Hồ với giáo dục gia đình / Dương Thị Bích Huệ // Nghiên cứu giáo dục, 1993. - Số 1

Bác Hồ luôn luôn coi trọng vai trò của giáo dục gia đình. Bác luôn luôn coi trọng tính dân chủ và tính xã hội trong giáo dục gia đình. Việc giáo dục trẻ em biết kính yêu và giúp đỡ cha mẹ.

 

133. ĐÀO PHAN. Hồ Chí Minh về xây dựng con người / Đào Phan // Nghiên cứu giáo dục, 1990. - Số 8

Xây dựng con người, tư tưởng chiến lược của Hồ Chí Minh. Mục tiêu của chiến lược xây dựng con người là để học làm người, làm cán bộ phụng sự đoàn thể, giai cấp, nhân dân, Tổ quốc,...Để đạt mục tiêu đó: phải siêng học, phải giữ gìn sạch sẽ, phải giữ kỷ luật, phải làm theo đời sống mới, phải thương yêu giúp đỡ cha mẹ anh em.

 

134. ĐINH XUÂN LÂM. Bác Hồ với công tác giáo dục truyền thống phục vụ sự nghiệp cách mạng / Đinh Xuân Lâm // Lịch sử Đảng, 1992. - Số 5

Vị trí quan trọng của công tác giáo dục truyền thống trong sự nghiệp cách mạng của nước ta.

 

135. ĐỖ ĐỨC MINH. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng một nền giáo dục Việt Nam hiện đại / Đỗ Đức Minh // Lịch sử Đảng, 2004. - Số 3, tr.43-46

Nêu ra ba quan điểm cơ bản để xây dựng một nền giáo dục hiện đại của nước nhà theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Một là: "Một dân tộc dốt là dân tộc yếu"; Hai là: "Học phải đi đôi với hành" và Ba là: "Xây dựng một xã hội học tập và học tập suốt đời".

 

136. ĐỖ XUÂN BÁ. Một số vấn đề về giáo dục thẩm mỹ trong tư tưởng Hồ Chí Minh / Đỗ Xuân Bá // Nghiên cứu giáo dục, 1990. - Số 5

Tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cái đẹp trong con người là có lối sống đẹp, có tinh thần trách nhiệm, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Nên nhà trường phải có trách nhiệm đào tạo ra con người lao động toàn diện có tài, có đức, có thể lực. Hồ Chí Minh luôn luôn coi trọng tác dụng giáo dục của văn hóa nghệ thuật đối với con người, đối với nhân dân. Vì thế nền văn hoá nghệ thuật phải mang bản sắc dân tộc do nhân dân sáng tạo ra và để phục vụ nhân dân.

 

137. HÀ ANH. Từ những lời dạy của Bác Hồ nghĩ về công tác giáo dục và chăm sóc trẻ em hôm nay / Hà Anh // Toàn cảnh sự kiện dư luận, 2006. - Số 191, tr.24+25

 

138. HÀ HUY GIÁP. Một vài suy nghĩ về đạo lý làm người của Hồ Chủ tịch / Hà Huy Giáp. - H. : Thanh niên, 1971. - 58tr. ; 19cm

Bác Hồ của chúng ta. Một vài suy nghĩ về đạo lý làm người của Hồ Chủ tịch, học đạo đức cách mạng của Bác, phấn đấu trở thành người tốt, thi đua làm những việc tốt.

VV5357

 

139. HÀ QUANG DỰ. Bác Hồ kính yêu - Nhà giáo dục tổ chức thế hệ trẻ thiên tài trong thời đại chúng ta / Hà Quang Dự // Tiền phong, 1990. - 15 tháng 5

Sau khi phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thế hệ trẻ, tác giả rút ra bài học mang tính nguyên tắc trong công thanh niên: con đường liên hệ với thanh niên là" quan tâm đời sống, công tác và học tập của thanh niên". Muốn tập hợp thanh niên phải" Nghiên cứu tìm ra những hình thức thích hợp" đối với họ. Các cấp lãnh đạo phải " săn sóc hơn nữa đến công tác đoàn".

 

140. Học tập và làm theo lời Bác dạy. - H.: Thanh niên, 1968. - 18tr.; 15cm

Năm điều Bác Hồ dạy thanh niên. Trích các bài nói, bài giảng, lời kêu gọi, thư, lời phát biểu... về lý tưởng cộng sản và nhiệm vụ cách mạng hiện nay.

VN267

 

141. HOÀNG NHƯ MAI. Suy nghĩ từ lời dạy "chống giặc dốt" của Bác Hồ / Hoàng Như Mai // Sài Gòn giải phóng, 1994. - 15 tháng 3

Vị trí quan trọng của kiến thức trong cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng XHCN. Không có kiến thức, không thể đuổi kịp trình độ phát triển của các nước tiên tiến. Vì vậy phải luôn luôn học tập để nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ, đó là trách nhiệm, là tiêu chuẩn của đạo đức cán bộ.

 

142. HỒ CHÍ MINH. Bàn về công tác giáo dục / Hồ Chí Minh. - H. : Sự thật, 1972. - 114tr. ; 19cm

VV6393

 

143. HỒ CHÍ MINH. Bàn về thanh niên / Hồ Chí Minh. - H. : Thanh niên, 1970. - 119tr. ; 19cm

VV6387

 

144. HỒ CHÍ MINH. Con người xã hội chủ nghĩa : Gồm những lời phát biểu của Hồ Chủ Tịch về đạo đức mới / Hồ Chí Minh. - H. : Quân đội nhân dân, 1961. - 139tr. ; 19cm

Xây dựng quan điểm làm chủ nhà nước và tinh thần tập thể xã hội chủ nghĩa, quan điểm phục vụ sản xuất, quan điểm cần kiệm xây dựng nước nhà, quan điểm tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH.

VV6394

 

145. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chí Minh nói về vấn đề giáo dục / Hồ Chí Minh, Hà Thế ngữ, Nguyễn Đăng Tiến, Bùi Đức Thiệp sưu tầm và biên soạn. - H. : Giáo dục, 1990. - 271tr.: 7 ảnh ; 19cm

Tập hợp các bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục của Việt Nam.

VV39868 39869

 

146. HỒ CHÍ MINH. Nhiệm vụ của cô giáo, thầy giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang / Hồ Chí Minh. - H. : Giáo dục, 1969. - 88tr. ; 19cm

Những tư tưởng, quan điểm của Hồ Chủ tịch và Đảng về công tác giáo dục, về nhiệm vụ của thầy cô giáo.

