NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGÀNH GIÁO DỤC THỦ ĐÔ

05/07/2017 Cỡ chữ: A-   A+  In bài viết

LỜI NÓI ĐẦU

Cùng với khoa học công nghệ, giáo dục – đào tạo được xem là quốc sách hàng đầu của mỗi quốc gia, đặc biệt là trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay. Vì vậy, việc đổi mới toàn diện giáo dục, phát triển nguồn nhân lực cao, chấn hưng nền giáo dục Việt Nam được Đảng và Nhà nước ta xác định là nhiệm vụ chiến lược và là nền tảng cũng như động lực của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định: "Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục là khâu then chốt” và “Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng xây dựng đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam”.

Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ TP Hà Nội cũng chỉ rõ một trong nhiệm vụ chủ yếu của Hà Nội giai đoạn 5 năm 2010 - 2015 là: "Ưu tiên phát triển khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong thời kỳ mới". Trong đó, đề ra giải pháp trọng tâm cho phát triển văn hóa - xã hội, Nghị quyết nhấn mạnh thành phố cần "nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vị trí và yêu cầu phát triển văn hóa, phát triển khoa học, giáo dục và đào tạo để xây dựng Thủ đô Hà Nội là trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế".

Là Thủ đô và là trung tâm văn hóa – chính trị - kinh tế của cả nước, Hà Nội nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển giáo dục cũng như đào tạo nhân lực. Tuy vậy, trước sự phát triển và thay đổi như vũ bão của cuộc sống hiện đại, bên cạnh những thuận lợi, giáo dục Hà Nội đang đứng trước những khó khăn, thách thức mang tính thời đại.

Nhằm cung cấp một số thông tin cho bạn đọc về đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, công tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực của Thành phố Hà Nội trong những năm vừa qua, Thư viện Hà Nội biên soạn Thư mục chuyên đề “Nâng cao chất lượng ngành giáo dục Thủ đô”. Thư mục gồm những nội dung sau:

 

I. Đường lối chỉ đạo về giáo dục, đào tạo

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng và Nhà nước về giáo dục, đào tạo.

2. Thành phố Hà Nội với ngành Giáo dục Thủ đô

III. Thực trạng ngành Giáo dục Hà Nội

1. Những thành tựu

2. Những khó khăn, hạn chế

III. Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ngành Giáo dục Hà Nội

Do thời gian có hạn nên bản thư mục chắc chắn không tránh khỏi những khiếm khuyết. Rất mong bạn đọc đóng góp ý kiến để thư mục sau được hoàn thiện hơn.

THƯ VIỆN HÀ NỘI

 

I. ĐƯỜNG LỐI CHỈ ĐẠO VỀ GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng và Nhà nước về giáo dục, đào tạo

1. Chỉ thị về phương hướng điều chỉnh ngành học bổ túc văn hoá. - H. : Bộ giáo dục, 1989. - 16tr ; 19cm
Điều chỉnh về bổ túc văn hóa là một trong những nội dung của điều chỉnh cải cách giáo dục theo hướng Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IV yêu cầu đổi mới mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội.

HVV 1071

 

2. Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010. - Hà Nội mới, 2002. - 31 tháng 1, tr.1

Thông báo về việc Chính phủ ban hành Quyết định số 201/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục.

 

3. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Văn kiện Đảng thời kỳ đổi mới (Đại hội VI, VII, VIII, IX) về văn hoá, xã hội, khoa học - kỹ thuật, giáo dục, đào tạo. - H. : Chính trị quốc gia, 2005. - 290tr ; 21cm

Tập hợp các đoạn trích từ các văn kiện Đại hội Đảng và các Nghị quyết hội nghị trung ương từ Đại hội Đảng 4 đến Đại hội 9 có nội dung đề cập đến các lĩnh vực văn hoá - xã hội, khoa học - kỹ thuật, giáo dục – đào tạo..

HVL 1561 - 1562

 

4. ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM. Nghị quyết Hội nghị toàn Đảng bộ Hà Nội (họp từ 21-4-1959 đến 30-4-1959). - H., 1959. - 83 tr.

Phần nói về văn hoá, giáo dục, y tế, xã hội (tr.51).

 

5. ĐOÀN TRỌNG HUY. Triết lý Hồ Chí Minh về giáo dục/ Đoàn Trọng Huy. - Tản Viên Sơn, 2013. - Số 11, tr.5-9

Triết lý giáo dục Hồ Chí Minh có thể thấy trên một hệ thống tư tưởng triết học, về đại thể bao gồm: tư tưởng nhân văn, triết lý nhân bản, triết lý khai phóng, triết lý phát triển, triết lý sáng tạo, triết lý cách mạng, triết lý hiện đại.

 

6. ĐỖ ĐỨC MINH. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng một nền giáo dục Việt Nam hiện đại / Đỗ Đức Minh. - Lịch sử Đảng, 2004. - Số 3, Tr.43-46

Nêu ra ba quan điểm cơ bản để xây dựng một nền giáo dục hiện đại của nước nhà theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Một là: "Một dân tộc dốt là dân tộc yếu”, Hai là: "Học phải đi đôi với hành" và Ba là: "Xây dựng một xã hội học tập và học tập suốt đời".

 

7. ĐỖ MƯỜI. "Đổi mới sự nghiệp đào tạo những người Thày cho đất nước" / Đỗ Mười. - Quân đội nhân dân, 1994. - 19 tháng 1

Bài nói của Tổng Bí thư Đỗ Mười tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội ngày 15-1-1994

 

8. Đồng chí Phạm Thế Duyệt mong mỏi hai trường nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. - Hà nội mới, 1989. - 19 tháng 5

Đ/c Phạm Thế Duyệt đến thăm và làm việc với trường PTTH Phan Đình Phùng và trường Đại học Kinh tế quốc dân.

 

9. Giáo dục Thăng Long - Hà Nội : Quá trình, kinh nghiệm lịch sử và định hướng phát triển / Nguyễn Hải Kế: chủ biên; Nguyễn Văn Căn, Đoàn Minh Huấn...: biên soạn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2010. - 476tr ; 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm)/Trang tên sách ghi Chương trình khoa học cấp nhà nước KX.09

Giáo dục Thăng Long - Hà Nội thời phong kiến (1010-1884) cho đến ngày nay; vai trò, vị trí và những kinh nghiệm của giáo dục Thăng Long - Hà Nội; định hướng phát triển giáo dục thủ đô Hà Nội trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá

HVL 3078 - 3079

 

10. Giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đổi mới : Chủ trương, thực hiện, đánh giá. - H. : Chính trị quốc gia, 2002. - 335tr ; 21cm

Gồm một số văn kiện của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo, một số bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ban, ngành đánh giá những thành tựu cũng như khuyết điểm của ngành giáo dục và đào tạo; Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.

VL 19763 - 19764

11. HỒ CHÍ MINH. Bàn về công tác giáo dục / Hồ Chí Minh. - H. : Sự thật, 1972. - 114tr ; 19cm

Gồm những bài nói và viết của Hồ Chủ tịch về công tác giáo dục năm 1945 - 1969 trong những lần gặp gỡ, gửi thư cho trường học và các học sinh.

HVV 752

 

12. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chí Minh nói về vấn đề giáo dục / Hồ Chí Minh, Hà Thế ngữ, Nguyễn Đăng Tiến, Bùi Đức Thiệp sưu tầm và biên soạn. - H. : Giáo dục, 1990. - 271tr:7 ảnh ; 19cm

Tập hợp các bài viết bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục của Việt Nam

VV 39868 - 39869

 

13. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chủ tịch bàn về giáo dục / Hồ Chí Minh. - H. : Giáo dục, 1962. - 271tr ; 19cm

Gồm những bài viết, bài nói chuyện, bài báo, các bức thư của Hồ Chí Minh nói về vấn đề giáo dục. Các bài sắp xếp theo thời gian. Phần phụ lục là những bài viết của một số tác giả ghi lại những kỷ niệm những lần được gặp Bác.

HVV 799

 

14. HỒ CHÍ MINH. Nhiệm vụ của cô giáo, thầy giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang / Hồ Chí Minh. - H. : Giáo dục, 1969. - 88tr ; 19cm

Những tư tưởng, quan điểm của Hồ Chủ Tịch và Đảng về công tác giáo dục, về nhiệm vụ của thầy cô giáo

VV 6400

 

15. M.TH. Thực hiện nghị quyết Trung ương 4: Tháo gỡ những cơ chế quản lý của ngành, tăng cường nguồn đầu tư cho giáo dục Hà Nội / M.TH. - Hà nội mới, 1993. - 15 tháng 4

 

16. Một số văn kiện của Trung ương Đảng và chính phủ về công tác khoa giáo : 5/1976 - 2/1979. - H. : Sự thật, 1979. - 386tr ; 19cm

HVV 3220

 

17. Một số văn kiện của Trung ương Đảng và Chính phủ về công tác khoa học, giáo dục, y tế, thể dục thể thao và bảo vệ bà mẹ trẻ em. - H. : Sự thật, 1976. - 360tr ; 19cm

Tập hợp những văn kiện của Trung ương Đảng về công tác khoa giáo, công tác giáo dục phổ thông, giáo dục đại học trung học chuyên nghiệp; Khoa học kỹ thuật; Y tế; Thể dục thể thao

VV 13879

 

18. Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở. - Hà Nội mới, 2000. - 22 tháng 12, tr.1+2

Nghị quyết tán thành chủ trương phổ cập giáo dục Trung học cơ sở, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của công dân, gia đình, tổ chức, Nhà nước với việc thực hiện chương trình này

 

19. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong đó đề ra mục tiêu "phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực".

www.chinhphu.vn

 

20. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hanh T.Ư Đảng khoá VII về tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo. - Hà nội mới, 1993. - 15 tháng 2

 

21. PHẠM VĂN ĐỒNG. Đào tạo thế hệ trẻ của dân tộc thành những người chiến sĩ cách mạng dũng cảm thông minh sáng tạo / Phạm Văn Đồng. - H. : Giáo dục, 1969. - 291tr ; 19cm

Gồm những bài báo, thư, bài nói chuyện của thủ tướng Phạm Văn Đồng về các vấn đề về giáo dục từ năm 1955 cho đến nay

HVV 773

 

22. PHAN NGỌC LIÊN. Hồ Chí Minh với việc xây dựng một nền giáo dục mới của Việt Nam / Phan Ngọc Liên. - Lịch sử Đảng, 2003. - Số 11, tr.17-20

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục: giáo dục là một bộ phận quan trọng của hoạt động xã hội; giáo dục gắn liền với các chế độ chính trị; thực hiện nguyên lý học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tế; xuất phát từ quan điểm "cách mạng là sự nghiệp của quần chúng” để tiến hành công cuộc "xã hội hoá" giáo dục, làm cho các tầng lớp nhân dân được quyền học tập và có nghĩa vụ đóng góp xây dựng giáo dục.

 

23. PHAN NGỌC LIÊN. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục / Phan Ngọc Liên. - Giáo dục lý luận, 2003. - Số 12, tr.7-10

Theo Người, giáo dục là giáo dục của nhân dân, phải phục vụ quyền lợi của nhân dân; Giáo dục phải nhằm vào mục tiêu đào tạo những con người XHCN cho công cuộc xây dựng CNXH của đất nước; giáo dục phải đem lại quyền lợi cho nhân dân; giáo dục định hướng cho việc đổi mới nội dung và phương pháp dạy học.

 

24. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 88-TTg ngày 17/02/1995 về việc xây dựng 3 trường phổ thông trung học chất lượng cao tại Hà Nội, Thừa Thiên - Huế và Tp.Hồ Chí Minh. - Công báo, 1995. - Số 9, tháng 5.- tr.237

 

25. Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 về việc Phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020" .

Kèm theo nội dung "Chiến lược phát triển Giáo dục 2011-2020" và "Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển Giáo dục 2011-2020".

http://thuvienphapluat.vn

 

26. Quyết định số 1081/QĐ-TTg ngày 6/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Với mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao của cả nước và có tầm cỡ trong khu vực...

www.hanoi.gov.vn

 

27. THÀNH ỦY HÀ NỘI. Chương trình số 04-CTr/TU “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2011 – 2015” / Thành ủy Hà Nội .- 2011

Mục 2, Phần II “Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2011 – 2015” ghi về “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô”, gồm 6 nội dung: xây dựng cơ chế, chính sách về đào tạo, đãi ngộ, tuyển dụng và sử dụng đội ngũ tri thức; triển khai chủ trương đổi mới giáo dục toàn diện theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng trên tất cả các lĩnh vực; quy hoạch, phát triển hệ thống giáo dục phổ thông; quy hoạch, xây dựng đồng bộ mạng lưới các cơ sở dạy nghề của Thành phố…

www.vanban.hanoi.gov.vn

 

28. Thấu suốt đường lối của Đảng đưa sự nghiệp giáo dục tiến lên mạnh mẽ, vững chắc / Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng... - H. : Sự thật, 1972. - 146tr ; 19cm

Phân tích vai trò của giáo dục trong mọi thời đại. Vài nét về công tác giáo dục trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Nhiệm vụ, vị trí của người giáo dục trong việc xây dựng con người mới của chế độ XHCN

VV 7319

 

29. Tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục đào tạo : xã luận. - Hà nội mới, 1994. - 5 tháng 9

Năm học 1993-1994 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết trung ương 4 về tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã kết thúc tốt đẹp.

 

30. TRẦN THANH NAM. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục thanh niên hiện nay / Trần Thanh Nam. - Tư tưởng văn hoá, 2003. - Số 10, tr.15-18

Giới thiệu về phong trào thanh niên tỉnh Kiên Giang trong công cuộc đổi mới quê hương, đất nước. Một số giải pháp nhằm quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục thanh niên hiện nay.

 

31. TRẦN VĂN CHƯƠNG. Định hướng đổi mới phát triển trường đại học địa phương theo Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo / Trần Văn Chương. - Giáo dục & Xã hội, 2014. - Số Xuân, tr.33-35

Một số nét khát quát về thực trạng phát triển các trường đại học địa phương. Về định hướng đổi mới phát triển trường đại học địa phương theo Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI: Đổi mới mục tiêu đào tạo; Đổi mới các nhiệm vụ, giải pháp.

 

32. TRỊNH ĐỨC HỒNG. Nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục - đào tạo / Trịnh Đức Hồng. - Tư tưởng văn hoá, 2003. - Số 9, tr.21-24

Bài viết đánh giá cao vai trò, vị trí của giáo dục. Ngay sau khi giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minhi đã quan tâm ngay tới vấn đề giáo dục: Mọi người dân Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi của mình, phải có kiến thức để tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà. Giáo dục đào tạo là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, của gia đình, nhà trường, xã hội và cả hệ thống chính trị. Tư tưởng này mang tính thời sự sâu sắc

 

33. Văn kiện của Đảng và Nhà nước về giáo dục. - H. : Giáo dục, 1984. - 179tr ; 19cm/(1975 - 1984)

Gồm các chỉ thị, nghị quyết, các báo cáo, quyết định của Ban chấp hành Trung ường Đảng cộng sản Việt Nam và hội đồng chính phủ, Quốc hội ban hành về ngành giáo dục, đào tạo của nước ta trong từng thời kỳ phát triển

VV 31227

 

34. VÕ NGUYÊN GIÁP. Mấy vấn đề về khoa học và giáo dục / Võ Nguyên Giáp. - H. : Sự thật, 1986. - 604tr.

Để góp phần quán triệt và thực hiện tốt đường lối của Đảng trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, giáo dục... nhà xuất bản Sự thật tuyển chọn một số bài nói và viết quan trọng của đ/c Võ Nguyên Giáp - người trực tiếp chỉ đạo công tác khoa học và giáo dục, xuất bản thành sách. Trong đó có bài nói chuyện tại Hà Nội bàn về công tác khoa học và kỹ thuật của Thủ đô Hà Nội ngày 10/3/1983

VV 33243 - 33242

 

35. VŨ VĂN CẨM. Hồ Chí Minh và quan điểm về phương pháp giáo dục / Vũ Văn Cẩm. - Tản Viên Sơn, 2013

Quan điểm về các phương pháp giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa sâu sắc về lý luận và thực tiễn, ảnh hưởng sâu rộng tới sự nghiệp cách mạng Việt Nam và việc đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phục vụ cho quá trình đổi mới, hội nhập hiện nay.