VV6400

 

147. HỒ CHÍ MINH. Thư Hồ Chủ tịch gửi thanh niên và thiếu nhi / Hồ Chí Minh. - H. : Thanh niên, 1951. - 44tr. ; 19cm

Tuyển tập các thư của Hồ Chủ tịch gửi cho thanh thiếu niên Việt Nam từ 1947 đến 1955: nhân dịp 1-6, Tết Trung thu...

VV6400

 

148. HỒ CHÍ MINH. Văn Hồ Chủ tịch : Tác phẩm chọn lọc dùng trong nhà trường / Hồ Chí Minh. - H. : Giáo dục, 1971. - 294tr. ; 19cm

Những bài viết của Hồ Chí Minh về sự nghiệp đấu tranh cách mạng; Về sự nghiệp xây dựng con người mới, về đạo đức cách mạng của Người. Phần phụ lục có đưa ra một số lời phát biểu về Hồ Chủ tịch.

VV81238 81239

 

149. HỒ CHÍ MINH. Về đạo đức / Hồ Chí Minh. - H. : Chính trị quốc gia, 1993. - 367tr. ; 19cm

VV49177 49178

 

150. HỒ CHÍ MINH. Về đạo đức cách mạng / Hồ Chí Minh. - H. : Sự thật, 1976. - 160tr. ; 19cm

Gồm một số bài viết, bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1925 đến 1969 viết về quan điểm tư tưởng của người về đạo đức Cách mạng: đó là đạo đức mới, đạo đức cộng sản chủ nghĩa của giai cấp công nhân, đạo đức tiên tiến nhất, là tình cảm quốc tế... Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng là kim chỉ nam cho mỗi người dân.

 

151. HỒ CHÍ MINH. Về vai trò và nhiệm vụ của thanh niên / Hồ Chí Minh. - H. : Sự thật, 1978. - 34tr. ; 19cm

VV19165 19166

 

152. HỒ CHÍ MINH. Về vấn đề giáo dục / Hồ Chí Minh. - H. : Giáo dục, 1977. - 175tr. ; 19cm

VV22205

 

153. HỒ THIỆU HÙNG. Bác Hồ với việc nâng cao dân trí / Hồ Thiệu Hùng // Nghiên cứu giáo dục, 1990. - Số 7

Ngay từ ngày đầu của chính quyền dân chủ nhân dân mới được thành lập, tình hình đất nước còn bề bộn trăm mối khó khăn, Hồ Chí Minh đã đặt ngay vấn đề "làm cho dân có học" để có độc lập thực sự. Bác coi đây là "nhiệm vụ cấp bách phải thực hiện ngay". Quan điểm của Bác là phải học tập tham gia diệt giặc dốt, nâng cao dân trí là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân. Tầm quan trọng mang tính chiến lược của việc thực hiện tư tưởng của Bác Hồ trong việc nâng cao dân trí trong tình hình cách mạng hiện nay.

 

154. HỒNG NGUYÊN. Chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau / Hồng Nguyên// Người Hà Nội, 2014. - Số 38, 12 tháng 9, tr.2

45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Về giáo dục đào tạo đạo đức cách mạng và tinh thần làm chủ. Về việc nuôi dậy trẻ tốt để có công dân, cán bộ tốt có ích cho xã hội. Trong điều kiện mới hiện nay, chúng ta cần nghiên cứu, thấm nhuần hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về giáo dục thiếu nhi.

 

155. LƯU ĐỨC MỘC. Chủ tịch Hồ Chí Minh với giáo dục mầm non / Lưu Đức Mộc // Nghiên cứu giáo dục, 1990. - Số 8, tr.9-12

Người đầu tiên giới thiệu ngành giáo dục mầm non Liên Xô với Việt Nam là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục mầm non, giáo dục và chăm sóc lớp tuổi thơ được người coi trọng, Người vạch ra hướng đi cụ thể, cách làm đơn giản mà hiệu quả cao, chương trình giáo dục đặt ra phải thiết thực tránh làm to tát mà hiệu quả thấp.

 

156. LƯU THU THUỶ. Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề giáo dục hành vi văn hoá / Lưu Thu Thuỷ // Nghiên cứu giáo dục, 1990. - Số 3, tr.24+25

Giáo dục hành vi văn hoá có tầm quan trọng và ý nghĩa lớn lao trong cuộc sống. Tư tưởng giáo dục hành vi văn hóa của Bác rất tiến bộ, ý kiến của Bác sâu sắc, xác đáng giúp chúng ta nhiều trong công tác giáo dục hành vi văn hoá. Bác Hồ không chỉ lý luận mà còn là nhà thực hành về giáo dục hành vi văn hoá. Cuộc sống giản dị, thanh bạch, ngôn từ văn phòng dùng cho mọi đối tượng thích hợp, không khoa trương, không kiểu cách, văn minh lịch thiệp,...là những hành vi giáo dục văn hoá mà cuộc sống hàng ngày của Người là mẫu mực cho chúng ta học tập.

 

157. Nếp sống và đạo đức dưới chế độ xã hội chủ nghĩa : Lưu hành nội bộ. - H. : Sự thật, 1976. - 272tr. ; 19cm. - (Tài liệu tham khảo nước ngoài)

Cơ sở lý luận của vấn đề nếp sống và đạo đức của con người dưới CNXH cuộc đấu tranh của giai cấp chủ nghĩa về nếp sống và đạo đức XHCN. Quá trình và kinh nghiệm của Đảng xã hội thống nhất Đức trong việc xây dựng nếp sống và đạo đức mới ở nước ta.

VV5546

 

158. NGÔ NHẬT QUANG. Tư tưởng tự giáo dục liên tục ở Bác Hồ / Ngô Nhật Quang // Nghiên cứu giáo dục, 1990. - Số 7

Sự phấn đấu liên tục, bền bỉ về tự học của Nguyễn Tất Thành để có vốn kiến thức uyên bác trở thành nhà thông thái hiện đại. Nguyễn Ái Quốc vừa hoạt động cách mạng, vừa lao động kiếm sống, vừa tự học một cách nghiêm túc, học bằng cách viết báo, viết sách.

 

159. NGUYỄN ĐẮC VINH. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ trẻ / Nguyễn Đắc Vinh // Lý luận chính trị, 2015. - Số 5, tr.33-36

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng thế hệ trẻ, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Việc bồi dưỡng, đào tạo thế hệ trẻ trở thành những người hội tụ hai yếu tố đức và tài là nhiệm vụ của Đảng và Chính phủ trong chiến lược xây dựng con người. Về nội dung và phương pháp giáo dục theo tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ trẻ.

 

160. NGUYỄN HOÀI VĂN. Hồ Chí Minh nhà giáo dục vĩ đại của dân tộc / Nguyễn Hoài Văn // Công tác tư tưởng văn hoá, 1993. - Số 11

Quan điểm giáo dục cho con người, vì con người của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quan điểm giáo dục toàn diện, giáo dục là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Giáo dục nhằm đào tạo những người kế tục sự nghiệp cách mạng to lớn của Đảng và nhân dân ta, Coi trọng trí, coi trọng nhân tài, quan điểm thực tiễn.

 

161. NGUYỄN HOÀNG YẾN. Tự học, một tư tưởng lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về dạy học / Nguyễn Hoàng Yến // Nghiên cứu giáo dục, 1990. - Số 3

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tự học gồm: Xác định mục đích, động cơ học tập, tự mình lao động để tạo điều kiện cho việc tự học suốt đời. Phải tự sắp xếp kế hoạch thời gian, kiên trì thực hiện kế hoạch tự học đến cùng, tận dụng mọi điều kiện hoàn cảnh để tự học, học đến đâu, thực hành đến đó. Rút ra bài học về tư tưởng tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng nhu cầu tự học trong tình hình hiện nay.

 

162. NGUYỄN HUY HOAN. Bác Hồ với vấn đề đạo đức của con người mới / Nguyễn Huy Hoan // Công tác tư tưởng văn hoá, 1992. - Số 4

Đạo đức là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, Hồ Chí Minh đã khai thác truyền thống đạo đức đó, nâng lên tầm cao mới-đạo đức cách mạng, suốt đời đấu tranh cho cách mạng đó là điều chủ chốt trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Theo Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng là lối sống mới có tình, có nghĩa. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng một nền đạo đức xã hội mới trong thời kỳ cách mạng mới.

 

163. NGUYỄN HUY HOAN. Chủ tịch Hồ Chí Minh với truyền thống dân tộc / Nguyễn Huy Hoan // Công tác tư tưởng văn hoá, 1994. - Số 5

Ánh sáng chủ nghĩa dân tộc chân chính từ Chủ tịch Hồ Chí Minh chiếu sáng đất nước Việt Nam và thế giới. Hồ Chủ tịch luôn quan tâm, bồi đắp cho truyền thống dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh với thế hệ trẻ hiện nay.

 

164. NGUYỄN KHẮC THÂN. Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ / Nguyễn Khắc Thân // Lịch sử Đảng, 2001. - Số 3, tr.38-40+60

Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, Người thường xuyên giành tình cảm yêu thương, chăm sóc, quan tâm sâu sắc đến việc đào tạo, bồi dưỡng thanh thiếu niên và nhi đồng - lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng, của giai cấp công nhân và dân tộc ta.

VV6400

 

165. NGUYỄN LÂN. Hồ Chủ tịch nhà giáo dục vĩ đại / Nguyễn Lân. - H. : Khoa học xã hội, 1990. - 107tr. ; 19cm

Về lối công tác giáo dục đấu tranh chống chính sách ngu dân của thực dân Pháp, tác dụng và nhiệm vụ của giáo dục, diệt giặc dốt, giáo dục thiếu nhi, thanh niên cán bộ và những ý hiến lớn của Hồ Chủ tịch về giáo dục.

VV42489

 

166. NGUYỄN NGHĨA TRỌNG. Thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục hiện nay / Nguyễn Nghĩa Trọng // Tư tưởng văn hóa, 2003. - Số 10, tr.12-14+30 ; 19cm

Những tư tưởng, quan điểm của Hồ Chủ tịch và Đảng về công tác giáo dục, về nhiệm vụ của thầy cô giáo.

 

167. NGUYỄN NGỌC THU. Hồ Chí Minh với giáo dục cái đẹp cho tuổi trẻ / Nguyễn Ngọc Thu // Cộng sản, 2004. - Số 5, tháng 3, tr.29-33

Lý giải cái thiện - mỹ trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc giáo dục tư tưởng chân thiện mỹ cho thế hệ trẻ; khẳng định việc coi trọng vai trò của thanh niên đối với cách mạng, đối với đất nước, với cuộc đời con người. Giải thích việc giáo dục cái đẹp cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh là: học đi đôi với hành, lý luận và thực tế luôn đi sát bên nhau, giáo dục mọi lúc, mọi nơi và lâu dài. Trình bày việc kế thừa tư tưởng của Bác trong sự nghiệp mới ngày nay.

 

168. NGUYỄN QUANG LA. Bác Hồ và cuộc chiến đấu diệt giặc dốt / Nguyễn Quang La, Đào Ngọc Chung // Nghiên cứu giáo dục, 1990. - Số 7

Bác Hồ đã nhận rõ âm mưu chính sách ngu dân của thực dân Pháp, nhận rõ hậu hoạ của giặc dốt đối với dân tộc. Người quan tâm đến cuộc chiến đấu chống giặc dốt không chỉ bằng mệnh lệnh chỉ thị mà còn là một nhà thực tiễn bắt tay thực sự vào công việc, uốn nắn những lệch lạc trong công tác giáo dục. Người đã quan tâm cụ thể đến nội dung công tác đến tình hình mặt trận chiến đấu chống giặc dốt của nhiều địa phương.

 

169. NGUYỄN THỊ BẠCH ĐÀO. Nguyễn Ái Quốc trên chặng đường phát triển ban đầu những tư tưởng về một nền giáo dục dân tộc, dân chủ và khoa học / Nguyễn Thị Bạch Đào // Nghiên cứu giáo dục, 1990. - Số 3

Nguyễn Ái Quốc đã nhận ra sự sai lầm, sự hạn chế của các vị tiền bối cách mạng về giáo dục. Người vạch trần âm mưu và bản chất giáo dục ngu dân phục vụ cho kế hoạch khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Người quan tâm hàng đầu với nền giáo dục toàn dân, giải quyết tình trạng mù chữ, học vấn thấp của nhân dân Đông Dương. Năm 1954, Người đã khẳng định tính ưu việt của nền giáo dục Liên Xô, yêu cầu một nền giáo dục trước hết phục vụ cho nhân dân lao động, trước hết là công nhân và nông dân, bình đẳng về giáo dục cho mọi người, mọi dân tộc.

 

170. NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN. Chủ tịch Hồ Chí Minh với công cuộc chống nạn thất học và nâng cao dân trí / Nguyễn Thị Hoàng Yến // Giáo viên nhân dân, 1990. - 5 tháng 3

Hồ Chí Minh đã dạy: Một dân tộc dốt là dân tộc yếu, vì thế muốn làm cách mạng cứu dân ra khỏi bần cùng phải chống lại mù chữ. Người đã ban hành một loạt chỉ thị, sắc lệnh về xoá nạn mù chữ, mở "chiến dịch chống nạn mù chữ" nhằm nâng cao sự hiểu biết cho nhân dân.