2. Thành phố Hà Nội với ngành Giáo dục Thủ đô

36. Các cơ sở trong thành phố tổ chức hội nghị "Nhà trẻ tiên tiến và nuôi trẻ tiên tiến". - Hà Nội mới, 1968. - 18 tháng 11

Thực hiện chủ trương của ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em và Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội các đơn vị đã tiến hành kiểm tra chất lượng các nhà trẻ

 

37. Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc tăng cường giáo dục pháp luật và đạo đức, nếp sống cho học sinh.

www.vanban.hanoi.gov.vn

 

38. Hà Nội's future based on skilled human resources. - Viet Nam News, 2000. - 23 tháng 12, tr.1+3

Kế hoạch phát triển Hà Nội trong 10 năm tới trong các lĩnh vực: Kinh tế, văn hoá, giáo dục, quốc phòng và an ninh. Với nhiệm vụ phát triển kinh tế là hàng đầu, có ưu tiên đầu tư cho giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao.

 

39. HẠ YẾN. Hà Nội: Giải bài toán thiếu trường / Hạ Yến. - Hà Nội mới cuối tuần, 2012. - Số 40, 6 tháng 10, tr.6

Tình trạng thiếu cơ sở vật chất ở nhiều trường nội thành Hà Nội trở thành nỗi bức xúc của xã hội. UBND Thành phố Hà Nội đã phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới trường học thành phố, đặt mục tiêu năm 2015 các trường học được đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho trường học; ưu tiên vốn đất xây dựng trường học đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục Thủ đô

 

40. Hoan nghênh và quyết tâm thực hiện pháp lệnh về bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em. Nghị quyết của Đại hội "Vì tương lai con em chúng ta" thành phố Hà Nội. - Hà Nội mới, 1979. - 30 tháng 11

 

41. KIM CHI. Hà Nội đầu tư 14 tỷ đồng để thực hiện phổ cập cấp II vào năm 2000 / Kim Chi. - Quân đội nhân dân, 1993. - 13 tháng 4

 

42. KIM DUNG. Bí thư thành uỷ Nguyễn Phú Trọng: Ngành giáo dục và đào tạo Thủ đô phải luôn dẫn đầu cả nước / Kim Dung. - Hà Nội mới, 2002. - 12 tháng 4, tr.1+3

Toàn thành phố có gần 1000 trường học với 3vạn giáo viên và 60 vạn học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo tích cực thực hiện nghị quyết Trung ương 2, khoá VIII.

 

43. KIM THOA. Bao giờ Hà Nội hoàn thành phổ cập cấp II / Kim Thoa. - Hà nội mới, 1994. - 28 tháng 4

Trước thực tế số học sinh không đến lớp ngày càng tăng, HĐND và UBND đã ra Nghị quyết chỉ thị cho các ngành, đặc biệt là ngành Giáo dục – Đào tạo phải thực hiện việc phổ cập cấp II trong toàn thành phố và phấn đấu hoàn thành phổ cập cấp II trong toàn thành phố trong thời gian sớm nhất

 

44. LÊ THỊ THU HƯƠNG. Đảng bộ thành phố Hà Nội lãnh đạo phát triển giáo dục - đào tạo (1996-2008) / Lê Thị Thu Hương. - Lịch sử Đảng, 2009. - Số 7.- tr.49-53

Luật Thủ đô được Quốc hội khoá 13 thông qua ngày 21/11/2012. Trong đó Chương II “Chính sách xây dựng, phát triển và quản lý Thủ đô” có Điều 12: Phát triển giáo dục và đào tạo.

www.chinhphu.vn/portal/page/chinhphu/

 

45. LÝ HỒNG PHONG. Đề án phát triển mạng lưới các trường nghề trên địa bàn Hà Nội: Chất lượng cần song hành với số lượng / Lý Hồng Phong. - Hà Nội mới, 2013. - 14 tháng 12, tr.3

Nghị quyết về Quy hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 23 trường cao đẳng nghề, 34 trường trung cấp nghề, 73 trung tâm dạy nghề và khoảng 90 lao động được qua đào tạo. Theo đánh giá của không ít đại biểu HĐND thành phố, để đạt được mục tiêu này là rất khó khăn.

 

46. MINH ĐỨC. Hà Nội cần tiếp tục hiện đại hoá trường lớp, đổi mới và tăng cường kỷ cương trong quản lý / Minh Đức. - Hà Nội mới, 2006. - 5 tháng 7, tr.1+7

Đây là mục tiêu mà đoàn giám sát UBVH, GD TN, TN và nhi đồng của Quốc hội làm việc với UBND Thành phố

 

47. MINH HIỀN. Ban hành cơ chế tài chính đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao / Minh Hiền. - Kinh tế & Đô thị, 2013. - Số 155, 8 tháng 7, tr.2

Tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết ban hành quy định về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao tại Hà Nội. Dự kiến, năm 2015 Hà Nội sẽ có 35 trường chất lượng cao theo nguyên tắc hoàn toàn tự nguyện. Phiên họp cũng thảo luận và thông qua Nghị quyết về ban hành chính sách khuyến khích đầu tư, huy động đóng góp tự nguyện của cá nhân, tổ chức vào xây dựng các công trình phúc lợi công cộng.

 

48. Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND thành phố Hà Nội ngày 17/7/2009 về Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non Thành phố Hà Nội đến năm 2015.

http://thuvienphapluat.vn

 

49. Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND TP Hà Nội về việc thông qua quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp thủ đô Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

www.vanban.hanoi.gov.vn

 

50. Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND thành phố Hà Nội ngày 17/7/2009 về việc đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục đào tạo và y tế của Thành phố Hà Nội (giai đoạn 2009 - 2015).

http://thuvienphapluat.vn

 

51. Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô (Theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 12 Luật Thủ đô).

http://thuvienphapluat.vn

 

52. NGUYỄN ĐỨC THUẦN. Giáo dục và đào tạo trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá Thủ đô / Nguyễn Đức Thuần. - Hà nội mới, 1994. - 4 tháng 9

Diễn đàn vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá Thủ đô.

 

53. NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH. Một số chính sách phát triển giáo dục mầm non của Hà Nội / Nguyễn Thị Ngọc Bích. - Giáo dục mầm non, 2003. - Số 1, tr.11-12

 

54. P.V. Về việc tuyển sinh trường PTTH phân ban / P.V. - Hà nội mới, 1994. - 20 tháng 5

Từ năm 1993-1994, thực hiện chủ trương của Bộ, HN đã có 3 trường phân ban là Hoàn Kiếm, Việt Nam - Ba Lan, dân lập Đông Đô. Năm học tới có thêm trường Chu Văn An, Yên Hoà

 

55. Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định cụ thể tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy và dịch vụ giáo dục phổ thông chất lượng cao áp dụng tại một số cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chất lượng cao (Theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 12 Luật Thủ đô).

www.vanban.hanoi.gov.vn

 

56. Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành việc bổ sung chương trình giảng dạy nâng cao, ngoài chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông để áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông.

www.vanban.hanoi.gov.vn

 

57. Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 18/9/2013 của UBND Thành phố Hà Nội Ban hành quy định chế độ chính sách đối với giáo viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

www.vanban.hanoi.gov.vn

 

58. Tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI: Ngành giáo dục chuyên nghiệp Hà Nội đổi mới công tác đào tạo nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất. - Hà nội mới, 1991. - 18 tháng 4

 

59. Về việc mở các lớp đào tạo không chính quy vào các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. - Hà nội mới, 1988. - 16 tháng 8

Các nguyên tắc chung của UBND thành phố Hà Nội về việc mở lớp đào tạo không chính quy của các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

 

II. THỰC TRẠNG NGÀNH GIÁO DỤC HÀ NỘI

1. Những thành tựu

60. 365 ngày "nóng" của ngành Giáo dục. - Hà Nội mới tin chiều, 2007. - 1 tháng 1, tr.4

Vài sự kiện tiêu biểu của ngành giáo dục 2006: Bỏ kỳ thi tốt nghiệp THCS, phong trào "Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục", nhiều vụ tiêu cực được phanh phui, những thách thức của ngành giáo dục trước việc Việt Nam gia nhập WTO.

 

61. 40 năm xây dựng và trưởng thành (1959-1999) / Đoàn Phan Tân: chủ biên. - H. : Đại học văn hoá Hà Nội, 1999. - 56tr ; 30cm

HVL 2285

 

62. 40 năm xây dựng và trưởng thành. - H. : Đại học Bách Khoa Hà Nội, 1996. - 67tr:minh hoạ ; 27cm

Kỷ niệm 40 năm xây dựng và trưởng thành của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

HVL 1303

 

63. Bách khoa thư Hà Nội. - H. : Thời Đại. - 27cm

Giáo dục. - 2010. - 375tr.

Tổng quan về Giáo dục Hà Nội, Giáo dục ở Thăng Long-Hà Nội trong thời kỳ phong kiến, thời kỳ Pháp thuộc, và sau cách mạng tháng Tám -1945 đến 2007. Quá trình phát triển, hệ thống trường lớp và một số thành tựu giáo dục Hà Nội

HVL 3236 - 3237

 

64. BẢO ANH. Mầm non nông thôn: Bước chuyển mình từ Đan Phượng / Bảo Anh. - Lao động Thủ đô, 2013. - Số 104, 29 tháng 8, tr.7

Trước tháng 8/2008, các trường bán công nông thôn ở huyện Đan Phượng phải mượn nhà dân, nhà kho; lương cán bộ mầm non bấp bênh. Sau mở rộng địa giới, trường mầm non Đan Phượng cùng 350 trường mầm non bán công khác chuyển sang loại hình công lập, cơ sở vật chất khang trang, thu hút nhiều trẻ nhập lớp, lương giáo viên ổn định... Những tâm sự của Hiệu trưởng trường mầm non Đan Phượng, bà Nguyễn Thị Lan và Phó Trưởng phòng Giáo dục mầm non huyện Đan Phượng, bà Nguyễn Thị Hào.

 

65. BẢO ANH. Nơi không xuống cấp / Bảo Anh. - Nhân dân, 1994. - 9 tháng 1; tr.3

Giới thiệu trường cao đẳng sư phạm qua 35 năm hoạt động đã vươn lên trong chất lượng giáo dục và đào tạo.

 

66. Báo cáo 18 năm xây dựng tổ đội lao động xã hội chủ nghĩa của tổ giáo viên 3 - 4 trường phổ thông cơ sở Phú Thị huyện Gia Lâm. - H. : [knxb], 1981. - 19tr ; 19cm

Đặc điểm tình hình của trường. Những biện pháp phấn đấu và xây dựng trường trong 18 năm qua

HVV 453

 

67. BẢO HOÀI. Vì sự phát triển toàn diện của giáo dục dào tạo Đông Anh: Đổi mới, nâng cao chất lượng / Bảo Hoài. - Hà Nội ngày nay, 2013. - Số 65+66, 20 tháng 6, tr.I

Về những đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo huyện Đông Anh thông qua các chương trình như: chương trình xoá phòng học cấp 4 ở cấp tiểu học và trung học cơ sở. Ngoài ra, huyện còn thực hiện đề án "Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non Thành phố Hà Nội đến năm 2015". Toàn huyện có 4 trung tâm mầm non: Mai Lâm, Cổ Loa, Bắc Hồng, Đại Mạch. Từ đó tạo đà cho việc dạy và học ở huyện Đông Anh đạt được nhiều thành tích đáng kể.

 

68. BẢO KIM. Tín hiệu vui từ mô hình trường học mới VNEN / Bảo Kim. - Tuổi trẻ Thủ đô, 2013. - Số 1266, 2 tháng 10, tr.4

Năm học 2012 - 2013, trường tiểu học Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì, Hà Nội) là trường tiểu học đầu tiên trên địa bàn thành phố Hà Nội được chọn thí điểm dạy mô hình trường học mới (VNEN). Đây là mô hình được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào toạ trong nước. Trường tiểu học Tả Thanh Oai đạt trường chuẩn Quốc gia từ 2011 - 2012. Năm học 2012 - 2013, trường chọn 2 lớp 2 và 2 lớp 3 thí điểm phương pháp khuyến khích học sinh tự học, thảo luận trong lớp. Phương pháp này giúp học sinh suy nghĩ độc lập, tự tin, mạnh dạn hơn

 

69. BÙI LINH. Những nhà giáo nữ "hai giỏi" / Bùi Linh. - Hà Nội mới, 2013. - 14 tháng 11, tr.5

Năm năm qua (2008 - 2013), phong trào thi đua "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà", "Cô giáo người mẹ hiền" có 83 nữ nhà giáo đạt danh hiệu ở các cấp với nhiều sáng kiến trong cách dạy học. Ngoài ra, các nữ giáo viên Thủ đô còn hưởng ứng chương trình "Nhà giáo Hà Nội đỡ đầu học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn" và làm tròn nghĩa vụ của người vợ, người mẹ trong gia đình. Từ đó, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên toàn ngành, góp phần cải thiên chất lượng giáo dục

 

70. C.B. Trường trung học nông nghiệp Hà Nội gắn liền đào tạo, nghiên cứu với thực tiễn sản xuất / C.B. - Hà nội mới, 1991. - 26 tháng 12

 

71. CAO HÒA. Hà Nội tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2013 – 2014 / Cao Hòa. – Tuổi trẻ Thủ đô, 2014. – Số 1366, 19 tháng 5, tr.2

Sáng ngày 18/5/2014, tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội, Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Nội đã tuyên dương, khen thưởng 130 học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2013 – 2014. Đây là hoạt động truyền thống hàng năm của ngành giáo dục – đào tạo Hà Nội. Cũng tại buổi lễ, Hà Nội đã phát động đợt thi đua, phấn đấu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thi đua dạy tốt, học tốt, rèn luyện tích cực tạo nền tảng xây dựng giáo dục Thủ đô phát triển vững mạnh.

 

72. CAO HOÀ. Ngành Giáo dục Đào tạo Hà Nội: Tiếp tục tô thắm bảng vàng cho ngành / Cao Hoà. - Tuổi Trẻ Thủ Đô, 2013. - Số 1245, 14 tháng 8, tr.6

Với những thành tích đã đạt được, năm học 2012 - 2013, ngành Giáo dục - Đào tạo Thủ Đô được xã hội, lãnh đạo ngành đánh giá là năm học có nhiều dấu ấn về thành tích giáo dục mũi nhọn. Năm học 2013 - 2014, ngành giáo dục Thủ đô tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt, sẽ tăng cường các giải pháp quản lý, chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học, tình trạng dạy thêm, học thêm.

 

73. CAO HÒA. Thành tựu ngành giáo dục Thủ đô sau 5 năm hợp nhất / Cao Hòa. - Tuổi trẻ Thủ đô, 2014. - Số Xuân, tr.15

Về một số thành tựu mà ngành giáo dục Thủ đô đã đạt được sau 5 năm mở rộng địa giới hành chính. Sự thay đổi từ chất lượng giảng và dạy học cho đến việc đầu tư cơ sở vật chất là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của ngành giáo dục Hà Nội trong suốt 5 năm qua.

 

74. CAO HÒA. Trường THCS Lê Quý Đôn đón nhận huân chương lao động hạng nhì / Cao Hòa . - Tuổi trẻ Thủ đô, 2013. - Số 1287, 20 tháng 11, tr.11

Ngày 19/11, trường THCS Lê Quý Đôn (Cầu Giấy, Hà Nội) tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đồng thời biểu dương và trao bằng khen cho các giáo viên, học sinh dạy tốt, học tốt

 

75. CẨM BÌNH. Các trường chuyên nghiệp Hà Nội tiếp tục đổi mới công tác đào tạo / Cẩm Bình. - Hà nội mới, 1992. - 6 tháng 2

 

76. CẨM BÌNH. Gặp những người mở trường phổ thông trung học đầu tiên / Cẩm Bình. - Hà nội mới, 1989. - 25 tháng 6

UBND Thành phố đã cho phép mở trường PTTH dân lập Lương Thế Vinh

 

77. CẨM BÌNH. Một học sinh Việt Nam được tặng Huy chương Bạc của nước Nga / Cẩm Bình. - Hà Nội mới, 2006. - 1 tháng 7, tr.4

Vũ Tiến Thanh - nguyên là học sinh cấp I Trưng Vương, cấp II Giảng Võ. Học lớp 7, em theo bố mẹ sang công tác tại Nga, học ngay lớp 7 bằng tiếng Nga. Sau 1 năm em thi đỗ trường chuyên Toán - Lý, liên tục đoạt giải Olympic. Năm 2006, em được tặng HCB của nước Nga dành cho học sinh PTTH ưu tú

 

78. CẨM BÌNH. Trường PTTH dân lập Đông Đô - Điểm mới của giáo dục thủ đô / Cẩm Bình. - Hà nội mới, 1992. - 16 tháng 1

 

79. CẨM BÌNH. Trường trung học xây dựng Hà Nội : Những yếu tố quyết định trong quá trình đổi mới / Cẩm Bình. - Hà nội mới, 5568. - 21 tháng 10

Một mô hình giáo dục mới, đó là đào tạo, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất

 

80. CHU VĂN THẠCH. Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học cải cách ở huyện Từ Liêm / Chu Văn Thạch. - Hà nội mới, 1980. - 14 tháng 3

 

81. DANG HUE. Les écoles maternelles privées ont la cote / Dang Hue. - Le Courrier du Vietnam, 2001. - No2386, tr.3

Hiện ở HN có 37 trường mầm non tư thục đón tiếp khoảng 6747 em. Theo bà Trần Thị Minh Hiền, Trưởng phòng Mẫu giáo thuộc Sở GD-ĐT HN thì chất lượng các trường mầm non tư thục ngày càng được nâng cao và Trường mầm non Minh Hải (12B4B Trung Tự) là một điểm sáng

 

82. DIỆP PHÚ HƯƠNG. Trường nội trú Vân Hồ. / Diệp Phú Hương. - Phụ nữ, 1968. - tháng6,số 214, tr.6+7

Lòng tận tụy yêu thương học trò của các cô giáo trường Vân Hồ (khu Hai Bà Trưng) ở nơi sơ tán.