 

171. NGUYỄN TRỌNG VĂN. Cần hiểu đầy đủ hơn đặc điểm cốt lõi của đạo đức Hồ Chí Minh / Nguyễn Trọng Văn // Triết học, 1990. - Số 2, tr.10+11

Cái cốt lõi của đạo đức Hồ Chí Minh là quan niệm về con người, quan niệm về giá trị và nghĩa vụ làm người.

 

172. NGUYỄN VĂN HÙNG. Bước đầu tiếp cận nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên, thiếu niên / Nguyễn Văn Hùng // Nghiên cứu lý luận, 1994. - Số 3

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên, cần đặt trong tổng thể nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên, thiếu niên là một hệ thống nhất quán, được tiếp cận từ trí tuệ, thực tiễn phát triển của thế hệ trẻ Việt Nam, phong trào thanh thiếu niên nước ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên, thiếu niên là một hệ thống lớn, có nhiều nội dung của sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ.

 

173. NGUYỄN VĂN MINH. Chủ tịch Hồ Chí Minh với công cuộc xoá mù chữ, nâng cao dân trí / Nguyễn Văn Minh // Người công giáo, 1990. - Số 7, tr.16

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khai sinh ra ngành bình dân học vụ. Hồ Chí Minh xác định và chỉ ra tầm quan trọng, nhiệm vụ và mục tiêu của công tác bình dân học vụ. Hiện nay, tình trạng người mù chữ có nguy cơ tăng lên nhất là nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng cao,.. Những kiến nghị góp phần khắc phục tình trạng này.

 

174. Những lời dạy của Bác Hồ đối với học sinh. - In lần thứ ba. - H. : Sự thật, 1975. - 64tr. ; 13cm

VN700

 

175. Những lời dạy của Bác Hồ đối với học sinh. - H. : Sự thật, 1986. - 55tr. ; 13cm

VN1004 1005

 

176. PHẠM CÚC. Thầy giáo Nguyễn Tất Thành - Nhà giáo dục lớn của dân tộc ta / Phạm Cúc // Nghiên cứu giáo dục, 1990. - Số 5, tr.22+23

Bác Hồ - nhà giáo dục có ý nghĩa quyết định đối với tiền đồ đất nước hiện tại và tương lai. Người đã chỉ ra mối quan hệ khăng khít giữa tài và đức định hướng cho mục tiêu của nền giáo dục. Nhà trường - gia đình - xã hội, mối liên quan trong hệ thống môi trường giáo dục được người chỉ rõ.

 

177. PHẠM TẤT DONG. Hồ Chí Minh với vấn đề phát triển giáo dục, nâng cao dân trí / Phạm Tất Dong // Nghiên cứu giáo dục, 1990. - Số 8

Hồ Chí Minh hiểu sâu sắc tác hại của sự dốt, Người luôn coi trọng mục tiêu nâng cao dân trí, phát triển giáo dục để xây dựng con người hoàn thiện nhất quán với quan điểm "giáo dục phục vụ nhân dân" "bình đẳng giáo dục". Muốn thực hiện được sự nghiệp, từng người phải xoá bỏ nạn mù chữ, nạn thất học đang có nguy cơ nan rộng.

 

178. PHẠM VĂN LÃM. Hồ Chí Minh về đào tạo nhân tài / Phạm Văn Lãm // Quốc phòng toàn dân, 1993. - Số 7

Hồ Chí Minh khẳng định dân tộc ta là dân tộc anh hùng, có nhiều nhân tài, nhân tài nước ta xuất hiện ở mọi tầng lớp nhân dân. Người coi trọng các nhiệm vụ: Nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực đào tạo nhân tài. Người đặt nền móng cho đào tạo nhâ tài, kiến thiết đất nước cần phải có nhân tài. Người cán bộ quân đội toàn diện là người có "trí, dũng, tin, niêm". Tác giả đề xuất một số ý kiến trong đào tạo cán bộ quân đội.

 

179. PHAN NGỌC LIÊN. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục / Phan Ngọc Liên // Giáo dục lý luận, 2003. - Số 12, tr.7-10

Theo Người, giáo dục là giáo dục của nhân dân , phải phục vụ quyền lợi của nhân dân; Giáo dục phải nhằm vào mục tiêu đào tạo những con người XHCN cho công cuộc xây dựng CNXH của đất nước; giáo dục phải đem lại quyền lợi cho nhân dân; giáo dục định hướng cho việc đổi mới nội dung và phương pháp dạy học.

 

180. THÁI BÌNH DƯƠNG. Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề đạo đức cách mạng cho thanh niên / Thái Bình Dương // Giáo dục lý luận, 2005. - Số 9, tr.31-34

 

181. THÁI SƠN. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh : Xây dựng con người là vấn đề cốt lõi / Thái Sơn. - Tr.6

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và vấn đề xây dựng con người. Thời điểm này, cả nước đang tiến hành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, thực hiện vấn đề xây dựng con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh cũng chính là thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người. Và đây là yếu tố quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

 

182. THAO HIỀN. Chuyện đời xuôi ngược / Thao Hiền. - H. : Thanh niên, 1989. - 49tr. ; 19cm

Đề cập đến vấn đề giáo dục con người mới, con người có văn hóa. Đặc biệt giáo dục nếp sống văn minh lịch sự của thanh thiếu niên. Nhằm xây dựng một nền đạo đức mới, nếp sống mới của xã hội chúng ta.

VV38049 38050

 

183. Tiếp tục nghiên cứu và thực hiện di huấn của Bác Hồ về giáo dục cho mọi người // Nghiên cứu giáo dục, 1990. - Số 7

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm sâu sắc đến sự nghiệp đào tạo và giáo dục. Lý tưởng Hồ Chí Minh ôm ấp suốt đời, độc lập tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Hồ Chí Minh là người khởi xướng, là chiến sĩ tham gia trực tiếp trong chiến dịch xoá nạn mù chữ, cứu dân tộc ra khỏi hiểm họa lạc hậu. ý nghĩa to lớn di huấn của Bác về giáo dục đối với mọi người và nhiệm vụ của giáo dục trong tình hình hiện nay.

 

184. TRẦN KIM ĐỒNG. Bác Hồ và nhà trường nông thôn / Trần Kim Đồng // Nghiên cứu giáo dục, 1992. - Số 2

Nội dung, ý nghĩa của tư tưởng "học hay càng giỏi", mục tiêu nguyên lý đào tạo. Tình hình triển khai trong thực tiễn, những kiến nghị, "sửa đổi chế độ giáo dục cho phù hợp với hoàn cảnh mới".