 

83. DIỆU LINH. Phòng Giáo dục & Đào tạo quân Ba Đình (Hà Nội): Từng bước đổi mới mạnh mẽ / Diệu Linh. - Tuổi trẻ Thủ đô, 2013. - Số 1253+1253, 30 tháng 8, tr.16

Quận Ba Đình có 40 trường mầm non (20 trường công lập. 20 trường dân lập, tư thục). Trong đó, 100 trẻ 5 tuổi đã được huy động ra lớp với tổng số 4312 cháu. Ngoài ra, các trường trên địa bàn quận Ba Đình thực hiện tốt kế hoạch giáo dục 2 buôi/ngày cho học sinh tiểu học, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, giáo dục nếp sống văn minh... Những chia sẻ của ông Nguyễn Đắc Hùng - Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo quận Ba Đình về vấn đề này

 

84. DUNG NHI. Hà Nội liên kết với các trường nghề nước ngoài: Một bước nâng cao chất lượng đào tạo nghề / Dung Nhi. - Hà Nội mới, 2012. - 29 tháng 11, tr.6

Mỗi năm thành phố Hà Nội tạo thêm việc làm cho hàng trăm nghìn lao động nhưng tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị vẫn còn hơn 3,2; khu vực nông thôn, tỷ lệ thất nghiệp sau đào tạo nghề cao hơn rất nhiều. Trước tình trạng này, thành phố đã đưa ra nhiều phương án nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề, trong đó, ưu tiên liên kết với các trường dạy nghề nước ngoài.

 

85. DUY ANH. Điểm nhấn năm học mới / Duy Anh. - An ninh Thủ đô, 2013. - Số 3903, 5 tháng 9, tr.4

Một trong những điểm nhất trong năm học 2013 - 2014 là việc kiểm khai rộng rãi mô hình trường học mới cùng sự đầu tư lớn cho cơ sở vật chất. Trường Tiểu học Tả Thanh Oai được chọn thí điểm mô hình này trong năm học 2012 - 2013. Hà Nội sẽ tiếp tục mở rộng mô hình này với 50 trường thuộc 15 quận huyện. Ngoài việc đổi mới trong phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, thành phố còn chú trịng đầu tư ngân sách và vốn xã họi hoá. Hiện toàn thành phố đã xây mới 7210 phòng học, 768 trường chuẩn.

 

86. ĐAN THÀNH. Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội: Vườn ươm tài năng trẻ / Đan Thành. - Người Hà nội , 2001. - Số 19, tr.8

Trường thành lập năm 1967 với tên gọi trường Nghệ thuật Hà Nội đào tạo chuyên ngành sơ cấp. Đây là chiếc nôi để những tài năng của Thủ đô ươm mầm và phát triển

 

87. ĐẶNG LÂN. Để bố mẹ các cháu yên tâm công tác / Đặng Lân. - Phụ nữ Việt Nam, 1980. - Số 22, tr.4

Nhà trẻ 20-10 (Hoàn Kiếm, Hà Nội) tận tình chăm sóc dạy dỗ các cháu

 

88. Điểm sáng công tác khoa giáo Hà Nội. - H. : Hà Nội, 2004. - 210tr ; 21cm

Một số đơn vị tiêu biểu về công tác khoa giáo nhằm biểu dương động viên, đồng thời vận động điển hình, đóng góp kinh nghiệm cho các đơn vị đang trên con đường phấn đấu vươn lên.

HVL 2292

 

89. Đội tuyển Hà Nội giành giải nhất toàn đoàn tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. - An ninh thủ đô, 2006. - Số 1700, 30 tháng 3, tr.1

 

90. ĐỖ SÂM. Trường Bưởi - Chu Văn An mái trường xuyên thế kỷ / Đỗ Sâm. - Người Hà Nội, 2010. - Số 46 (12 tháng 11), tr.2

Trong số 2600 trường THPT của cả nước, trường TPTH Chu Văn An là một trong 4 trường được Chủ tịch nước vừa tặng danh hiệu "Anh hùng lao động thời đổi mới" theo quyết định số 1538/QĐ-CTN ngày 11-9-2010. Trường Bưởi Chu Văn An thành lập 9-12-1908 với tên gọi "Trường trung học Bảo Hộ". Nhiều phong trào yêu nước do học sinh trường tổ chức , nhiều học sinh của trường sau thành các nhà lãnh đạo nhà nước , các cán bộ Khoa học kỹ thuật, Giáo dục, Văn hoá, Nghệ thuật, Chính trị. Nhà trường được ngành Giáo dục đánh giá cao về đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh

 

91. 20 năm trồng người. - H. : Sở Giáo dục Hà nội, 1975. - 133tr.:ảnh ; 19cm

Các bài viết của các đồng chí Giám đốc sở giáo dục Hà nội viết về công tác giáo dục của Hà nội trong 20 năm (54 - 74) và những bài viết của các thầy cô viết về những kỷ niệm trong cuộc đời làm thầy của mình

HVV 344

 

92. Giáo dục 2006 "Cựa mình để hội nhập". - Lao động Thủ đô, 2007. - 2 tháng 1, tr.10

Với các "cú hích" như "nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục", nâng cao đời sống giáo viên, ra mắt đề án tăng học phí, để dư luận xã hội đánh giá về việc dạy thêm... năm 2006, ngành giáo dục đã có nhiều chuyển biến tích cực. Những dự định sắp tới của giáo dục đại học Việt Nam nói chung và ngành giáo dục nói riêng

 

93. Giáo dục và đào tạo Ba Đình - Điểm sáng của giáo dục Thủ đô. - Đông Nam á, 2005. - Số 4.- tr.19

 

94. H.L. Ngành giáo dục đào tạo Thủ đô 40 năm xây dựng và trưởng thành / H.L. - Tuổi trẻ Thủ đô, 1994. - Số 37

 

95. H.THÀNH. Giáo dục Thủ đô: Những sự kiện được ủng hộ / H.Thành. - Lao động Thủ đô, 2013. - Số 157, 31 tháng 12, tr.7

Điểm qua những sự kiện giáo dục Thủ đô đáng chú ý trong năm 2013: Kỷ luật nghiêm sai phạm trong thi cử; Sách giáo khoa riêng của học sinh Hà Nội; Học sinh Hà Nội thắng tại cuộc thi Olympic các môn khoa học trẻ quốc tế; Thí điểm xây dựng trường chất lượng cao; Thanh tra các cơ sở Giáo dục - Đào tạo trên địa bàn thành phố.

 

96. HÀ KIÊN. Nhà trẻ An Dương ổn định tổ chức sau những ngày lũ lụt / Hà Kiên. - Hà nội mới, 1986. - 26 tháng 8

 

97. HÀ KIÊN. Sau hội thi cô nuôi dạy trẻ giỏi ở nhà trẻ khu vực Mai Dịch / Hà Kiên. - Hà nội mới, 1986. - 4 tháng7

 

98. HÀ KIÊN. Xã Kim Sơn chuyển từ nhận thức đến việc làm / Hà Kiên. - Hà nội mới, 1986. - 16 tháng 9

Viết về nhà trẻ Kim Sơn, thị xã Sơn Tây.

 

99. Hà Nội : Khu lao động Tương Mai xây dựng thêm một trường phổ thông cấp 3 đón 3.000 học sinh vào năm học mới. - Nhân dân, 1976. - 9 tháng 9

 

100. Hà Nội: Năm 1991 xoá mù chữ cho hơn 2900 người đạt 98 chỉ tiêu. - Nhân dân, 1992. - 30 tháng 3

Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong cả nước được Bộ Giáo dục và đào tạo tặng cờ đơn vị đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập cấp 1, xoá mù chữ với tỷ lệ 99 số dân độ tuổi từ 15-35 biết chữ.

 

101. Hà Nội đưa vào sử dụng thêm một trăm phòng học mới. - Nhân dân, 1978. - 15 tháng 8

 

102. PHÙNG HỮU PHÚ. Hai mươi năm đổi mới ở thủ đô Hà Nội định hướng phát triển đến năm 2010 : Sách chuyên khảo, phục vụ nghiên cứu, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ thành phố / Phùng Hữu Phú: chủ biên. - H. : Hà Nội, 2004. - 398tr ; 24cm

Đổi mới tư duy nhận thức ở thủ đô Hà Nội, quá trình và thành quả đổi mới của thủ đô Hà Nội, những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh tốc độ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2010

HVL 2391 - 2392

 

103. HÀM CHÂU. Ngô Bảo Châu từ Huy chương vàng IMO đến giải thưởng Clay / Hàm Châu. - Sức khoẻ và đời sống, 2005. - Số Xuân ất Dậu, tr.11

Giáo sư Ngô Bảo Châu (sinh năm 1972), người đoạt 2 Huy chương tại Olympic toán quốc tế năm 1988 và 1989, với công trình nghiên cứu cùng Giáo sư G.Laumon có tên "Bổ đề cơ bản cho các nhóm Unita" đã được nhận giải thưởng Clay 2004.

 

104. HIỀN ANH. Một mô hình đào tạo chất lượng cao / Hiền Anh. - Hà Nội mới, 2012. - 19 tháng 11, tr.5

Được xây dựng trên di tích 6000 m2 tại khu Đô thị Mỹ Đình 1 từ năm 2005, Đoàn Thị Điểm là một trong những trường THCS có cơ sở vật chất khang trang bậc nhất tại Hà Nội. Trường có 100 giáo viên đạt chuẩn đào tạo; 89,9 giáo viên có trình độ trên chuẩn và 30 đạt trình độ Thạc sĩ. Những thành tích đạt được của trường trong những năm qua.

 

105. HOÀ NAM. Nắng sân trường : phóng sự / Hoà Nam. - Người Hà Nội, 1991. - 31 tháng 3

Bài đạt giải nhất cuộc thi "Hà Nội trên đường đổi mới" viết về trường Đinh Tiên Hoàng. Đây là mô hình giáo dục mới đang hình thành với một tư duy mới, trường học đặc biệt dành cho các em học sinh bị đuổi học hoặc không được chấp nhận tiếp tục học trong môi trường phổ thông bình thường

 

106. HOÀNG BÁ THỊNH. Lặng lẽ Xã Đàn : Ghi chép / Hoàng Bá Thịnh. - Tuỏi trẻ Thủ đô, 1991. - tháng 10, Số 20

Những điều ghi nhận về sự trưởng thành lặng lẽ, bình dị mà lớn lao của thày trò cơ sở Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội

 

107. HOÀNG ĐIỆP ANH. Trường tiểu học Lý Thường Kiệt - Viên gạch hồng của giáo dục Thủ đô / Hoàng Điệp Anh. - Đông Nam Á, 2005. - Số 4, tr.50-51

 

108. HOÀNG MINH. Mầm non tư thục Âu Cơ: Ươm "hạt giống" tương lai / Hoàng Minh. - Hà Nội mới cuối tuần, 2014. - Số 3, 18 tháng 1, tr.16

Những tâm sự về chặng đường lập nghiệp mở trường mầm non tư thục của chị Đinh Thị Thúy Hà. Hiện tại, chị Hà là chủ cơ sở Mầm non tư thục Âu Cơ (tại thôn Miễu, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Trường Mầm non tư thục Âu Cơ là một trong những cơ sở mầm non chất lượng và được tin tưởng.

 

109. HOÀNG THỊ MINH ANH. Mái trường thân yêu / Hoàng Thị Minh Anh. - Đông Nam á, 2005. - Số 4.- tr.24,36

 

110. HỒ THU. Giữa Thủ đô có một ngôi trường như thế / Hồ Thu. - Người Hà Nội, 2013. - Số 25 + 26, 21 tháng 6, tr.25

Trường THPT Văn Lang thành lập từ năm 1997, đào tạo được 948 học sinh lớp 12, bình quân thi đỗ tốt nghiệp hàng năm 85 - 93. Hai bộ môn Toán và Tiếng Anh luôn đứng trong top đầu các trường THPT ở Hà Nội. Hầu hết học sinh học tại trường là con em sống tại khu bãi An Dương, Nhật Tân. Mười sáu năm qua, trường vẫn phải đi thuê địa điểm và gặp nhiều khóa khăn nhưng các thầy cô giáo luôn vượt qua và hết lòng dạy dỗ các em học sinh.

 

111. HỒNG HẠNH. Chẳng thơm cũng thể hoa lài... / Hồng Hạnh. - Hà Nội mới, 2004. - 19 tháng 11 , tr.1+7

Những nét đẹp của trường tiểu học bán công Tràng An, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

112. HỒNG HẠNH. Hà Nội triển khai quy hoạch phát triển giáo dục đến năm 2020, tầm nhìn 2030: Hình thành bức tranh giáo dục Thủ đô tương lai / Hồng Hạnh. - Hà Nội mới, 2012. - 30 tháng 11, tr.7

Theo quy hoạch tổng thể, từ nay đến năm 2030, Hà Nội sẽ xây mới 1215 trường học. Diện tích đất dành cho việc xây dựng trường là hơn 12 triệu mét vuông. Tổng kinh phí dự kiến hơn 71.000 tỷ đồng, trong đó có tới 60 kinh phí là từ ngân sách, số còn lại huy động từ nguồn xã hội hoá.

 

113. HỒNG HẠNH. Hà Nội xây dựng mô hình trường chất lượng cao: Đích đến là sự bứt phá toàn diện về chất lượng / Hồng Hạnh. - Hà Nội Mới, 2013. - 10 tháng 8, tr. 1+7

Hà Nội là địa phương đầu tiên và duy nhất ban hành được bộ tiêu chí với 5 tiêu chí của trường chất lượng cao: cơ sở vật chât, đội ngũ giáo viên, chương trìn, phương pháp giảng dạy và dịch vụ giáo dục. Trường nào được công nhận chất lượng cao phải được Sở Giáo dục - Đào tạo thẩm định theo quy trình nghiêm ngặt, kỹ lưỡng theo đúng, đủ 5 tiêu chí trên. Sau khi được công nhận, các trường chất lượng cao tiếp tục được hậu kiểm theo chu kỳ 4 - 5 năm, giữa các chu kỳ, cơ quan quản lý sẽ kiểm tra, thanh tra đột xuất. Một trong những nguyên tắc bắt buộc khi triển khai mô hình chất lượng cao là chỉ phát triển trường chất lượng cao ở những khu vực đã có đủ chỗ học cho học sinh và việc theo học là tự nguyện

 

114. HỒNG HẠNH. Nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục Thủ đô: Coi trọng hai yếu tố cơ bản / Hồng Hạnh. - Hà Nội mới, 2013. - 17 tháng 7, tr.2

Năm học 2012 - 2013, ngành Giáo dục - Đào tạo có bước chuyển mạnh mẽ về quy mô và chất lượng giáo dục sau 5 năm Hà Nội mở rộng địa giới hành chính. Quy mô và chất lượng được nâng cao toàn diện và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, trong đó có tác động lớn từ 2 yếu tố cơ bản là cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Năm năm liền, Hà Nội là đơn vị dẫn đầu toàn quốc về công tác giáo dục - đào tạo

 

115. HỒNG LỤA. Trường THPT Ngô Thì Nhậm Hà Nội - 28 năm - một chặng đường xây dựng và phát triển / Hồng Lụa. - Đông Nam Á, 2005. - Số 4, tr.23

 

116. HUYỀN QUÂN. Nét xuân ở trường Mẫu giáo Việt Triều / Huyền Quân. - Nhân dân, 1992. - 18 tháng 2

Trường thuộc Sở Giáo dục Hà Nội, đang thực nghiệm cải cách. Trường đưa việc bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật vào chương trình giảng dạy

 

117. K.D. Vinauvis là nơi giúp đỡ nữ sinh viên phát triển trên con đường khoa học / K.D. - Hà nội mới, 1994. - 10 tháng 6

Câu lạc bộ khoa sinh trường ĐHTH Hà Nội hoạt động với mục đích "Phụ nữ trong khoa học" nhằm khuyến khích tài năng cán bộ nữ

 

118. K.T. Đến năm 1995 phấn đấu có 3 quận đạt tiêu chuẩn phổ thông cấp II / K.T. - Hà nội mới, 1994. - 21 tháng 4

Tại Hội nghị do UBND TP tổ chức, Phó Chủ tịch Vũ Mạnh Kha đã đưa ra một số biện pháp và kế hoạch cụ thể giao trách nhiệm cho các đoàn thể, các tổ chức nhằm đạt mục tiêu phổ cập cấp II của thành phố

 

119. K.T. Hà Nội sẽ mạnh dạn tăng tốc / K.T. - Hà Nội mới, 2002. - 7 tháng 2, tr.2

Hiện nay Hà Nội là nơi có điều kiện thuận lợi để đưa công nghệ thông tin vào nhà trường. Hiện các trường phổ thông trung học và trung học công nghiệp có trung bình từ 30 - 40 máy

 

120. Khai giảng trung tâm đại học Thăng Long. - Nhân dân, 1989. - 22 tháng 2, tr.3

Trung tâm khai giảng tại Văn Miếu ngày 21-2. Đây là mô hình đào tạo đại học dân lập đầu tiên ở Việt Nam đã được nhà nước cho phép

 

121. KIM THOA. Năm học 2000 - 2001 ngành Giáo dục thủ đô dẫn đầu cả nước / Kim Thoa. - Hà nội mới, 2001. - 23 tháng 8, tr.2

Hà Nội được Bộ Giáo dục – Đào tạo tặng cờ đơn vị dẫn đầu với 11 chỉ tiêu công tác được đánh giá tốt

 

122. KIM THOA. Nâng cao dân trí vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô / Kim Thoa. - Hà nội mới, 2005. - 26 tháng 12, tr.5

Thành tựu của ngành Giáo dục Thủ đô từ 2000 - 2005

 

123. KIM THOA. Nét chữ Thăng Long / Kim Thoa. - Hà Nội mới, 2004. - 29 tháng 7, tr.4

Những chặng đường phát triển - 50 năm giáo dục - đào tạo Thủ đô. Viết về trường tiểu học Thăng Long - ngôi trường đầu tiên cho phong trào "Vở sạch chữ đẹp" của học sinh từ lớp 1 đến lớp 4

 

124. KIM THOA. Phân ban: một hướng đi đúng / Kim Thoa. - Hà nội mới, 1994. - 21 tháng 4

Từ năm 1993-1994 cùng với 11 trường PTTH trong cả nước, 4 trường ở Hà Nội (Hoàn Kiếm, Việt Nam - Ba Lan, Lê Quý Đôn, dân lập Đông Đô) bắt đầu thực hiện thí điểm phân ban theo chủ trương của Bộ Giáo dục Đào tạo. Đây là chủ trương đúng phù hợp với yêu cầu đào tạo trong giai đoạn mới, trong bước tiến mới của đất nước

 

125. KIM THOA. Quận Hai Bà Trưng hoàn thành phổ cập giáo dục vào năm 1995 / Kim Thoa. - Hà nội mới, 1994. - 1 tháng 12

 

126. KIM THOA. Sẽ trở thành trung tâm dạy nghề chất lượng cao / Kim Thoa. - Hà nội mới, 1994. - 24 tháng 11

Trường kỹ thuật chuyên nghiệp Hà Nội sẽ được phát triển theo hướng trở thành trung tâm dạy nghề chất lượng cao.

 

127. KIM THOA. Trước thềm năm học mới / Kim Thoa. - Hà nội mới, 1994. - 5 tháng 5

Phỏng vấn đồng chí Nguyễn Triệu Hải - Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Nội nhân ngày khai trường về sự nghiệp giáo dục và đổi mới đội ngũ giáo viên

 

128. KIM THOA. Trường mầm non thực hành Hoa Sen: nơi cho em tình yêu tuổi thơ / Kim Thoa. - Hà nội mới, 1994. - 18 tháng 5

Giới thiệu một mô hình tốt của ngành giáo dục mầm non trong cả nước

 

129. LÊ NGA. Của những bà mẹ đảm đang. / Lê Nga. - Phụ nữ , 1967. - tháng3,số 161, tr.23

Thư của chị Lê Nga (thay mặt giáo viên trường cấp III Đống Đa) nói lên tình cảm gắn bó của thầy trò nơi sơ tán và trách nhiệm của một nữ giáo viên khi các em sống xa bố mẹ.

 

130. LINH KHA. "Cô giáo Hà Nội". / Linh Kha. - Phụ nữ, 1967. - tháng2,số 200, tr.5

Tinh thần kiên trì tận tụy và lòng hăng say công tác của cô Hà Thị Liễu.

 

131. LỤC THỊ NGA. Về giáo dục tiểu học ở Hà Nội theo quan điểm tiếp cận chất lượng / Lục Thị Nga, Bùi Thị Thanh. - Giáo dục, 2005. - Số 107.- tr.10-12

 

132. LƯU DANH CHIÊM. Công tác xây dựng đội ngũ giáo viên ở trường Trung học phổ thông bán công Đống Đa - Hà Nội / Lưu Danh Chiêm. - Nghiên cứu Giáo dục, 1996. - Số 10, tr. 4

 

133. M.T. Trung tâm hỗ trợ lao động nữ Đoàn Thị Điểm đa mở 27 lớp dạy nghề cho 431 người / M.T. - Hà nội mới, 1994. - 30 tháng 6

Tổ chức xã hội hoạt động vì mục tiêu việc làm và thu nhập cho lao động nữ thuộc TLĐLĐ Việt Nam do Australia tài trợ, trung tâm thành lập ngày 10-5-1993

 

134. MAI THỤC. Hội thảo dưới mái trường thực nghiệm : phóng sự / Mai Thục. - Người Hà nội, 1991. - 18 tháng 5

Trường thực nghiệm Giảng Võ qua hơn 10 năm thành lập đến nay đã cho thấy một kết quả học thực nghiệm cao hơn học bình thường. Đề tài khoa học này đã được hội đồng Quốc gia nghiệm thu. Đến nay đã có 24 tỉnh và thành phố mở trường thực nghiệm

 

135. MINH HẢI. Giáo dục đào tạo Thủ đô: Triết lý mở và tiềm năng sáng tạo / Minh Hải. - Hà Nội ngày nay, 2013. - Số 69+70, 1 tháng 8, tr.14

Sau 5 năm mở rộng địa giới hành chính, địa bàn thành phố Hà Nội có trên 1500 trường học các cấp. Bên cạnh đào tạo phổ thông đại trà, Hà Nội còn tập trung đầu tư một số trường chất lượng cao; tiếp tục duy trì các trung tâm giáo dục thường xuyên và công tác xoá mù chữ; có chính sách ưu đãi, thu hút nhân tài; tích cực thống nhất cơ chế chính sách về giáo dục đặc biệt là các địa phương mới về Hà Nội. Ngoài ra, thành phố còn củng cố, xây mới và đầu tư cơ sở vật chất; cân đối đội ngũ giáo viên; đảm bảo công bằng trong thi cử; nâng cao trình độ giáo dục hiện đại...

 

136. MINH KHANG. Hà Nội đặt mục tiêu xoá mù chữ cho người từ 15 tuổi trở lên cao hơn bình quân cả nước 1,5 / Minh Khang. - Hà Nội Mới, 2013. - 10 tháng 7, tr. 5

Hà Nội tích cực thực hiện mục tiêu xoá mù chữ cho người từ 15 tuổi trở lên. Hiện, tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 - 35 là 99,8 nhưng chưa cân bằng giữa nam và nữ. 5/2013 Thủ tướng Chính phủ thông qua đề án "Xoá mù chữ đến năm 2020"

 

137. NAM PHONG. Những “người hùng thầm lặng” / Nam Phong.- Hà Nội mới, 2014.- 18 tháng 3, tr. 8

Câu chuyện về những cô giáo "cắm bản" hy sinh tình cảm gia đình để về dạy chữ cho người Mường ở xã miền núi Khánh Thượng (huyện Ba Vì, Hà Nội). Vì vậy, những cô giáo nơi đây được mệnh danh là "người hùng".

 

138. N.D.C. Đổi mới hoạt động và hoạt động có hiệu quả: Các trung tâm giáo dục thường xuyên của Hà Nội / N.D.C. - Hà nội mới, 1994. - 15 tháng 9

Hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên trong việc nâng cao dân trí cho mọi người

 

139. Ngành giáo dục đào tạo Hà Nội tổng kết 5 năm hoạt động khoa học kỹ thuật: thực hiện 2 chương trình và 22 đề tài cấp thành phố quản lý. - Hà nội mới, 1990. - 5 tháng 12

 

140. Nghiên cứu khoa học ở trường Đại học Tổng hợp . - Thăng Long khoa học và công nghệ, 1994. - Số 2

 

141. NGỌC LÊ. Giáo dục - đào tạo Thủ đô: Đi lên từ nội lực / Ngọc Lê. - Hà Nội mới tin chiều, 2005. - 21 tháng 12, tr.7

Những thành tích đáng tự hào của ngành Giáo dục - Đào tạo của Thủ đô. Trong đó có nêu yếu tố then chốt quyết định thành công là nâng cao chất lượng đội ngũ

 

142. NGỌC QUANG. Giáo dục - đào tạo Hai Bà Trưng đảm bảo các điều kiện củng cố phát triển giáo dục / Ngọc Quang. - Đông Nam Á, 2005. - Số 4.- tr.20

 

143. NGỌC QUANG. Giáo dục đào tạo quận Đống Đa - Thực hiện việc nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học / Ngọc Quang. - Đông Nam Á, 2005. - Số 4.- tr.17

 

144. NGỌC QUANG. Trường tiểu học Trung Hiền - Những chặng đường giáo dục vẻ vang / Ngọc Quang. - Đông Nam Á, 2005. - Số 5.- tr.24,36

 

145. NGỌC QUANG. Trường tiểu học Văn Chương: Bông hoa tươi thắm của ngành giáo dục Thủ đô Hà Nội / Ngọc Quang. - Đông Nam Á, 2005. - Số 2.- tr.65-66

 

146. NGỌC QUANG. Trường trung học cơ sở Bát Tràng - Sức sống một ngôi trường trong làng nghề truyền thống / Ngọc Quang. - Đông Nam Á, 2005. - Số 5, tr.66,68

 

147. NGỌC TRƯỜNG. Trường THCS Láng Thượng dạy chữ rèn người / Ngọc Trường. - Đông Nam Á, 2005. - Số 4.- tr.37+41

 

148. NGÔ DOÃN CHÂU. Năm 1991 Hà Nội xoá mù cho 2946 người / Ngô Doãn Châu. - Hà nội mới, 1992. - 20 tháng 2

 

149. NGÔ DOÃN THANH. Công tác xã hội hoá giáo dục góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục ở quận Thanh Xuân - Hà Nội / Ngô Doãn Thanh. - Nghiên cứu Giáo dục, 1999. - Số 6, tr.3

 

150. NGUYỄN CHÂU. Ở mái trường mang tên Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng / Nguyễn Châu. - Hà Nội mới , 2004 . - 1 tháng 5, tr.4

Trường PTTH Trần Phú, quận Hoàn Kiếm luôn là lá cờ đầu của ngành giáo dục Thủ đô

 

151. NGUYỄN ĐỨC MINH. Đổi mới công tác nghiên cứu khoa học ở trường Đại học tài chính kế toán Hà Nội / Nguyễn Đức Minh. - Hà nội mới, 1993. - 21 tháng 10

 

152. NGUYỄN HẢI. Vũ Đình Nho, thầy giáo yêu nghề. / Nguyễn Hải. - Thủ đô Hà Nội, 1966. - 26tháng6, tr.4

Một trong những người tiêu biểu của Thủ đô trong sản xuất và chiến đấu.

 

153. NGUYỄN HỮU ĐỘ. Gương mặt nhà giáo thủ đô năm 2007 / Nguyễn Hữu Độ, Phạm Văn Đại, Đào Bích Vân. - H.Nxb Hà Nội, 2008. - 203tr; 21 cm

Giới thiệu gương mặt những nhà giáo ưu tú của thủ đô Hà Nội. Những tấm gương lao động của các nhà giáo không chỉ là sự khẳng định hình ảnh đẹp đẽ của người thầy giáo mà còn là nguồn động viên cổ vũ để bạn bè, đồng nghiệp và các thế hệ học trò noi theo

 

154. NGUYỄN KIM HOÃN. Toàn cảnh giáo dục - Đào tạo thành phố Hà Nội / Nguyễn Kim Hoãn, Đỗ Vũ, Nghiêm Hà... - H.: Thống kê, 2000. - 257tr; 28cm

Những thành tựu đã đạt được, phương hướng, nhiệm vụ và triển vọng của giáo dục và đào tạo Thủ đô trong những năm đầu thế kỷ 21. Những văn bản pháp quy, quy định thông tin mới cho cán bộ, chuyên viên, thầy cô giáo và phụ huynh học sinh. Các thông tin về trường học, thầy cô giáo, học bổng, tuyển sinh...

 

155. NGUYỄN QUYẾT THẮNG. 6 năm Đại học dân lập Thăng Long / Nguyễn Quyết Thắng. - Hà nội mới, 1995. - 5 tháng 1

Trường ĐHDL Thăng Long thành lập tháng 12-1988

 

156. NGUYỄN THÌN XUÂN. Nghề vinh dự và cao quý / Nguyễn Thìn Xuân. - Hà nội mới, 1994. - 19 tháng 11

Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

 

157. NGUYỄN THỨC MINH. Đổi mới công tác nghiên cứu khoa học ở trường Đại học tài chính kế toán Hà Nội / Nguyễn Thức Minh. - Hà nội mới, 1993. - 21 tháng 10

 

158. NGUYỄN TIẾN ĐOÀN. 50 năm phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo của Hà Nội / Nguyễn Tiến Đoàn. - Cộng sản, 2004. - Số 10, tr.9-12+43

 

159. Người giáo viên Hà Nội. - H. : Sở giáo dục Hà Nội, 1971. - 71tr: ảnh ; 19cm

Những tiêu chuẩn về phong cách của người giáo viên Hà Nội. Những tấm gương tiêu biểu của ngành giáo dục

HVV 375

 

160. Nhà nước ta phong tặng danh hiệu cho 31 "Nhà giáo nhân dân" và 141 "Nhà giáo ưu tú". - Nhân dân, 1988. - 16 tháng 11

Danh sách các nhà giáo được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” và “Nhà giáo ưu tú”.

 

161. NHÃ PHONG. Trường THCS Lê Quý Đôn, 10 năm làm nên một cái tên / Nhã Phong. - Hà nội mới, 2005. - 27 tháng 12, tr.1+2

Trường THCS Lê Quý Đôn (quận Cầu Giấy, Hà Nội) là trường trong nhiều năm qua luôn đứng đầu quận về thành tích học sinh giỏi cấp quận, Thành phố; đi đầu về ứng dụng công nghệ tin học vào công tác quản lý và dạy học, liên tục là đơn vị tiên tiến xuất sắc cấp thành phố

 

162. Những bông hoa đầu mùa thi đua "hai tốt". - H. : Giáo dục, 1962. - 132tr; 19cm.

Giới thiệu trường phổ thông cấp III Hà Nội.

VV 6866

 

163. Những chiến sĩ thi đua tiêu biểu của ngành giáo dục. - H. : Giáo dục, 1967. - 126tr ; 19cm

Giới thiệu thành tích của anh hùng lao động Nguyễn Văn Huê và chiến sĩ thi đua tiêu biểu cho ngành giáo dục toàn quốc, trong đó có nhà giáo Lê Thị Hải Đường (Thăng Long), Vũ Đình Nho (Xuân Đỉnh), Nguyện Cảnh Toàn (ĐH Sư phạm)

HVV 210

 

164. Những chuyển biến mới ở trường trung học cơ sở Ninh Hiệp. - Đông Nam Á, 2005. - Số 5.- tr.62+63

 

165. Những thành tựu về giáo dục, khoa học, y tế của Hà Nội. - Hà Nội mới, 2006. - 10 tháng 10, tr.5

Số liệu cụ thể về thành tựu trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, y tế

 

166. Niềm vui không cạn / Lời giới thiệu Tô Hoài. - H. : Sở giáo dục Hà Nội, 1984. - 176tr ; 19cm

Viết về những tấm gương tiêu biểu của ngành giáo dục: những người thầy giáo Hà Nội.