 

185. TRẦN KƯ. Bác Hồ với sách người tốt việc tốt / Trần Kư. - In lần thứ 2. - H. : Quân đội nhân dân, 2001. - 95tr. ; 19cm

5/1968 Bác Hồ khởi xướng xuất bản loại sách người tốt việc tốt và sau đó được ban Bí thư TW Đảng ra chỉ thị thực hiện đến nay đã trọn 33 năm. Ghi lại những kinh ngiệm về sự lãnh đạo của Bác trong việc biên tập sách người tốt việc tốt.

 

186. TRẦN THỊ BẢO NGỌC. Tấm gương tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề nâng cao tính tự học cho sinh viên hiện nay / Trần Thị Bảo Ngọc // Giáo dục lý luận, 2015. - Số 229, tháng 5, tr.22+23, 27

Tự học đã trở thành phương châm suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phương pháp đào tạo rất có hiệu quả. Theo Người, quá trình học tập cần chú ý giải quyết những vấn đề sau: xác định rõ mục tiêu của việc học tập; học ở mọi nơi, mọi lúc, học ở mọi người, học suốt đời; học đi đôi với hành, lý luận gắn liền thực tiễn. Hiện nay, vấn đề nâng cao việc tự học của học sinh, sinh viên đang được quan tâm. Vì vậy, việc học tập tấm gương tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh rất cần thiết. Để nâng cao hiệu quả việc tự học, giảng viên, sinh viên cần nắm vững yêu cầu sau: lập kế hoạch học tập, tập trung, tự kiểm tra bản thân, sắp xếp thời gian ôn tập.

 

187. TRỊNH ĐỨC HỒNG. Nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục - đào tạo / Trịnh Đức Hồng // Tư tưởng văn hóa, 2003. - Số 9, tr.21-24 ; 19cm

Bài viết đánh giá cao vai trò, vị trí của giáo dục. Ngay sau khi giành được độc lập, Người đã quan tâm ngay đến vấn đề giáo dục: Mọi người dân Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi của mình, phải có kiến thức để tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà. Giáo dục đào tạo là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, của gia đình, nhà trường và xã hội và cả hệ thống chính trị. Tư tưởng này mang tính thời sự sâu sắc.

 

188. Về giáo dục và tổ chức thanh niên / Hồ Chí Minh. - In lần thứ 2. - H. : Thanh niên, 2003. - 479tr. ; 19cm

VV65510 65511

 

189. VÕ ĐÌNH MIÊN. Nhớ một lời dạy của Bác / Võ Đình Miên // Sài Gòn giải phóng, 1992. - 3 tháng 9

Tháng 12/1954, Bác Hồ đã đến thăm trường Đại học Nhân dân Việt Nam. Bác dặn học sinh: học phải đi đôi với hành, dặn cán bộ nhà trường quan tâm đến học sinh. Một lời dạy của Bác cho đến bây giờ vẫn còn nóng hổi là "chớ phóng túng lôi thôi" làm chúng ta phải suy nghĩ về lối sống tự do buông thả ở một số người gây bất bình trong dư luận hiện nay.

 

190. VÕ NGUYÊN GIÁP. Tư tưởng Bác Hồ soi sáng sự nghiệp đổi mới của chúng ta / Võ Nguyên Giáp. - H. : Sự thật, 1990. - 127tr. ; 19cm

Tư tưởng Hồ Chí Minh được giới thiệu với tư cách anh hùng dân tộc, nhà văn hóa lớn trong sự nghiệp xây dựng con người mới. Những quyết định khó khăn, những kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời Người được tác giả ghi lại.

VV40857 40858

 

191. VŨ ĐÀO HÙNG. Chủ tịch Hồ Chí Minh với vần đề giáo dục và phát triển thể chất / Vũ Đào Hùng // Nghiên cứu giáo dục, 1990. - Số 2, tr.11-17

Giáo dục và phát triển thể chất - tư tưởng đó của Hồ Chí Minh thể hiện rất rõ trong "Lời kêu gọi tập thể dục" của Người vào tháng 3/1946. Tầm quan trọng, mối quan hệ của giáo dục và phát triển thể chất với các giáo dục khác. Bác Hồ quan tama đến một khía cạnh của giáo dục thể chất: Vui chơi lành mạnh rất cần thiết trong công tác, trong học tập.

 

192. VŨ KHIÊU. Trồng cây và trồng người / Vũ Khiêu // Triết học, 1990. - Số 2, tr.7-9

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mối quan hệ trồng cây và trồng người.

 

2.4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, văn nghệ

193. Bác Hồ với văn nghệ sĩ : Hồi ký / Lữ Huy Nguyên: sưu tầm và biên soạn. - H. : Tác phẩm mới, 1980. - 250tr. ; 19cm

Gồm những bài nói, bài viết của Bác về văn hóa, văn nghệ. Những cơ sở lý luận và thực tiễn quyết định bước phát triển văn hóa, nghệ thuật. Qua tập hồi ký ta thấy được tình cảm, sự quan tâm chỉ dạy cụ thể cho văn nghệ sỹ, cho cả giới văn hóa văn nghệ. Sách nêu lên tình cảm của văn nghệ sỹ với Bác.

VV20531

 

194. Bác Hồ với văn nghệ sĩ : Hồi ký / Lữ Huy Nguyên: sưu tầm, biên soạn. - In lần thứ hai có bổ sung. - H. : Tác phẩm mới, 1985. - 353tr. ; 19cm

Những bài hồi ký của các văn nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước viết về những lần được gặp Bác, nói lên sự quan tâm của Bác đối với văn hóa nghệ thuật và tnh cảm của họ đối với Bác.

VV30637 30638

 

195. BÙI ĐÌNH PHONG. Đỉnh cao tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá / Bùi Đình Phong. - H. : Lao động, 2001. - 315tr. ; 19cm

Tập hợp những bài viết đã đăng ký trên báo, tạp chí lý luận, tạp chí chuyên ngành với những khía cạnh khác nhau góp phần nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá vô cùng phong phú và đạt tới đỉnh cao.

VV63134 63135

 

196. BÙI ĐÌNH PHONG. Hồ Chí Minh - Dân tộc và thời đại : Nhìn từ khía cạnh bản sắc văn hoá dân tộc / Bùi Đình Phong // Nhân dân, 1993. - 9 tháng 2

Lòng thương người, đó là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mà ngay từ thiếu thời Hồ Chí Minh đã tiếp thu được. Lòng thương dân của Hồ Chí Minh là sự kế tục nét truyền thống tốt đẹp trong lối sống Việt Nam.