HVV 527

 

167. NÙNG CHI LAN. Chuyện ghi ở ngôi trường đặc biệt / Nùng Chi Lan. - Hà Nội mới cuối tuần, 2006. - Số 29, 22 tháng 7, tr.13

Viết về Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số 5, thuộc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội với nhiệm vụ dạy học, giáo dục giúp trẻ em phạm tội ở tuổi vị thành niên làm lại cuộc đời

 

168. P.V. 10 sự kiện tiêu biểu của Giáo dục - Đào tạo Hà Nội trong năm học 2000 - 2001 / P.V. - Hà nội mới, 2001. - 23 tháng 8, tr.2

 

169. P.V. Ngành Giáo dục - Đào tạo Hà Nội: 6 cá nhân được bằng khen "Sáng kiến, sáng tạo" năm 2013 / P.V. - Lao Động Thủ đô, 2013. - Số 89, 25 tháng 7, tr. 7

Ngành Giáo dục - Đào tạo Hà Nội có 6 cá nhân nhận bằng khen "Sáng kiến, sáng tạo" năm 2013 nhằm phát huy sức lao động, sáng tạo của cán bộ giáo viên và hoạt động giáo dục và đào tạo của các nhà trường

 

170. P.V. Thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội / P.V. - Nhân dân, 1994. - 8 tháng 4

Theo nghị định của Chính phủ số 97/CP ký ngày 10/12/1993 thành lập trường ĐH Quốc gia Hà Nội gồm các trường ĐH Tổng hợp Hà Nội, Sư phạm HN I, Sư phạm ngoại ngữ HN

 

171. PHẠM NGỌC ĐIỆP. Một trường PTTH đưa võ đạo vào giảng dạy chính khoá / Phạm Ngọc Điệp. - Hà nội mới, 2001. - 18 tháng 8, tr.1+2

Trường PTTH dân lập Đinh Tiên Hoàng được thành lập năm 1989. Trường đã đưa môn võ cổ truyền Việt Nam vào chương trình chính khoá nhằm nâng cao sức khoẻ cho học sinh, giáo dục sự tự tin, ý thức sống lành mạnh cho học sinh

 

172. PHẠM VĂN ĐẠI. Giáo dục và đào tạo Hà Nội trong quá trình hội nhập / Phạm Văn Đại. - Khoa học giáo dục, 2009. - Số 44.- tr.50-53

 

173. PHẠM XUÂN TÀI. Quá trình phát triển giáo dục của Hà Nội từ năm 1986 đến năm 2008 : LATS Lịch sử: 62.22.54.05 / Phạm Xuân Tài. - H., 2012. - 253tr.: bản đồ, bảng; 30cm

Giới thiệu khái quát về giáo dục của Hà Nội trước năm 1986. Trình bày quá trình xây dựng, phát triển giáo dục của Hà Nội trong 10 năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới (1986 - 1996) và phát triển giáo dục Hà Nội từ năm 1986 đến năm 2008

TVQG

 

174. QUỲNH PHẠM. Mô hình trường đại học Thủ đô: Xứng tầm quốc gia rõ đặc trưng Hà Nội / Quỳnh Phạm. – Hà Nội mới, 2014. – 15 tháng 4, tr.5

UBND TP Hà Nội tổ chức hội thảo với chủ đề "Trường đại học Thủ đô Hà Nội - mô hình và giải pháp thực hiện". Bên cạnh việc bàn thảo về cơ sở lý luận và thực tiễn để thiết kế mô hình trường, các chuyên gia quản lý, nhấn mạnh việc xây dựng trường Đại học Thủ đô Hà Nội cần theo hướng chất lượng cao, xuất phát từ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, xứng tầm quốc gia những vẫn rõ đặc trưng tiêu biểu của Hà Nội. Một số ý kiến về đội ngũ giáo viên và mô hình trường đại học Thủ đô Hà Nội.

 

175. QUỲNH PHẠM. Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội: Đội ngũ vững vàng, ngành nghề đa dạng / Quỳnh Phạm. – Hà Nội mới, 2012. – 16 tháng 1, tr.5

Thành lập năm 1987, trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội luôn chú trọng yếu tố con người và đáp ứng nhu cầu ngành nghề của xã hội nên tạo được thương hiệu trên thị trường lao động của Thủ đô.

 

176. Sơ thảo truyền thống giáo dục Đan Phượng. - Hà Đông : Phòng giáo dục huyện Đan Phượng, 1985. - 134tr ; 19cm/Trang bìa ghi Truyền thống giáo dục Đan Phượng

Tình hình giáo dục huyện Đan Phượng (Hà Nội) 40 năm từ trước Cách mạng tháng Tám đến năm 1984, về các hệ thống giáo dục phổ thông, mẫu giáo, bình dân học vụ và bổ túc văn hoá...

HVV 4069

 

177. TẠ ĐĂNG CÔNG. Một tập thể giáo viên "Ba sẵn sàng". / Tạ Đăng Công. - Thủ đô Hà Nội, 1966. - 27tháng4, tr.4

Tập thể giáo viên ba sẵn sàng trường cấp II Liên Mạc (Từ Liêm).

 

178. THANH HƯƠNG. Yêu người yêu nghề. / Thanh Hương. - Phụ nữ, 1966. – tháng 9, số 173, tr.9

Chuyện chiến sĩ thi đua ngành giáo dục Lê Thị Hải Đường.

 

179. THANH NGA. Trường trung học cơ sở Long Biên vươn tới lá cờ đầu của ngành giáo dục - đào tạo Thủ đô / Thanh Nga. - Đông Nam Á, 2005. - Số 5.- tr.68

 

180. THANH NGA. Trường trung học cơ sở Ngô Gia Tự với những hứa hẹn tốt đẹp / Thanh Nga. - Đông Nam Á, 2005. - Số 5.- tr.67

 

181. THANH VÂN. Trường tiểu học Ngọc Hồi - Điểm sáng của giáo dục tiểu học Thanh Trì / Thanh Vân. - Đông Nam Á, 2005. - Số 4.- tr.59-60

 

182. THAO LÂM. Viện đại học mở Hà Nội, một mô hình mới trong giáo dục / Thao Lâm. - Nhân dân, 1993. - 9 tháng 12

Viện đại học mở Hà Nội tạo thuận lợi học đại học cho nhiều đối tượng, coi trọng phương thức đào tạo từ xa

 

183. THẢO VÂN. Giáo dục - đào tạo Thanh Trì, Hà Nội - Một mô hình giáo dục toàn diện / Thảo Vân. - Đông Nam Á, 2005. - Số 4.- tr.21

 

184. THẢO VY. Trường tiểu học Ái Mộ - Thành tích nhiều hơn tuổi / Thảo Vy. - Đông Nam á, 2005. - Số 4.- tr.56+57

 

185. THỐNG NHẤT. Đánh giá cán bộ, giáo viên: Giải pháp then chốt để đổi mới giáo dục / Thống Nhất. - Hà Nội mới, 2013. - 7 tháng 11, tr.5

Hà Nội sẽ triển khai đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn của Bộ Giáo dục - Đào tạo tại các trường công lập, ngoài công lập trên địa bàn thành phố từ năm học 2013 - 2014. Năm học 2012 - 2013, Hà Nội có hơn 20 nghìn người xếp loại xuất sắc, 17 nghìn người loại khá, hơn 1400 người trung bình và 26 người loại yếu. Từ đó Sở cũng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong trường hợp 2 năm liên tiếp xếp loại yếu sẽ bắt buộc thôi việc. Hà Nội xem đây là giải pháp nhằm hoàn thiện chất lượng đội ngũ của về chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức, lối sống

 

186. THỐNG NHẤT. Giáo dục Thủ đô: Tự tin, vững bước vào năm học mới / Thống Nhất. - Hà Nội Mới, 2013. - 12 tháng 8, Tr. 1+7

Bài phỏng vấn Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Ông Nguyễn Hữu Độ về những thành quả, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho Thủ đô và đất nước. Hà Nội có gần 2500 cơ sở giáo dục với hơn 1,5 triệu học sinh. Năm học 2012 - 2013, Hà Nội tiếp tục là đơn vị dẫn đầu về số lượng và chất lượng giỏi trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia, được tuyên dương việc đổi mới phương pháp giảng dạy. Về những mục tiêu ngành giáo dục Hà Nội đặt ra trong năm học 2013 - 2014

 

187. THỐNG NHẤT. Kỷ niệm 60 năm ngành Giáo dục thủ đô: Vững nền, bền chất lượng / Thống Nhất. - Hà Nội mới, 2014. - 11 tháng 2, Tr. 5

Năm 2014 - năm đầu tiên ngành giáo dục thực hiện nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục - Đào tạo, cũng là năm đánh dấu tròn 60 năm phát triển ngành giáo dục Thủ đô. Về những thành tích đạt được của ngành Giáo dục Thủ đô sau 60 năm đổi mới

 

188. THỐNG NHẤT. Mô hình trường chất lượng cao tại Hà Nội: Phí cao, chất lượng có cao? / Thống Nhất. - Hà Nội mới, 2013. - 4 tháng 7, tr.5

Hà Nội hiện có 18 trường thí điểm mô hình chất lượng cao. Theo đó, mức phí năm học 2013 - 2014 của trường mầm non, tiểu học công lập chất lượng cao là 2,9 triệu đồng/tháng/học sinh; trường THCS và THPT là 3 triệu đồng/tháng/học sinh. Tuy nhiên việc những trường này có được "đóng dấu" chất lượng cao hay không còn phụ thuộc vào sự thẩm định của cơ quan quản lý. Trong trường hợp chưa đạt chuẩn chất lượng cao, các trường học thí điểm thêm 2 năm học để hoàn thiện các tiêu chí. Từ năm học 2015 - 2016 trở đi, nếu trường chưa được công nhận là trường chất lượng cao thì được chuyển về mô hình trường công lập bình thường. Vấn đề băn khoăn của các phụ huynh là với mức phí cao như vậy liệu chất lượng có thực sự xứng đáng?

 

189. THỐNG NHẤT. Phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi ở Hà Nội: Về đích trước hai năm / Thống Nhất. - Hà Nội mới, 2014. - 7 tháng 2, Tr. 5

Hà Nội được Bộ Giáo dục - Đào tạo công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 - 2015. Như vậy, Hà Nội là một trong số ít địa phương về đích sớm trước 2 năm so với kế hoạch đặt ra. Để có kết quả này, thành phố đã đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất; kinh phí; nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục và chính sách cho giáo viên, trẻ em

 

190. THỐNG NHẤT. Quản lý dạy thêm, học thêm: Kiên quyết xử lý sai phạm / Thống Nhất. - Hà Nội mới, 2013. - 26 tháng 10, tr.5

Năm học 2013 - 2014 sẽ là năm đầu tiên Hà Nội thực hiện việc quản lý dạy thêm học thêm theo Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND do UBND thành phố ban hành ngày 25/6/2013. Sở Giáo dục và Đào tạo quy định rõ việc dạy thêm và học thêm phải được thực hiện tự nguyện; thời khoá biểu phải được niêm yết rõ ràng; quy định mức phí học thêm dạy thêm cụ thể... Ngoài ra, Hà Nội sẽ tích cực tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm trong dạy thêm, học thêm

 

191. THU ANH. Hà Nội 5 năm thực hiện Nghị quyết 15/2008/QH 12 của Quốc hội khoá XII: Bước đột phá của giáo dục Thủ đô / Thu Anh. - Kinh tế & Đô thị, 2013. - Số 165, 19 tháng 7, tr.3

5 năm qua, Hà Nội đã có thêm 7841 phòng học, 2296 phòng học bộ môn, xây dựng mới 11.148 phòng học văn hoá, 1071 phòng học bộ môn tại các cấp học. Chính sách ưu đãi đối với cán bộ, giáo viên được cải thiện, chất lượng giáo dục được nâng cao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của người dân Thủ đô

 

192. THU ANH. Hà Nội vào năm học 2013 - 2014: Tạo điều kiện tốt nhất cho dạy và học / Thu Anh. - Kinh tế & Đô thị, 2013. - Số 206, 5 tháng 9, tr.9

Bài phỏng vấn ông Nguyễn Hiệp Thống - Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo chia sẻ về một số công việc ngành giáo dục đã và sẽ làm cho năm 2013 - 2014. Ông cũng giải đáp một số thắc mắc về việc đầu tư cơ sở vật chất, tình trạng quá tải trường lớp, học phí và những khoản tự nguyện... Năm 2013, Hà Nội có 1,6 triệu học sinh ở các cấp học

 

193. THU HỒNG. Tự hào mang tên Thăng Long / Thu Hồng. - Hà nội mới, 2005. - 6 tháng 10, tr.5

Những kết quả và nỗ lực của ngành giáo dục - đào tạo trong việc triển khai dạy 2 buổi/ngày về lịch sử Thăng Long - Hà Nội của 2 trường: trường tiểu học Thăng Long, trường THCS Thăng Long

 

194. THU PHƯƠNG. Hà Nội thực hiện tốt chính sách, pháp luật về giáo dục mầm non / Thu Phương. - Kinh tế & Đô thị, 2014. - Số 46, 1 tháng 3, Tr. 2

Hà Nội hiện có 575/577 phường, xã, thị trấn có trường mầm non công lập. Mỗi năm trường mầm non tăng khoảng 25 trường và 25000 trẻ em trong độ tuổi đến lớp. Trong 3 năm, toàn thành phố xây mới 73 trường mầm non, xoá 1405 phòng học nhờ, học tạm. Tổng số trường mầm non đạt chuẩn quốc gia 214 trường, đạt 28,2

 

195. THUỲ NGÂN. Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội: Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường / Thuỳ Ngân. - Hà Nội mới, 2014. - Ngày 18 tháng 3, tr.6

Sau 3 năm thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường" giai đoạn 1 (2009 - 2012), 100 các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố tuyên truyền giáo dục pháp luật chú trọng về luật giáo dục; luật giao thông đường bộ; bảo vệ môi trường... Cùng với đó, nhiều trường lồng ghép kiến thức pháp luật vào các môn học như: sinh học, đạo đức, giáo dục công dân... Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội tiếp tục xây dựng và phát triển Đề án giai đoạn 2 (2013 - 2016) với những mục tiêu rõ ràng và đầu tư tài liệu, thiết bị, cơ sở vật chất nhằm hướng đến hiệu quả tích cực.

 

196. THỦY TRÚC. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo: Loay hoay chọn khâu đột phá / Thủy Trúc. - Kinh tế & Đô thị

Bài 1: Giảm tải bằng tích hợp môn học. - 2013. - Số 235, 9 tháng 10, tr.9

Ba khía cạnh đổi mới giáo dục được dư luận xã hội chú ý: giảm tải chương trình học; nâng chất lượng giáo viên và chất lượng đào tạo đại học. Nói về việc giảm tải chương trình học, Dự thảo Đề án "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" đề ra việc tích hợp môn học. Theo Đề án, chương trình bậc tiểu học chỉ còn 3 - 6 môn (giảm 5 môn), trong đó có nhiều nội dung trong một môn học. Trong Đề án vẫn giữ nguyên hệ thống giáo dục 12 năm. ý kiến không đồng tình của một số chuyên gia về việc "giáo dục phổ thông nên là 11 năm" được bàn luận trước đó

 

197. TRẦN THIÊM. Đại học Thăng Long, Hà Nội sau 3 năm hoạt động / Trần Thiêm. - Quân đội nhân dân, 1992. - 10 tháng 3

Đại học Thăng Long, một trường ĐH tư thục đầu tiên trong cả nước do các GS.Hoàng Xuân Sính, GS. Hoàng Tuỵ,..xây dựng. Sau 3 năm hoạt động, 1989-1992, trường đã có một đội ngũ giáo viên gồm 20 GS, với tổng số 140 sinh viên. Trường có 2 phòng máy với 13 máy vi tính, 1 phân xưởng in phục vụ cho công tác đào tạo

 

198. TRÍ DŨNG. Trường tiểu học Tây Tựu A góp phần gieo hạt cho đời / Trí Dũng. - Đông Nam á, 2005. - Số 5.- tr.72,74

 

199. TRUNG ANH. Giáo dục Mỹ Đức chuyển biến tích cực / Trung Anh. - Kinh tế & Đô thị, 2013. - Số 273, 22 tháng 11, tr.9

Những năm gần đây, huyện Mỹ Đức đặc biệt quan tâm đến giáo dục. Hiện huyện có 76 trường với hơn 19 trường đạt chuẩn quốc gia; 56 trường đạt danh hiệu "Trường học thân thiện, học sinh tích cực; 100 các trường tiểu học, THCS đủ hạ tầng CNTT... Thế nhưng huyện vẫn còn thiếu thiết bị dạy học, cơ sở vật chất.

 

200. TRUNG ANH. Ngành giáo dục Hà Nội: Quyết liệt chuẩn bị cho năm học mới / Trung Anh. - Kinh tế & Đô thị, 2013. - Số 195, 23 tháng 8, tr.9

Hơn một tuần nữa, học sinh Hà Nội và cả nước chính thức bước vào năm học mới 2013 - 2014. Thời điểm này, mỗi bậc học với đặc thù riêng đều cố gắng hoàn thành việc chuẩn bị cơ sở vật chất để phục vụ tốt nhất cho dạy và học

 

201. TRUNG ANH. Xây dựng trường đạt chuẩn năm 2014: Đầu tư "trúng", tránh lãng phí / Trung Anh. - Kinh tế & Đô thị, 2014. - Số 26, 6 tháng 2, Tr. 9

Năm 2013, ngành Giáo dục - Đào tạo Hà Nội vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia 105,5 so với kế hoạch thành phố giao (122 trường). Hà Nội hiện có tổng số 900 trường đạt chuẩn quốc gia. Để hoàn thành kế hoạch xây dựng thêm 100 trường đạt chuẩn, cần đầu tư quỹ đất, hỗ trợ kinh phí cho những huyện khó khăn

 

202. TRUNG THU. Giáo dục Thủ đô: Lượng tăng, chất cũng tăng / Trung Thu. - Phụ nữ Thủ đô, 2013. - Số 29, 17 tháng 7, tr. 4

5 năm qua, ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội có nỗ lực rất lớn về mọi mặt để đáp ứng được những yêu cầu phát triển mới của một Thủ đô mở rộng. quy mô, mạng lưới trường học mở rộng, ngân sách đầu tư cho Giáo dục tăng, chất lượng giáo dục luôn nằm trong "top" đầu cả nước

 

203. Trường bổ túc văn hoá Yên Sở - quận Hoàng Mai - Hà Nội tất cả vì học sinh thân yêu. - Đông Nam Á, 2005. - Số 5.- tr.75

 

204. Trường ĐH tài chính kế toán Hà Nội nghiên cứu 512 đề tài khoa học phục vụ đổi mới công tác tài chính kế toán. - Hà nội mới, 1990. - 26 tháng 6

 

205. TRƯỜNG ĐIỆP HOÀ. Một ngày ở trường tiểu học Đại Mỗ / Trường Điệp Hoà. - Đông Nam Á, 2005. - Số 4.- tr.61+62

 

206. Trường phổ thông trung học Cao Bá Quát trong phong trào thi đua xây dựng tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa và xây dựng trường tiên tiến. - H. : [knxb], 1981. - 11tr ; 19cm

Giới thiệu trường phổ thông trung học Cao Bá Quát trong phong trào thi đua xây dựng tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa và xây dựng trường tiên tiến

HVV 452

 

207. Trường tiểu học bán công Tràng An - Trường bán công đạt chuẩn Quốc gia đầu tiên của cả nước. - Đông Nam Á, 2005. - Số 4- tr.44+57

 

208. Trường tiểu học Bình Minh - Nơi đem lại hạnh phúc cho tuổi thơ. - Đông Nam á, 2005. - Số 4.- tr.32-33

209. Trường tiểu học Kim Đồng - Lá cờ đầu bậc tiểu học Thủ đô. - Đông Nam Á, 2005. - Số 4.- tr.25+26

 

210. Trường tiểu học Trưng Vương - Nơi ươm trồng những tài năng tương lai của đất nước. - Đông Nam Á, 2005. - Số 4.- tr.55+62

 

211. Trường trung học cơ sở Đông Anh - Ghi nhận ở một ngôi trường trên đất anh hùng. - Đông Nam Á, 2005. - Số 4.- tr.34

 

212. Trường trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên - Lá cờ đầu của ngành giáo dục Thủ đô. - Đông Nam Á, 2005. - Số 4.- tr.30+31

 

213. Trường trung học cơ sở Nguyễn Du nâng cao chất lượng dạy và học. - Đông Nam Á, 2005. - Số 4.- tr.26,27

 

214. Trường trung học cơ sở Phú Diễn - 45 năm trong sự nghiệp trồng người. - Đông Nam Á, 2005. - Số 5.- tr.64

 

215. Trường trung học cơ sở Trưng Vương với truyền thống "Dạy tốt - Học tốt". - Đông Nam Á, 2005. - Số 4.- tr.25+26

 

216. Trường trung học cơ sở Tứ Hiệp - Thanh Trì: 44 năm trong sự nghiệp trồng người. - Đông Nam Á, 2005. - Số 4.- tr.42+43

 

217. TUYẾT SANG. Những bước tiến vững chắc của một ngôi trường trung học cơ sở bán công / Tuyết Sang. - Đông Nam Á, 2005. - Số 4, tr.40,41

 

218. TUYẾT SANG. Trường THCS Hà Huy Tập với hướng phấn đấu xây dựng thành trường chuẩn Quốc gia / Tuyết Sang. - Đông Nam Á, 2005. - Số 4.- tr.38+39

 

219. TỪ NGỌC LANG. Trường mầm non Sao Mai đạt danh hiệu trường chuẩn quốc gia / Từ Ngọc Lang. - Phụ nữ thủ đô. - Số 50 (11 tháng 12), tr.6

Ngày 10/12/2002, Bộ GD - ĐT công bố quyết định công nhận trường mầm non Sao Mai đạt chuẩn Quốc gia

 

220. UYÊN LINH. Những điều ghi nhận ở trường tiểu học Tân Mai / Uyên Linh. - Đông Nam Á, 2005. - Số 4.- tr.48

 

221. UYÊN LINH. Trường trung học cơ sở Dịch Vọng từng bước khẳng định mình / Uyên Linh. - Đông Nam Á, 2005. - Số 5.- tr.65

 

222. UYÊN LINH. Trường trung học cơ sở Hoàng Liệt - quận Hoàng Mai - Hà Nội đào tạo học sinh giỏi của quận Hoàng Mai / Uyên Linh. - Đông Nam Á, 2005. - Số 4, tr.28

 

223. UYÊN LINH. Trường trung học cơ sở Lĩnh Nam - quận Hoàng Mai - Hà Nội phấn đấu không ngừng cho sự nghiệp giáo dục / Uyên Linh. - Đông Nam Á, 2005. - Số 4.- tr.29,43

 

224. UYÊN LINH. Trường trung học cơ sở Mai Động / Uyên Linh. - Đông Nam Á, 2005. - Số 2.- tr.88+89

 

225. UYÊN LINH. Trường trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ chắp cánh ước mơ học đường / Uyên Linh. - Đông Nam Á, 2005. - Số 2.- tr.53+71

 

226. V.P. Sẽ có sổ liên lạc điện tử / V.P. - Hà Nội mới cuối tuần, 2002. - 10 tháng 8 (Số 385), tr.3

Dự kiến trong tháng 8 này, bưu điện Hà Nội sẽ đưa vào hoạt động dịch vụ thông báo tình hình học tập của học sinh dựa trên hộp thư tự động hiển thị số và thông tin này sẽ được bảo mật

 

227. VÂN VŨ. Giáo dục đào tạo quận Cầu Giấy: Coi giáo dục là quốc sách / Vân Vũ. – Hà Nội mới, 2012. – 15 tháng 11, tr.5

Sau 15 năm quận Cầu Giấy thành lập, ngành Giáo dục Đào tạo quận Cầu Giấy từng bước phát triển thành một trong những đơn vị dẫn đầu của giáo dục Hà Nội. Quận Cầu Giấy coi giáo dục là quốc sách và thực hiện nhiều cách làm mới của ngành để công tác giáo dục đào tạo của quận đạt hiệu quả cao.

 

228. VÂN VŨ. Sức trẻ ở một ngôi trường / Vân Vũ. - Hà Nội mới, 2014. - Ngày 14 tháng 3, tr.5

Sau 5 năm xây dựng, trường Tiểu học Thanh Xuân Trung đã trở thành một trong những trường chuẩn quốc gia của thành phố Hà Nội. Trường có 1249 học sinh, tỉ lệ học sinh khá giỏi hàng năm đều đạt trên 85; số học sinh trung bình và yếu giảm qua mỗi năm. Có được thành quả này là nhờ quyết tâm của Ban giám hiệu, trình độ và sự tận tâm của đội ngũ giáo viên cùng sự góp sức của các lực lượng xã hội.

 

229. Vì học sinh thân yêu của chúng ta. - H. : Giáo dục, 1969. - 120tr.

Một số tổ lao động XHCN của ngành giáo dục Hà Nội

VV 6898

 

230. Vì lợi ích trăm năm trồng người. - H. : Giáo dục, 1969. - 120tr; 19cm

Giới thiệu một số đơn vị, chiễn sĩ thi đua ngành mẫu giáo-vỡ lòng Hà Nội

129512-14 (TVHN – PM)

 

231. VIỆT ANH. Các trường tư thục, nét mới của ngành mầm non / Việt Anh. - Hà nội mới, 1994. - 8 tháng 9

Đa dạng hoá các loại hình nhà trường nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về đổi mới giáo dục của Đảng ở Hà Nội và một số địa phương trên toàn quốc.

 

232. VIỆT ÂN. Trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội đổi mới công tác đào tạo, nghiên cứu ứng dụng nhiều đề tài khoa học giáo dục / Việt Ân. - Quân đội nhân dân, 1988. - 15 tháng 9

 

233. VIỆT HOÀ. Những bước vượt khó đi lên ở một trường ven đô / Việt Hoà, Thanh Nga. - Đông Nam Á, 2005. - Số 5.- tr.69

 

234. VIỆT HOÀ. Trường tiểu học Đông Xuân - Sức mạnh của một ngôi trường non trẻ / Việt Hoà. - Đông Nam Á, 2005. - Số 4.- tr.54

 

235. VIỆT HUY. Giáo dục thủ đô 35 năm xây dựng và phát triển ngành học bảo vệ và giáo dục trẻ em / Việt Huy. - Hà nội mới, 1989. - 28 tháng 9

 

236. VIỆT HUY. Hà Nội giành nhiều giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc : 114 học sinh dự thi, 72 em được giải / Việt Huy. - Hà nội mới, 1992. - 12 tháng 5

 

237. VIỆT THU. Trường PTTH Thăng Long - Điểm sáng trong lòng Hà Nội / Việt Thu. - Đông Nam Á, 2004. - Số 10.- tr.36+37

 

238. VINH HƯƠNG. Hà Nội: sẽ xoá hết 603 phòng học cấp 4 trong năm 2006 / Vinh Hương. - An ninh thủ đô, 2006. - 8 tháng 9, tr.3

31 trường được xây mới với 234,478 tỉ đồng. Thành phố đầu tư gần 200 tỉ cho xây mới và sửa chữa phòng học. Xoá toàn bộ 603 phòng học cấp 4 còn lại

 

239. VINH HƯƠNG. Ngôi trường được đầu tư lớn nhất Hà Nội / Vinh Hương, 2005. - Số đặc biệt, 10 tháng 10, tr.6

Dự án trường chất lượng cao Chu Văn An, sau 8 năm triển khai được khánh thành 10 tháng 10 với diện tích 42.000 m2 tại địa chỉ số 10 và 12 Thuỵ Khuê. Trường được công nhận Di tích lịch sử quốc gia của Nhà nước. Với dự án này, trường Chu Văn An sẽ thành trường chất lượng cao của cả khu vực

 

240. VŨ THÀNH VĨNH. Một số kinh nghiệm về phát triển giáo dục tiểu học và trung học cơ sở ở quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội / Vũ Thành Vĩnh. - Giáo dục, 2004. - Số 76.- tr.42-43+48

 

241. XUÂN SẮC. Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám xứng đáng là trường chuẩn Quốc gia / Xuân Sắc. - Đông Nam Á, 2005. - Số 4.- tr.47

 

242. Yêu người, yêu nghề. - H. : Giáo dục, 1969. - 124tr.

VN 2020-21

 

2. Những khó khăn, hạn chế

243. CAO HOÀ. Băn khoăn trường chất lượng cao. Kì 2: Mới chỉ cao về dịch vụ? / Cao Hoà. - Tuổi trẻ Thủ đô, 2013. - Số 1273, 18 tháng 10, tr.6

Những băn khoăn, lo lắng của phụ huynh học sinh có con em học tại các trường chất lượng cao mà chỉ có dịch vụ cao, còn chất lượng đào tạo chưa cao. Không những thế, một số trường chất lượng cao còn đi ngược với các tiêu chí cam kết đã đề ra. Một số ý kiến của Giáo sư, Viện sĩ, nhà giáo nhân dân Phạm Minh Hạc về vấn đề này.

 

244. CAO HOÀ. Cơm bán trú ở trường: Thực đơn nghèo nàn, cắt xén "lại quả" khiến... phụ huynh hoang mang / Cao Hoà. - Tuổi trẻ Thủ đô, 2013. - Số 1295, 9 tháng 12, tr.4

Hầu hết các trường thực hiện mô hình bán trú chỉ thiết kế bữa ăn dựa vào mức tiền đóng góp của phụ huynh chứ chưa chú ý đến nhu cầu dinh dưỡng cho các em. Thậm chí, nhiều trường khẩu phần ăn của các em còn bị cắt xén để chi cho các khoản khác như: quỹ trường, trả lương nhân viên, phí vận chuyển...

 

245. CAO HOÀ. Hà Nội xây dựng trường chất lượng cao: Oằn mình thực hiện các tiêu chí... / Cao Hoà. - Tuổi trẻ Thủ đô, 2014. - Số 1340, 17 tháng 3, tr.13

Theo Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND do HĐND thành phố Hà Nội ban hành ngày 17/7/2013 từ năm học 2013 - 2014, Hà Nội sẽ áp dụng mô hình trường chất lượng cao với năm tiêu chí bắt buộc gồm: cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy và dịch vụ giáo dục. Tuy nhiên, trong triển khai, các quận, huyện của Hà Nội gặp nhiều khó khăn từ cơ chế tài chính đến tiêu chí đội ngũ giáo viên

 

246. CAO HOÀ. Huyện Thạch Thất (Hà Nội): "Nhức nhối" các cơ sở giáo dục mầm non hoạt động chui / Cao Hoà. - Tuổi trẻ Thủ đô, 2014. - Số 1343, 24 tháng 3, tr.13

Trên địa bàn huyện Thạch Thất (Hà Nội) hiện nay có nhiều cơ sở mầm non ngoài công lập không đủ điều kiện nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động. Năm học 2013 - 2014, qua tổng kiểm tra, huyện phát hiện và đình chỉ 51/64 cơ sở mầm non ngoài công lập không đủ điều kiện hoạt động. Nguyên nhân của tình trạng này do công tác kiểm tra, xử lý vi phạm chưa được các cơ quan chức năng chính quyền huyện Thạch Thất thực hiện thường xuyên

 

247. CAO HOÀ. Trường phổ thông chất lượng cao: Chờ đến bao giờ / Cao Hoà. - Tuổi trẻ Thủ đô, 2013. - Số 1244, 12 tháng 8, Tr. 6

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, Hà Nội phấn đấu năm 2015 sẽ có 35 trường phổ thông công chất lượng cao với mức học phí tương xứng. Hôm nay đã có 18 trường hoạt động thí điểm nhưng sau nhiều năm vẫn không có cơ sở tài chính cụ thể đi kèm nên hoạt động của các trường đang gặp nhiều khó khăn

 

248. CAO HOÀ. Trường THCS Tân Hoà (Quốc Oai - Hà Nội): Vì sao chưa được bàn giao / Cao Hoà. - Tuổi trẻ Thủ đô, 2013. - Số 1259, 16 tháng 9, tr.6

Trường THCS Cộng Hoà huyện Quốc Oai xây dựng 10 phòng học, nhà hiệu bộ, nâng cấp 8 lớp học cũ... Tuy đã đến thời điểm bàn giao nhưng công trình đành bị bỏ dở, chậm hơn 2 năm so với tiến độ gây khó khăn cho việc học, dạy và cá hoạt động tập thể của thầy trò trường THCS Cộng Hoà. Nguyên nhân là do vốn ít nên xảy ra tình trạng thi công cầm chừng. Nói về tình trạng này ông Nguyễn Hữu Phúc - Hiệu trưởng THCS Công Hoà có một số chia sẻ

 

249. CAO HOÀ. Trường tiểu học Cấn Hữu (xã Cấn Hữu, Quốc Oai, Hà Nội): Dự án nằm trên giấy, mỗi ngày đến trường là một ngày... lo / Cao Hoà. - Tuổi trẻ Thủ đô, 2014. - Số 1333, 28 tháng 2, Tr. 13

Trăn trở của phụ huynh học sinh là trường tiểu học Hữu Cấn (Quốc Oai - Hà Nội) về tình trạng dang dở trong việc xây dựng trường ảnh hưởng đến việc học tập của con em. Do chưa bố trí được vốn nên hiện tại trường tiểu học Cấn Hữu vẫn thiếu phòng học, cổng trường, tường bao, rãnh thoát nước chưa được xây dựng

 

250. CAO HOÀ. Trường tiểu học thị trấn Liên Quan (Thạch Thất, Hà Nội): Bao giờ hết cảnh xập xệ? / Cao Hoà. - Tuổi trẻ Thủ đô, 2013. - Số 1251, 28 tháng 8, tr.6

Chất lượng dạy và học của Trường Tiểu học thị trấn Liên Quan được đánh giá cao. Năm 2003, trường được công nhận là trường chuẩn quốc gia giai đoạn I (1996-2000) nhưng cơ sở vật chất của trường vừa thiếu vừa xuống cấp. Trường có 20 phòng học và 2 dãy nhà cấp 4, trong đó nhiều phòng học bị thấm dột, tường mốc, xập xệ. Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Văn Tuyết chia sẻ về tình trạng này.