 

197. BÙI ĐÌNH PHONG. Hồ Chí Minh với nền văn hóa mới Việt Nam trước 1954 / Bùi Đình Phong. - H. : Lao động, 1994. - 160tr. ; 19cm

Đề cập đến vai trò của Hồ Chí Minh trong việc xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam. cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, những nội dung chủ yếu trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nền văn hóa Việt Nam trước 1954, những biến đổi của văn hóa mới Việt Nam trước 1954.

VV51107 51108 51266 51267

 

198. ĐÀO VĂN SỬ. Hình ảnh Bác Hồ trong tâm tưởng người nghệ sĩ / Đào Văn Sử // Quân đội nhân dân, 1990. - 12 tháng 5

Bài báo viết về nghệ sĩ điêu khắc Nguyễn Vũ An - Tác giả "tượng Bác có hồn" được trưng bày tại bảo tàng Kim Liêm, Nghệ An. Ngoài ra nghệ sĩ còn có nhiều tượng Bác được đặt ở những nơi di tích lưu niệm Bác Hồ.

 

199. ĐÀO HẢI TRIỀU. Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất / Đào Hải Triều // Cộng sản . - 2004. - Số 9, tr.1-19

Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ thiên tài, nhà văn hóa lớn kiệt xuất của thế giới, đã để lại cho hậu thế di sản tư tưởng hết sức to lớn và quý báu. Thân thế, tư tưởng, sự nghiệp, tác phong Hồ Chí Minh mãi là tấm gương cho hôm nay và mai sau học tập noi theo. Trong di sản của Hồ Chí Minh dòng tư tưởng về văn hóa của Người có giá trị hết sức to lớn. Đó là tổng hợp tinh hoa văn hóa cổ - kim, Đông - Tây. Bác đã làm rạng rỡ nền văn hóa của chúng ta.

 

200. ĐÀO XUÂN CHÚC. Phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh qua tài liệu phim ảnh / Đào Xuân Chúc // Thông tin khoa học xã hội, 1991. - Số 5

Hiện đã có 344 thời sự, tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, áp dụng một số phương pháp nghiên cứu tác giả rút ra kết luận: tài liệu phim ảnh phản ánh con người, sự kiện chính xác, chi tiết thời gian hình thành tài liệu đồng thời với thời gian diễn ra sự kiện.

 

201. ĐINH GIA KHÁNH. Tinh thần cởi mở và năng động của văn hoá Việt Nam / Đinh Gia Khánh // Nghiên cứu lý luận, 1990. - Số 4

Một vài nét về tình hình phát triển văn hoá Việt Nam dưới triều Nguyễn. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thể hiện tinh thần văn hoá cởi mở của nền văn hoá Việt Nam. Người tiêu biểu cho tinh thần năng động của nền văn hoá dân tộc Việt Nam.

 

202. ĐỖ BẠCH MAI. Nghệ sĩ với Hồ Chí Minh / Đỗ Bạch Mai // Văn nghệ, 1991. - 18 tháng 5

Sự quan tâm của Bác Hồ đối với nghệ sĩ và tình cảm của nghệ sĩ đối với Bác Hồ được in lại trong ngày gặp mặt 6/5/1991.

 

203. ĐỖ HUY. Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự hình thành nền văn hoá mới Việt Nam / Đỗ Huy // Nghiên cứu lý luận, 1990. - Số 4

Thực trạng nền văn hoá Việt Nam trước Cách mạng tháng 8/1945. Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hoá mới Việt Nam. Những vấn đề cần thiết để xây dựng nền văn hoá Việt Nam theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.

 

204. ĐỖ HUY. Hệ giải pháp xây dựng nền văn hoá mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Đỗ Huy // Cộng sản, 1990 . - Số 4

Hồ Chí Minh và Đảng CSVN đã chọn hướng xây dựng nền văn hoá mới có nội dung XHCN và tính chất dân tộc. Giải pháp này đã làm nảy nở những quan hệ văn hoá mới. Quan hệ quốc tế đã nâng cao trình độ văn hoá dân tộc, và văn hoá dân tộc tham gia vào các quan hệ quốc tế. Dân chủ hoá XHCN là tư tưởng quan trọng làm nền móng cho xây dựng nền văn hoá mới. Nên văn hoá mới mang tính chất đa dạng, phong phú không bị lai căng. Theo con đường Hồ Chí Minh đã chọn, hiện nay cần có sự nhận thức mới, sâu sắc hơn về xây dựng nền văn hoá mới.

 

205. ĐỖ HUY. Tư tưởng Hồ Chí Minh nói về tính dân tộc của nền văn hóa nghệ thuật mới ở Việt Nam / Đỗ Huy // Các chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh. - H.: , 2004. tr.755-762

Hồ Chí Minh nhiều lần đề xuất việc phát huy các giá trị truyền thống, giữ gìn nó để xây dựng nền văn hóa nghệ thuật mới. Trong tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh, mối quan hệ giữa tính độc đáo dân tộc của văn hóa nghệ thuật với nền văn minh nhân loại ngoài chính sách giao lưu văn hóa còn có năng lực sáng tạo của người nghệ sĩ.

HVL1355 1356

 

206. ĐỖ KIM THỊNH. Hồ Chí Minh về quan điểm đưa cái đẹp của văn hoá nghệ thuật vào cuộc sống / Đỗ Kim Thịnh // Văn hoá nghệ thuật, 1990. - Số 9, tháng 5

Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến việc bảo tồn và phát huy nền văn hoá dân tộc. Năm 1945 người đã ký sắc lệnh về việc "Bảo tồn cổ tích" cấm phá huỷ đền chùa, đình miếu... Hồ Chủ tịch đánh giá cao nghệ thuật văn hoá cổ, tuồng, chèo vì nó chứa đựng tâm hồn phong phú của cong người Việt Nam. Bảo vệ giữ gìn và phát huy cái đẹp của nền văn hoá nghệ thuật Việt Nam nhằm đấu tranh đẩy lùi cái xấu, cái hủ tục của lối sống cũ.

 

207. ĐỖ NGỌC THẠCH. Một số suy nghĩ nhỏ khi nghiên cứu luận điểm lớn của Bác Hồ về văn hoá nghệ thuật / Đỗ Ngọc Thạch // Nghiên cứu văn hoá nghệ thuật, 1990. - Số 3

Những lời căn dặn, chỉ bảo... của Bác Hồ là cơ sở cấu thành đường lối văn hoá, văn nghệ của Đảng ta. "Văn hóa văn nghệ cũng là một mặt trận" - Lời dạy của Bác và hiện thực cách mạng hôm nay: Giá trị và tính thời đại về những lời dạy của Bác trong công tác văn hoá văn nghệ.