 

251. CÔNG THANH. Chuyển đổi mô hình trường bán công: vẫn chờ hướng dẫn / Công Thanh, Tuấn Dũng. - An ninh Thủ đô cuối tuần, 2006. - 7 tháng 1, tr.11

Từ 1/1/2006, Luật Giáo dục sửa đổi và bổ sung bắt đầu có hiệu lực. Theo quy định chỉ tồn tại 3 hình thức: Công lập, dân lập và tư thục. Mô hình bán công sẽ không còn. Hiện nay các địa phương còn lúng túng trong việc chuyển đổi vì thủ tục tổ chức, vì cơ sở hạ tầng thiếu và yếu...

 

252. D.ANH. Hoàn thành mục tiêu trường chuẩn quốc gia: Tưởng dễ hoá khó / D.Anh. - Lao động Thủ đô, 2013. - Số 125, 17 tháng 10, tr.7

Mục tiêu giai đoạn 2011 - 2015, Hà Nội phấn đấu khoảng 50 - 55 trường công đạt chuẩn quốc gia. Nhưng đến nay mới có 22 trường có quyết định, 64 trường đang được thẩm định, còn 50 số trường chưa được thẩm định. Nguyên nhân của sự chậm tiến độ này là do thiếu quỹ đất. Bên cạnh đó, việc xây dựng trường chuẩn quốc gia phát sinh nhiều vấn đề như: kiến trúc phòng học, khu vệ sinh không hợp lý, lãng phí diện tích đất cho các phòng không cần thiết; nhiều trường lại rơi vào nguy cơ tụt hạng.

 

253. DIỄM QUỲNH. Băn khoăn trường chất lượng cao / Diễm Quỳnh. - Tuổi trẻ Thủ đô

Kì 1: Liệu có nghịch lí? . - 2013. - Số 1272, 16 tháng 10, tr.6

Để nâng cao chất lượng giáo dục Thủ đô, năm học 2013 - 2014 Hà Nội ban hành tiêu chí về trường chất lượng cao. Thế nhưng, một số trường mặc dù chưa được công nhận là trường chất lượng cao đã tự gắn mác "chất lượng cao" với mức học phí từ 3 - 4 triệu đồng/tháng. Trước thực trạng đó, nhiều người dân băn khoăn, lo lắng về hiện tượng "thương mại hoá" giáo dục này.

 

254. ĐỖ HÀ. Huyện Thạch Thất: Tràn lan cơ sở mầm non không phép / Đỗ Hà. – Hà nội mới, 2014. – 15 tháng 3, tr.6

Qua đợt kiểm tra cuối năm 2013, huyện Thạch Thất có 64 cơ sở mầm non ngoài công lập nhưng chỉ có 12 cơ sở đủ điều kiện hoạt động, còn lại 51 cơ sở không đủ điều kiện đã bị đình chỉ hoạt động và 1 cơ sở ngoài công lập đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp phép. Hầu hết các cơ sở bị đình chỉ đều mắc 3 lỗi cơ bản: không phép, không đủ điều kiện cơ sở vật chất, không có trình độ chuyên môn. Một số có sở đã bị đình chỉ nay vẫn cố tình hoạt động lén lút trở lại khiến chính quyền địa phương và cơ quan chức năng rất khó kiểm soát.

 

255. HOÀNG LAN. Năm học mới - loay hoay những vấn đề cũ / Hoàng Lan. - Phụ nữ Thủ đô, 2013. - Số 36, 4 tháng 9, tr.16

Năm học mới đến, Hà Nội vẫn còn nhiều vấn đề vướng mắc từ năm học trước chưa được giải quyết. Hiện, Hà Nội có 2400 trường học nhưng diện tích xây dựng trường của Hà Nội bị thiếu tới 7 triệu m2 so với tiêu chuẩn thiết kế xây dựng trường học. Vì thế ở nhiều trường công học sinh vẫn phải dự lễ khai giảng dưới lòng đường, học bán trú tại nhà dân hoặc nghỉ học luân phiên. Còn các trường tư, mặc dù Nghị đinh 69 ban hành từ năm 2008 có nhiều chính sách ưu đãi, phát triển trường tư nhưng chỉ nằm trên giấy tờ

 

256. HỮU THÀNH. Mô hình trường chất lượng cao: Thẩm định kỹ, hậu kiểm chặt / Hữu Thành. - Lao động Thủ đô, 2013. - Số 103, tr.7

Từ năm học 2013 - 2014, Hà Nội sẽ áp dụng mô hình trường chất lượng cao đối với một số trường công. Tuy nhiên quyết định này vấp phải nhiều ý kiến không đồng tình do học phí cao. Trường chất lượng cao gồm 5 tiêu chí gồm: cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy và dịch vụ giáo dục. Nhiều băn khoăn, thắc mắc xung quanh chất lượng giáo dục ở các trường này. Một số chia sẻ của Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội, ông Phạm Văn Đại về việc đầu tư xây dựng mô hình trường chất lượng cao.

 

257. KIM THOA. Vụ tiêu cực thi cử ở Hà Nội: Thí sinh được tha! / Kim Thoa. - Nông thôn ngày nay, 2013. - Số 142, 14 tháng 6, tr.5

20 clip hình ảnh quay ngày 4/6 do báo chí cung cấp cho Bộ Giáo dục Đào tạo được xác minh là quay ở hội đồng thi trường THPT Quang Trung, Hà Đông. Hình ảnh trong clip cho thấy các thí sinh trao đổi bài, làm bài hộ, so đáp án, giám thị bỏ phòng thi ra ngoài nói chuyện trong ngày thi môn Toán và Ngoại ngữ. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã đề xuất xử lý sai phạm từ mức cảnh cáo, khiển trách, phê bình đối với Hội đồng trông thi trường Quang Trung, các học sinh vi phạm không bị xử lý.

 

258. NGỌC LÊ. Phát triển hệ thống trường THPT chuyên: Không phải cứ giỏi là vào chuyên / Ngọc Lê. - Hà nội mới tin chiều, 2007. - 17 tháng 9, tr.6

 

259. NGUYỄN ĐỨC THẠC. Văn hoá học đường Thăng Long - Hà Nội / Nguyễn Đức Thạc. - Kinh tế & Đô thị, 2005. - 7 tháng 12, tr.6. - (Diễn đàn "Tính cách người Hà Nội")

Cần xây dựng nếp sống văn hoá học đường Thăng Long - Hà Nội với việc hướng vào giá trị văn hoá cốt lõi và giải quyết những vấn đề bức xúc trong môi trường văn hoá học đường hiện nay

 

260. PHAN VIỆT NGA. Thi phá tuyến vào lớp 10 PTTH : phóng sự / Phan Việt Nga. - Người Hà nội, 1992. - 5 tháng 9

Phản ánh vấn đề nổi cộm trong mùa thi vào lớp 10 PTTH 1991-1992 với chủ trương mới thi phá tuyến đòi hỏi Sở giáo dục phải xem xét lại

 

261. PHƯƠNG HẠNH. Trăn trở với chất lượng đào tạo tại các trường mầm non ngoài công lập / Phương Hạnh. - Tuổi trẻ Thủ đô

Bài 4: Cần siết chặt công tác quản lí. - 2013. - Số 1262, 23 tháng 9, tr.12

Về tình trạng "nhảy việc" của giáo viên, trình độ giáo viên hạn chết,một số còn không có nghiệp vụ sư phạm mầm non, việc quản lý lỏng lẻo... Giáo dục trẻ cần chú trọng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các giáo viên, cán bộ trong mỗi trường học. Các cơ quan có thẩm quyền cần xử lý nghiêm túc các trường hợp sai phạm quy chế hoạt động tại các trường mầm non, đặc biệt là các cơ sở ngoài công lập. Một số ý kiến của các chuyên gia trong vấn đề này

 

262. PHƯƠNG UYÊN. Căng thẳng thi vào lớp 10 / Phương Uyên. – Tuổi trẻ Thủ đô, 2014. – Số 1365, 16 tháng 5, tr.11

Theo dự kiến của Sở Giáo dục – Đào tạo, năm 2014 sẽ có trên 70.000 học sinh tốt nghiệp THCS tham gia dự tuyển vào lớp 10. Sở Giáo dục – Đào tạo sẽ đảm bảo cho 65% học sinh tốt nghiệp THCS được học lớp 10 THPT công lập. Số còn lại sẽ phải học các trường ngoài công lập, trường nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc trung cấp chuyên nghiệp. Ngoài việc giảm chỉ tiêu chung, năm nay Sở còn đình chỉ 7 trường công lập không đảm bảo chỉ tiêu. Trước tình hình này, nhiều phụ huynh đã “chạy điểm”, bắt con em mình học thêm gia sư, đến lò luyện thi. Một vài chia sẻ của các phụ huynh học sinh về vấn đề trên.

 

263. PHƯƠNG UYÊN. Hà Nội thiếu gần 1700 giáo viên mầm non / Phương Uyên. – Tuổi trẻ Thủ đô, 2014.- Số 1334, 3 tháng 3, tr.13

Quyết định 239/QĐ-TTg ngày 9/2/2010 phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi đặt mục tiêu sẽ hoàn thành vào năm 2015. Trong 3 năm qua, dù số lượng giáo viên mầm non đã tặng thêm gần 70.000 người, nâng tổng số giáo viên cả nước lên hơn 260.000 người nhưng tình trạng thiếu giáo viên vẫn còn là mối lo lớn.

 

264. PHƯƠNG UYÊN. Vào lớp 1 cũng phải “thi” vất vả / Phương Uyên. – Tuổi trẻ Thủ đô, 2014. – Số 1364, 13 tháng 5, tr.13

Theo kế hoạch, năm nay Hà Nội tuyển 127.000 học sinh vào lớp 1. Quan điểm của UBND Tp.Hà Nội là các trường tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh nhưng trên thực tế mỗi trường lại có hình thức “thi” khác nhau, gây khó khăn cho phụ huynh và học sinh. Những băn khoăn, chia sẻ của các phụ huynh có con em vào lớp 1.

 

265. THÁI ANH. Quyết liệt xử lý với học thêm và lạm thu / Thái Anh; T.Nam. - Lao động Thủ đô, 2013. - Số 124, 15 tháng 10, tr.7

Sở Giáo dục - Đào tạo thành lập 20 đoàn thanh tra kiểm tra việc dạy thêm học thêm và thu chi đầu năm học 2013 - 2014 tại 121 đơn vị giáo dục ở 29 quận, huyện nhưng vẫn chưa phát hiện việc dạy thêm chui. Bên cạnh đó, đoàn phát hiện ra nhiều trường học có các khoản thu ngoài dự tính và nghiêm túc xử lý các vi phạm này

 

266. THỐNG NHẤT. Nâng cao chất lượng giáo viên: Yêu cầu cấp bách để đổi mới giáo dục / Thống Nhất. – Hà Nội mới, 2014. – 6 tháng 3, tr.5

Hà Nội có hơn 70 nghìn giáo viên các cấp nhưng chất lượng giáo viên ở các trường chưa đồng đều. Vì vậy, đào tạo, xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, vững về chất lượng là nhiệm vụ trọng tâm trong lộ trình triển khai Nghị quyết 29-NQ/TU về đổi mới căn bản, tòan diện giáo dục - đào tạo năm 2014. Để làm được điều này, đội ngũ giáo viên cần giải phóng sức ỳ; tích cực đổi mới tư duy, phương pháp dạy và học.

 

267. THỐNG NHẤT. Xây dựng trường chuẩn quốc gia: Bỏ quên vai trò ngành giáo dục? / Thống Nhất. - Hà Nội mới, 2014. - 6 tháng 2, Tr. 5

Hà Nội có 900 trường đạt chuẩn quốc gia. Để đạt mục tiêu 50 - 55 số trường đạt chuẩn vào năm 2015, ngành giáo dục phải xây dựng 100 trường đạt chuẩn quốc gia mỗi năm. Thế nhưng vai trò của ngành giáo dục không được đề cập cao trong quá trình triển khai dự án đầu tư. Điều đó khiến nhiều hạng mục của các công trình không phù hợp, lãng phí; Chưa đẩy nhanh được tiến độ xây dựng

 

268. TRỌNG TÙNG. Giáo dục mầm non tại các xã miền núi: Gian nan đạt chuẩn / Trọng Tùng, Thiên Tú. - Kinh tế & Đô thị.

Bài 2: Kỳ vọng "đích" chuẩn. - 2014. - Số 67, 26 tháng 3, tr.9

Hiện nay, hệ thống giáo dục mầm non tại các xã miền núi của huyện Thạch Thất và Quốc Oai đều chưa đạt chuẩn quốc gia. Nguyên nhân chủ yếu do cơ sở vật chất giáo dục còn manh mún, nhỏ lẻ, thiếu tập trung. Về những khó khăn để phấn đấu đạt chuẩn quốc gia của giáo dục mầm non các xã miền núi nơi đây. Một số chia sẻ của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường mầm non của huyện Thạch Thất, Quốc Oai

 

269. TRỌNG TÙNG. Giáo dục mầm non tại các xã miền núi: Gian nan đạt chuẩn. Bài 1: Thiếu thốn đủ bề / Trọng Tùng, Thiên Tú. - Kinh tế & Đô thị, 2014. - Số 66, 25 tháng 3, tr.9

Toàn thành phố Hà Nội có 13 xã thuộc khu vực dân tộc miền núi với tổng số 70 trường học, trong đó 35 trường mầm non có khoảng 6.500 học sinh. Thế nhưng, hầu hết các trường mầm non tại khu vực miền núi thuộc các huyện Thạch Thất, Quốc Oai (đặc biệt là các điểm trường trong thôn, bản) không có biển hiệu, cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo, dụng cụ dạy và học, đồ chơi cho trẻ thiếu thốn. Vì vậy, việc đạt chuẩn về giáo dục mầm non ở các khu vực này còn nhiều khó khăn

 

270. TRUNG ANH. Xây dựng trường chất lượng cao: Còn những vướng mắc / Trung Anh. - Kinh tế & Đô thị, 2014. - Số 56, 13 tháng 3, tr.9

Tiêu chí xây dựng trường chất lượng cao đã được Hà Nội ban hành và áp dụng tại một số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông từ năm 2013 - 2014. Hà Nội đã thí điểm 18 trường chất lượng cao và đến năm 2015 sẽ xây dựng 35 trường chất lượng cao các cấp học cả công lập lẫn ngoài công lập. Trong quá trình triển khai vấp phải nhiều bất cập như: khó khăn về tiêu chí giáo viên; học phí; phương pháp dạy tiếng anh... Tại Hội nghị trực tuyến với các quận, huyện và kế hoạch xây dựng, phát triển trường chất lượng cao sáng 12/3, các đại biểu đã tập trung bàn biện pháp tháo gỡ bất cập

 

271. TRUNG NGUYÊN. Những ngôi trường hiếm thấy / Trung Nguyên. - Hà Nội mới chủ nhật

Bài 1: Trường học trong đất đình làng. - 2006. - 2 tháng 4, Tr.4

Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) nằm trong khuôn viên rộng 1000m2 của đình làng Kim Mã thượng từ những năm 1960. Cơ sở vật chất chật chội, khổ sở không đảm bảo cho việc dạy và học

 

272. TRUNG NGUYÊN. Những ngôi trường hiếm thấy / Trung Nguyên. - Hà Nội mới. - 2006. - 9 tháng 4, tr.4

Bài 2: Trường học tí hon

Trường THPT dân lập Ngô Gia Tự nằm ở mặt phố Lê Trọng Tấn, được thành lập 4 -1998, chỉ có 200m2 mà nhìn từ bên ngoài nhiều người sẽ lầm tưởng là nhà dân

 

III. NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGÀNH GIÁO DỤC HÀ NỘI

273. Ban hành quy chế tổ chức hoạt động của ĐH Quốc gia Hà Nội và trường dạy nghề của nước ngoài tại Việt Nam. - Hà nội mới, 1994. - 13 tháng 9.