 

208. ĐỖ VĂN KHANG. Chủ tịch Hồ Chí Minh : với vấn đề văn hoá, văn nghệ cũng phải "lấy dân làm gốc" / Đỗ Văn Khang // Lao động tập san, 1990. - 19 tháng 5

Theo Hồ Chủ tịch văn hoá văn nghệ cũng phải lấy dân làm gốc vì lẽ: nhân dân là Người trực tiếp sản xuất tất cả làm cho xã hội sống. Nhân dân đại diện cho nền văn hoá dân tộc, họ là chủ thể của văn nghệ dân gian. Nhân dân là nguồn tư liệu sống của văn nghệ, họ còn là đối tượng chính của văn nghệ, họ là nguồn dự trữ, là nơi ươm mầm của tài năng. Nhân dân không chỉ là Người hưởng thụ văn hoá văn nghệ mà còn sáng tạo ra nền văn hoá văn nghệ chuyên nghiệp.

 

209. ĐƯỜNG HỒNG DẬT. Bác Hồ, nhà văn hoá lớn của thời đại khoa học / Đường Hồng Dật // Khoa học và đời sống, 1990. - 3 tháng 5

 

210. HÀ HUY GIÁP. Hồ Chủ tịch với một vài vấn đề văn hóa, văn nghệ / Hà Huy Giáp. - In lần thứ 2 có sửa chữa bổ sung. - H. : Sự thật, 1978. - 111tr. ; 19cm

Quá trình hình thành nền văn hóa văn nghệ cách mạng Việt Nam, đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng và quan điểm văn hóa văn nghệ cách mạng của Hồ Chủ tịch.

VV23746 23747

 

211. HOÀNG NGỌC PHÁCH. Hồ Chí Minh đến thăm ĐH văn nghệ / Hoàng Ngọc Phách // Văn nghệ, 1993. - Số 49, tháng 12

Năm 1961, đại hội văn nghệ lần thứ hai được Bác đến thăm, Bác căn dặn việc khai thác vốn văn hoá dân tộc.

 

212. Hồ Chí Minh danh nhân văn hóa / Vũ Khiêu, Phong Lê, Phan Mạnh Hùng tuyển chọn và biên soạn. - H. : Hội nhà văn, 1990. - 160tr. ; 19cm/Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa ở Việt Nam, tư tưởng văn hóa của Người, tính thời đại và đặc điểm của đạo đức Hồ Chí Minh.

VV39834 39835

 

213. Hồ Chí Minh với văn hóa - văn nghệ / Đinh Xuân Dũng, Nguyên An: tuyển chọn. - H.: Từ điển Bách khoa, 2005. - 1076tr. ; 24cm

Những tư tưởng, quan điểm của Hồ Chủ tịch về văn hóa, văn nghệ và Hồ Chí Minh qua hồi ký - kỷ niệm của các nhà văn hóa, các văn nghệ sĩ trong và ngoài nước.

HVL1535 1536

 

214. HỒ VĂN. Bác Hồ với công tác tư tưởng / Hồ Văn // Công tác tư tưởng văn hoá, 1993. - Số 5

Tầm quan trọng của công tác tư tưởng, điểm xuất phát của công tác tư tưởng và tin tưởng vào con người, Bác Hồ luôn đề cao phát huy sáng tạo trong công tác tư tưởng.

 

215. HỒ VĂN CHIỂU. Hồ Chí Minh về kế thừa và phát triển giá trị văn hoá dân tộc và nhân loại / Hồ Văn Chiểu // Cộng sản, 2003. - Số 34, tháng 12, tr.12-17

Bài viết làm rõ nhận định đúng đắn của Đảng ta về tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự kế thừa và phát triển giá trị văn hoá dân tộc và nhân loại như: Hồ Chí Minh đã kế thừa tinh thần cộng đồng, một lối sống thành thực, thân ái, những thuần phong mỹ tục của đất nước ta, từ chủ nghĩa yêu nước và ý chí bất khuất đấu tranh để dựng và giữ nước; tiếp thu văn hoá phương Đông, lĩnh hội tư tưởng văn hoá phương Tây...

 

216. Làm báo với Bác Hồ / Võ Nguyên Giáp kể; Vũ Hồ ghi // Người làm báo, 1990. - Số 3, tr.4

Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể một mẩu chuyện về làm báo với Bác Hồ năm 1941 ở chiến khu, Bác đã sửa chữa bài báo đại tướng viết cho mọi người dễ hiểu.

 

217. LÊ XUÂN VŨ. Trong ánh sáng tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh / Lê Xuân Vũ . - H.: Văn học, 2003. - 641tr.;21cm

Những bài viết đều bám sát thực tiễn văn hóa và văn học nghệ thuật làm sáng tỏ quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê nin; Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của

Đảng về văn hóa, văn nghệ trong điều kiện cụ thể của Việt Nam.

VL21409 21410

 

218. LÊ XUÂN VŨ. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá nghệ thuật / Lê Xuân Vũ // Cộng sản, 1992. - Số 9, tr.33-37

Theo quản điểm của tác giả, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá nghệ thuật gồm những vấn đề then chốt là: Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy, mặt trận văn hoá là một trong 3 mặt trận (kinh tế, chính trị, văn hoá) ở dó, Người cộng sản phải hoạt động. Văn nghệ đi con đường cách mạng của gia cấp công nhân, phục vụ nhân dân, trước hết là nhân dân lao động. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Văn nghệ phải miêu tả cho hay cho chân thật và cho hùng hồn, văn nghệ phải hấp dẫn và bổ ích.

 

219. LÊ NGUYỄN. Nhớ lại những lần được gặp Bác Hồ / Lê Nguyễn// Người Hà Nội, 2003. - Số 21, 23 tháng 5, tr.2,16

Ghi theo lời kể của NSVT cải lương Lệ Thanh về kỷ niệm 3 lần được gặp Bác năm 1955, 1956, 1965.

 

220. LÊ VĂN HOÁ, JOHN. Tìm hiểu nền tảng văn hoá dân tộc trong tư tưởng cách mạng Hồ Chí Minh / Lê Văn Hoá, John; Nguyễn Việt Long: dịch. - In lần thứ 3. - H. : Nxb.Hà Nội, 2002. - 398tr. ; 19cm

Tìm hiểu về nền tảng văn hoá dân tộc trong tư tưởng cách mạng Hồ Chí Minh: Các truyền thống nông dân Việt nam, văn hoá chính trị của đạo lý sống; Những đặc điểm truyền thống của các phong trào cách mạng, các cuộc nổi dậy trong xã hội; Nông dân từ mệnh trời đến ý dân; Văn hoá chính trị trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng lịch sử và văn hoá cách mạng Việt Nam.