 

274. BẢO ANH. Bàn giải pháp phát triển các trường ngoài công lập ở Hà Nội / Bảo Anh. - Đông Nam Á, 2005. - Số 2.- tr.81

 

275. BẢO ANH. Hà Nội đặt việc xây dựng đội ngũ giáo viên là giải pháp trọng tâm trong năm học mới / Bảo Anh. - Đông Nam Á, 2004. - Số 10.- tr.33

 

276. CAO HÒA. Băn khoăn trường chất lượng cao / Cao Hòa. - Tuổi trẻ Thủ đô

Kì 3: Ngụy biện.... - 2013. - Số 1274, 21 tháng 10, tr.6

Nhiều ý kiến khác nhau xoay quanh vấn đề nên hay không nên xây dựng môi hình trường chất lượng cao. Một số ý kiến cho rằng thay vì trường chất lượng cao, nhà nước nên xây thêm trường công đại trà để tránh tình trạng quá tải học sinh trong một lớp học; mô hình trường chất lượng cao vô hình chung trở thành sự phân biệt giàu nghèo... Ngoài ra, một số chuyên gia, giáo viên nhận định việc xây dựng trường chất lượng cao đi ngược với nguyên tắc cơ bản của giáo dục Việt Nam là nền giáo dục duy nhất và bình đẳng

 

277. CAO HÒA. Băn khoăn trường chất lượng cao / Cao Hòa. - Tuổi trẻ Thủ đô

Kì cuối: Sẽ có cơ chế kiểm định chất lượng. - 2013. - Số 1275, 23 tháng 10, tr.6

Các trường chất lượng cao phải đảm bảo 5 tiêu chí: cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy và dịch vụ giáo dục. Việc theo học tại các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao theo nguyên tắc tự nguyện. Sắp tới, Bộ Giáo dục - Đào tạo sẽ có Thông tư hướng dẫn thực hiện các tiêu chí cho trường công lập chất lượng cao. Các cơ sở giáo dục này phải đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, chịu sự quản lý của Nhà nước, sự giám sát của phụ huynh học sinh, đảm bảo tương xứng giữa chất lượng và học phí.

 

278. CẨM BÌNH. Một mô hình giáo dục mới hình thành : Trường PTTH dân lập Lương Thế Vinh / Cẩm Bình. - Quân đội nhân dân, 1989. - 25 tháng 10

 

279. DƯƠNG THỊ KIM TUYẾN. Một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả dạy học 2 buổi/ngày ở trường tiểu học quận Hoàn Kiếm / Dương Thị Kim Tuyến. - Giáo dục, 2005. - Số 113.- tr.6-9

 

280. DƯƠNG THỊ THANH HUYỀN. Xã hội hóa giáo dục mầm non và những biện pháp thực hiện trên địa bàn Hà Nội : LATS Giáo dục học: 5.07.01 / Dương Thị Thanh Huyền. - H., Đại học Sư phạm Hà Nội, 2005. - 195tr, 30 cm

Bản chất xã hội hóa giáo dục, xã hội hóa giáo dục mầm non theo quan điểm giáo dục học. Phân tích, đánh giá thực trạng xã hội hóa giáo dục mầm non trên địa bàn Hà Nội từ 1990 đến nay, qua đó nêu những biện pháp tổng thể để thực hiện xã hội hóa giáo dục mầm non trên địa bàn Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

TVQG

 

281. ĐẶNG PHAN CƯỜNG. Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội / Đặng Phan Cường. - Phát triển giáo dục, 2004. - Số 7.- tr.31-33

 

282. HỒ NGỌC ĐẠI. Giải pháp đổi mới giáo dục / Hồ Ngọc Đại. - Cộng sản, 1990. - Số 4, tr.38-42

 

283. HỒNG HẠNH. Hà Nội xây dựng trường chất lượng cao: Rõ lộ trình và kinh phí đầu tư / Hồng Hạnh. – Hà Nội mới, 2014. – 13 tháng 3, tr.2

Quyết số 15/2013/NQ-HĐND ban hành ngày 17/7/2013 xác định từ năm học 2013 - 2014, Hà Nội sẽ áp dụng mô hình trường chất lượng cao với 5 tiêu chí bắt buộc: cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy và dịch vụ giáo dục chất lượng cao. Để đạt được mục tiêu như nghị quyết đề ra, ngay trong tháng 3/2014, mỗi quận, huyện cần xây dựng danh mục trường đăng ký xây dựng chất lượng cao, trong đó xác định "3 rõ": rõ tên trường, rõ kinh phí đầu tư và rõ lộ trình.

 

284. KIM THOA. Thiếu giáo viên ngoại thành - Vì đâu? / Kim Thoa. - Hà Nội mới, 1994. - 23 tháng 12, tr.3

Nguyên nhân và quyết sách để nâng cao chất lượng giáo dục ở ngoại thành.

 

285. MINH ĐỨC. Học sinh tiểu học không cần học thêm / Minh Đức. – Hà Nội mới, 2012. – 8 tháng 11, tr.5

Bài phỏng vấn ông Phạm Xuân Viễn – Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội về tình trạng dạy thêm, học thêm và giải pháp sẽ được triển khai để quản lý tình trạng này ở Hà Nội.

 

286. Ngành nuôi dạy trẻ mở thêm nhà trẻ mẫu giáo liên hợp ở những nơi có điều kiện. Kết hợp với Hội LHPN chỉ đạo phát triển nhóm trẻ gia đình ở nội thành, thị xã, thị trấn. - Hà nội mới, 1987. - 12 tháng 7

 

287. NGHIÊM ĐÌNH VÌ. Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước: Kỷ yếu hội thảo khoa học kỷ niệm 45 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm - Đại học Quốc gia Hà Nội / Nghiêm Đình Vì, Đinh Quang Bảo, Phan Trọng Luận.... - H.:Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996. - 346tr; 27cm

Tuyển tập các báo cáo khoa học về vai trò của người giáo viên trong sự đổi mới của xã hội. Đổi mới chương trình, nội dung, kế hoạch đào tạo, phương pháp đào tạo giáo viên của Trường đại học Sư phạm Hà Nội

 

288. NGUYỄN HỮU ĐỨC. Xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh: Giải pháp hàng đầu nâng cao chất lượng đào tạo của ĐHQGHN / Nguyễn Hữu Đức. - Tia sáng, 2009. - Số 10.- tr.24

 

289. NGUYỄN NGHĨA TRỌNG. Thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục hiện nay / Nguyễn Nghĩa Trọng. - Tư tưởng văn hoá, 2003. - Số 10, tr.12-14+30

Ngay từ khi tìm đường cứu nước, Người đã ý thức sâu sắc tầm quan trọng của giáo dục. không có giáo dục không nâng cao được dân trí, không thể biến một nước dốt nát, cực khổ thành một nước có văn hoá cao. Chúng ta vẫn chưa thực hiện tốt những tư tưởng của Người về giáo dục. Bài báo đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện tốt nền giáo dục theo tư tưởng của Người

 

290. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LÝ. Sáng tạo trong dạy học / Nguyễn Thị Phương Lý. - Giáo dục & Thời đại Chủ nhật, 2014. - Số 9, 2 tháng 3, tr.15

Những ưu điểm của công nghệ thông tin trong dạy và học tại các trường học, đặc biệt là đại học. Để quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, trước hết cần nâng cao nhận thức của giáo viên về tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; tính cần thiết phải đi trước, đón đầu ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào dạy học; đồng thời phải hiểu đúng, vận dụng hài hòa, hợp lý, tránh lạm dụng thì mới nâng cao được chất lượng giảng dạy.

 

291. NGUYỄN TIẾN DŨNG. Nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên trung học phổ thông, yếu tố then chốt để xây dựng nhà trường hiệu quả / Nguyễn Tiến Dũng. - Giáo dục & Xã hội, 2014. - Số Xuân, tr.48-52

Nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên nói chung, đội ngũ giáo viên THPT nói riêng là yếu tố then chốt để xây dựng nhà trường THPT hiệu quả. Về 7 yếu tố liên quan chặt chẽ đến tính hiệu quả của nhà trường, 7 nét đặc trưng của mô hình nhà trường hiệu quả và 11 nhóm tiêu chí về phẩm chất, năng lực nghề nghiệp đặc trưng của đội ngũ giáo viên THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà trường hiệu quả.

 

292. NGUYỄN VĂN ĐẠO. Đào tạo chất lượng cao vấn đề quan tâm hàng đầu của Đại học Quốc gia Hà Nội / Nguyễn Văn Đạo. - Nhân dân, 1994. - 29 tháng 4, tr.4

 

293. Những vấn đề giáo dục hiện nay quan điểm và giải pháp. - H. : Tri thức, 2008. - 429tr ; 21cm

Một số bài viết mang tính dẫn luận về giáo dục hiện nay và quan điểm đề xuất, giải pháp; Các bài thảo luận, đề án kiến nghị của các nhà khoa học trong nước; ý kiến trả lời phỏng vấn về giáo dục của phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân

VL 31574

 

294. P.V. Mô hình mới / P.V. - Tuổi trẻ thủ đô, 1986. - tháng 12, số 21, tr.5

Tổ chức mô hình vừa học vừa làm ở phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

295. QUỐC KHÁNH. Đại học Quốc gia và các đại học khu vực là gì ? / Quốc Khánh. - Nhân dân, 1994. - 13 tháng 5

Trả lời phỏng vấn của GS.Trần Hồng Quân, Bộ trưởng Giáo dục – Đào tạo về quyết định thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội và các Đại học Huế, Đà Nẵng và Thái Nguyên

 

296. Quy chế mới về thi và kiểm tra trong các trường đại học. - Hà nội mới, 1989. - 11 tháng 3

Chương trình học tập chia làm 2 giai đoạn , kết thúc giai đoạn 1 sinh viên được cấp chứng chỉ đại học đại cương để tiếp tục học giai đoạn 2 tại trường này hay trường khác

 

297. THẨM NGỌC KHUÊ. Dạy và học tiếng nước ngoài. Vấn đề sôi động của Hà Nội / Thẩm Ngọc Khuê. - Thăng Long khoa học và công nghệ, 1994. - Số 2, tr.9

 

298. THỐNG NHẤT. Công khai danh mục các khoản thu ngoài học phí: "Thuốc" trị "bệnh" lạm thu / Thống Nhất. - Hà Nội mới, 2013. - 28 tháng 11, tr.5

Ngày 22/11/2013, UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, áp dụng từ tháng 12/2013. Một số trao đổi của bà Phạm Thị Hồng Nga - Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo về vấn đề này.

 

299. THỐNG NHẤT. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục: băn khoăn chất lượng giáo viên / Thống Nhất. - Hà Nội mới, 2014. - 7 tháng 1, Tr. 5

Chú trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức, nhân cách sống, coi trọng kỹ năng thực hành, đặc biệt là nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là mục tiêu và giải pháp trong lộ trình thay đổi căn bản và toàn diện Giáo dục - Đào tạo theo nghị quyết 29 - NQ/TU. Đó là vấn đề được ngành Giáo dục - Đào tạo Hà Nội thảo luận

 

300. THỐNG NHẤT. Hà Nội xây dựng dự thảo quản lý dạy thêm, học thêm: Sẽ giải quyết nhiều vấn đề bức xúc / Thống Nhất. - Hà Nội mới, 2012. - 29 tháng 11, tr.1+7

Những điểm mới trong dự thảo lần hai về quy định dạy thêm học thêm của Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội. Quyết tâm và một số biện pháp chấm dứt dạy thêm học thêm ở bậc tiểu học.

 

301. THỐNG NHẤT. Năm học 2013 - 2014: Hà Nội kiên quyết chống lạm thu / Thống Nhất. - Hà Nội mới, 2013. - 19 tháng 9, tr.5

Nhằm chấn chỉnh công tác thu - chi đầu năm học 2013 - 2014, Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội thành lập 20 đoàn thanh tra kiểm tra tại các nhà trường trong tháng 9 này. Bài phỏng vấn bà Phạm Thị Hồng Nga - Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội về vấn đề nêu trên. Bà cũng nêu một số nội dung kiểm tra công tác thu - chi và các giải pháp khắc phục những hạn chế của vấn đề này

 

302. THỐNG NHẤT. Ngừa tai nạn thương tích, xây dựng trường học an toàn / Thống Nhất. - Hà Nội mới, 2013. - 26 tháng 12, tr.5

Bài phỏng vấn ông Nguyễn Hiệp Thống - Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo về nội dung kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích của Hà Nội năm học 2013 - 2014.

 

303. TRUNG ANH. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục: Dạy người trước rồi mới dạy chữ / Trung Anh. - Kinh tế & Đô thị, 2014. - Số 5, 6 tháng 1, Tr. 9

Đối với giáo dục phổ thông, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực thực hành, vận dụng kiến thức thục tiễn... Đó là những nội dung đề cập tại cuộc toạ đàm về đổi mới căn bản toàn diện về giáo dục do sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội tổ chức

 

304. Trường PTTH dân lập Đinh Tiên Hoàng một mô hình mới mang tính chất đặc thù. - Hà nội mới, 1993. - 20 tháng 11

 

305. VIỆT ÂN. Hướng mới đào tạo giáo viên mẫu giáo hình thành từ một đề tài khoa học / Việt Ân. - Quân đội nhân dân, 1988. - 12 tháng 9

Viết về ngành học mẫu giáo ở Hà Nội.

 

PHỤ LỤC

Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp Thủ đô Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2012/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN, GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030; QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI TRƯỜNG HỌC THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 4

(Từ ngày 03/4/2012 đến ngày 05/4/2012)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Xét Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 29/3/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc thông qua Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp Thủ đô Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch mạng lưới trường học thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội, ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND Thành phố.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp Thủ đô Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch mạng lưới trường học thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu chung

Xây dựng và phát triển hệ thống giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp Thủ đô Hà Nội cả về quy mô và chất lượng, giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước, tiếp cận nền giáo dục tiên tiến của các nước trong khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; xây dựng xã hội học tập, tạo tiền đề phát triển kinh tế tri thức, phục vụ thiết thực yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá Thủ đô và đất nước.

Đầu tư phát triển mạng lưới trường, lớp đảm bảo cơ cấu hợp lý theo hướng kiên cố hóa, hiện đại hóa, chuẩn hóa, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố; xác định và bố trí quỹ đất dành cho mạng lưới trường học theo cơ cấu và loại hình đào tạo.

2. Chỉ tiêu cụ thể của Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp Thủ đô Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

a. Giáo dục mầm non

- Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đi học: đến năm 2015, số trẻ trong độ tuổi nhà trẻ đi học đạt ít nhất 35%; trẻ mẫu giáo đạt 90%, trong đó trẻ 5 tuổi đạt 100%; đến năm 2020, trẻ nhà trẻ đạt trên 60%; trẻ mẫu giáo đạt 95%; duy trì 100% trẻ 5 tuổi đi học mẫu giáo.

- Đến năm 2015 có 100% trường mầm non thực hiện chương trình đổi mới giáo dục mầm non, 80% cơ sở giáo dục mầm non ứng dụng tin học trong quản lý và giáo dục trẻ.

- Tỷ lệ trẻ đạt chuẩn phát triển năm 2020 đạt 90% trở lên.

- Giảm tỷ lệ trẻ mầm non suy dinh dưỡng năm 2015 xuống dưới 7%, năm 2020 xuống 3%.

- Tỷ lệ trường mầm non công lập đạt chuẩn quốc gia đến năm 2015 là 50%-55%, năm 2020 là 65-70%, đến năm 2030 là 75-80%.

b. Giáo dục phổ thông

* Giáo dục tiểu học

- Duy trì và giữ vững phổ cập giáo dục. Tỷ lệ huy động trẻ đi học đúng độ tuổi (6-10 tuổi) đạt 100%.

- Tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày đạt trên 90% vào năm 2015 và trên 95% vào năm 2020. Tỷ lệ trường tiểu học công lập đạt chuẩn quốc gia năm 2015 là 50%-55%, năm 2020 là 65-70%, đến năm 2030 là đạt 75-80%.

- Giảm sĩ số bình quân từ 35 học sinh/lớp vào năm 2010 xuống 30 học sinh/lớp vào năm 2020.

- Phấn đấu đến năm 2015 cơ bản các trường học được đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học đạt kiên cố hoá, hiện đại hoá. Xây dựng mô hình trường dịch vụ chất lượng cao.

* Giáo dục trung học cơ sở

- Tỷ lệ thiếu niên đi học đúng độ tuổi (11-14 tuổi) đạt 100% vào năm 2015 và giữ vững trong các năm tiếp theo. Tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày đạt trên 50% vào năm 2015 và trên 90% vào năm 2020.

- Tỷ lệ trường trung học cơ sở công lập đạt chuẩn quốc gia năm 2015 đạt 50%-55%, năm 2020 đạt 65-70%, đến năm 2030 đạt 75-80%.

- Giảm sĩ số bình quân từ 36 học sinh/lớp năm 2010 xuống 30 học sinh/lớp vào năm 2020.

- Phấn đấu đến năm 2015 cơ bản các trường học được đầu tư cơ sở vật chất kiên cố và trang thiết bị dạy học hiện đại. Xây dựng mô hình trường dịch vụ chất lượng cao. Thực hiện chương trình phát triển khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo trong toàn ngành.