VV65301 65302

 

221. LÊ XUÂN VŨ. Bác Hồ với sự nghiệp xây dựng nền văn hoá mới Việt Nam / Lê Xuân Vũ // Cộng sản, 1990. - Số 2

Hồ Chí Minh một cây bút bậc thầy, một nhà chiến lược văn hoá lỗi lạc và một nhà chỉ đạo thực tiễn văn hoá tài tình. Dưới ánh sáng nghị quyết Đại hội Đảng chúng ta đang xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam mà Hồ Chí Minh là người khởi xướng và thiết kế.

 

222. LÊ XUÂN VŨ. Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền văn hóa Việt Nam / Lê Xuân Vũ. - H. : Sự thật, 1989. - 242tr. ; 19cm

Những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lý luận về cách mạng văn hóa Việt Nam, sự chỉ đạo và hoạt động của Người như một nhà văn, nhà thơ, nhà báo cách mạng.

VV39872 39873

 

223. LÊ XUÂN VŨ. Trong ánh sáng tư tưởng văn hoá Hồ Chí Minh / Lê Xuân Vũ. - H. : Văn học, 2003. - 641tr. ; 21cm

Những bài viết đều bám sát thực tiễn văn hoá và văn học nghệ thuật làm sáng tỏ quan điểm của chủ nghĩa Mác -Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng về văn hoá, văn nghệ trong điều kiện cụ thể của Việt Nam.

VL21409 21410

 

224. LỮ HUY NGUYÊN. Hồ Chí Minh từ tâm huyết cứu nước đến sáng tạo nghệ thuật / Lữ Huy Nguyên. - H. : Văn hóa, 1990. - 230tr. ; 19cm/Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1990)

Phương pháp luận nhằm tìm hiểu, nghiên cứu học tập sáng tác và lý luận văn hóa văn nghệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Những mốc quan trọng trong giai đoạn sáng tác đầu tiên của Người.

VV39822 39823

 

225. MAI VĂN HẢI. Chủ tịch Hồ Chí Minh và tính nhân loại của văn hoá văn nghệ / Mai Văn Hải // Văn nghệ quân đội, 1990. - Số 5

Tính nhân loại được Bác Hồ thể hiện rõ nét trong sáng tác văn chương của Người. Trong các thư từ chỉ thị gửi cho những Người làm công tác văn hoá văn nghệ Bác thường nhắc nhở về tính nhân loại không phải là tính nhân loại chung chung trừu tượng mà bao giờ cũng đậm đặc trong một không gian và thời gian cụ thể. Đó là cách thể hiện giản dị từ chính con Người Bác. Đó là con người và tình người, Bác khuyên chúng ta phải kế thừa di sản văn hoá truyền thống, phải học tập va ftiếp thu những kinh nghiệm và thành tựu của dân tộc khác để làm giàu cho văn hoá nước nhà.

 

226. NGUYỄN ĐỨC LỮ. Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc tiếp thu văn hóa nhân loại và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc / Nguyễn Đức Lữ // Các chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh. - H.: , 2004. tr.768-773

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là vấn đề sống còn của mỗi quốc gia. Văn hóa dân tộc là một tiêu chí cơ bản để phân biệt dân tộc này với dân tộc khác. Tư tưởng, đạo đức, tâm hồn, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là mẫu mực về sự chắt lọc tinh hoa văn hóa nhân loại trên cơ sở bảo lưu, giữ gìn và phát tiển văn hóa của các dân tộc Việt Nam lên tầm cao mới.

HVL1355 1356

 

227. NGUYỄN HỒNG SƠN. Vận dụng phương pháp luận Hồ Chí Minh trong xây dựng đời sống văn hoá tinh thần / Nguyễn Hồng Sơn // Công tác tư tưởng văn hoá, 1994. - Số 5

Phương pháp luận Hồ Chí Minh là sự hội tụ nhuần nhuyễn phép biện chứng Mác xít với cách ứng xử khôn ngoan của giá trị văn hoá phương Đông, đó là: đổi mới không phải cái gì cũng bỏ hết, không phải cái gì cũng làm mới, cái gì cũ xấu thì phải bỏ, cái gì cũ mà không xấu thì phải sửa lại cho hợp lý, cái gì cũ mà tốt thì phải phát triển cho phù hợp, cái gì mới mà hay thì nên làm. Đại hội Đảng lần thứ VII với việc xây dựng đời sống văn hoá tinh thần ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

 

228. NGUYỄN HUY HOAN. Bác Hồ tinh hoa văn hoá dân tộc / Nguyễn Huy Hoan // Văn hoá, 1990. - 17 tháng 5

 

229. NGUYỄN HUY HOAN. Chủ tịch Hồ Chí Minh với truyền thống dân tộc / Nguyễn Huy Hoan // Công tác tư tưởng văn hoá, 1994. - Số 5

Ánh sáng chủ nghĩa dâ tộc chân chính từ Chủ tịch Hồ Chí Minh chiếu sáng đất nước Việt Nam và thế giới. Hồ Chủ tịch quan tâm bồi đắp cho truyền thống dân tộc. tư tưởng Hồ Chí Minh với truyền thống dân tộc trong thời đại ngày nay.

 

230. NGUYỄN KHÁNH BẬT. Giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Khánh Bật // Các chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh. - H.: , 2004. tr.763-767

Hồ Chí Minh thấy vai trò của việc bảo vệ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là cần thiết nhưng quan trọng hơn là vận dụng và phát triển những bản sắc ấy vào cuộc sống. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

HVL1355 1356

 

231. NGUYỄN PHÚC ẨM. Bác Hồ với các nghệ sĩ và chiến sĩ / Nguyễn Phúc ẩm // Quân đội nhân dân, 1990. - 12 tháng 5

Hội thảo khoa học "Bác Hồ với nghệ sĩ, chiến sĩ" gồm các nội dung chính: sự chăm lo giáo dục, đào tạo đội ngũ nghệ sĩ, chiến sĩ của Bác Hồ. Thực hiện tư tưởng của Bác Hồ, các nghệ sĩ đề xuất những biện pháp trong đào tạo, giáo dục nghệ sĩ trẻ đồng thời bài báo còn viết về những kỷ niệm của giới nghệ sĩ về