THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ: "HÀ NỘI HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LẦN THỨ XII"

LỜI NÓI ĐẦU

        Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày 3 tháng 2 năm 1930 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng và một thời kỳ phát triển mới của lịch sử dân tộc. Tám mươi sáu năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã lập được nhiều kỳ tích quan trọng. Đó là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, lập nên nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và thắng lợi của hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ,  thống nhất đất nước. Tiếp đó, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, công cuộc đổi mới đất nước đã đạt được những thành công rực rỡ với những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại... Đời sống nhân dân được nâng cao, các hoạt động đối ngoại và hợp tác ngày càng được mở rộng và tăng cường.

          Năm 2016 là năm có nhiều sự kiện quan trọng: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2016 - 2021. Hòa chung với không khí phấn khởi của cả nước chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đảng bộ, các ban ngành và nhân dân Hà Nội nô nức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng. Hơn thế nữa, với vị thế là thủ đô của cả nước, Hà Nội luôn phấn đấu gương mẫu đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng cũng như xây dựng đất nước. Trong nhiệm kỳ 5 năm từ 2010 - 2015, Đảng bộ Hà Nội đã lãnh đạo cán bộ và nhân dân Hà Nội nỗ lực phấn đấu đạt được những bước tiến lớn về kinh tế - văn hóa - xã hội.

          Nhằm giúp bạn đọc nắm bắt rõ hơn về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và đặc biệt là công tác chuẩn bị cũng như các hoạt động chào mừng của Thủ đô đối với Đại hội, Thư viện Hà Nội biên soạn thư mục chuyên đề "Hà Nội hướng tới Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII".

          Thư mục gồm những nội dung:

          1. ĐẢNG LÃNH ĐẠO SỰ NGHIỆP GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI (Từ Đại hội I đến Đại hội XI).

          2. ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII.

             2.1. Công tác chuẩn bị đại hội (văn kiện, nhân sự, tuyên truyền…).

             2.2. Nội dung và ý nghĩa của Đại hội lần thứ XII của Đảng.

        3. HÀ NỘI HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII

           3.1. Đại hội đảng bộ các cấp ở Hà Nội tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI.

           3.2. Hà Nội chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

           3.3. Thành tựu của Hà Nội 5 năm 2010 - 2015.

          Thư viện Hà Nội trân trọng giới thiệu đến Quý bạn đọc thư mục này. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm và ý kiến đóng góp của Quý bạn đọc để thư mục sau được hoàn thiện hơn.

                                                                                        THƯ VIỆN HÀ NỘI

MỤC LỤC

 

1. ĐẢNG LÃNH ĐẠO SỰ NGHIỆP GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, BẢO VỆ TỔ QUỐC
VÀ CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI (Từ Đại hội I đến Đại hội XI)....................................... 1

2. ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII................................................... 19

2.1. Công tác chuẩn bị đại hội (về văn kiện, nhân sự, tuyên truyền…)............................ 19

2.2. Nội dung và ý nghĩa của Đại hội lần thứ XII của Đảng............................................ 24

3. HÀ NỘI HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII.............. 32

3.1. Đại hội đảng bộ các cấp ở Hà Nội tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố
 Hà Nội lần thứ XVI......................................................................................................32

3.2. Hà Nội chào mừng Đại hội Đảng các cấp............................................................... 61

3.3. Thành tựu của Hà Nội 5 năm 2010 - 2015............................................................. 69

BẢNG TRA TÊN TÀI LIỆU...................................................................................... 1051. ĐẢNG LÃNH ĐẠO SỰ NGHIỆP GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI (Từ Đại hội I đến Đại hội XI)

1. BÍCH HỒNG. Con đường xây dựng nền kinh tế mới: Nghiên cứu văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IV / Bích Hồng . - H. : Sự thật, 1980. - 168tr. ; 19cm 

         Đường lối xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng đề ra. Một số luận điểm cơ bản về quá trình phát triển của sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn XHCN... 

                                                                                      VV20778 - 20779         

2. BÙI THỊ KIM HẬU. Trí thức hóa công nhân Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay / Bùi Thị Kim Hậu . - H. : Chính trị Quốc gia, 2012 . - 214tr. ; 21cm 

         Trình bày cơ sở lý luận về trí thức hóa công nhân, tính tất yếu và mối quan hệ giữa trí thức hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, những yếu tố tác động đến trí thức công nhân Việt Nam; Nêu lên thực trạng đội ngũ công nhân Việt Nam và vấn đề trí thức hóa công nhân giai đoạn hiện nay với những thành tựu hạn chế và nguyên nhân; Đưa ra quan điểm của Đảng ta và giải pháp nhằm đẩy mạnh trí thức hóa công nhân Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay

VL43979 - 43980

          3. Các đại hội và hội nghị Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam : Thời kỳ đổi mới / Lê Mậu Hãn, Thái Phương : biên soạn . - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012. - 235tr. ; 21cm 

         Giới thiệu một cách khái quát có hệ thống các đại hội và hội nghị Trung ương; Tiểu sử tóm tắt các Tổng Bí thư và danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa thời kỳ đổi mới. 

VL44037 - 44038         

4. Các văn bản của Đảng và Chính phủ về đổi mới doanh nghiệp nhà nước (từ năm 2001 đến nay) . - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - 1067tr. ; 24cm 

         Các văn bản của Đảng về đổi mới doanh nghiệp nhà nước bao gồm các văn kiện Đại hội, văn kiện Hội nghị Trung ương; Các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, thông báo, kết luận, quy định của Bộ Chính trị; Ban Bí thư; các văn bản của Chính phủ về đổi mới doanh nghiệp nhà nước báo gồm các nghị định, quyết định, chỉ thị của Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ. 

VL48075 - 48076

 5. Công tác lãnh đạo, quản lý báo chí trong 25 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới / Nguyễn Thế Kỷ . - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011. - 299tr. ; 21cm 

         Nghiên cứu sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước đối với hoạt động báo chí trong 25 năm đổi mới đất nước; Làm rõ nội dung phương thức, sự đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước đối với báo chí; những ưu điểm, thành tựu và cả yếu kém, khuyết điểm; Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý báo chí của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn mới. 

                                                                                                   VL42748     

6. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất: Đánh dấu thắng lợi cuộc đấu tranh giữ gìn và khôi phục hệ thống tổ chức Đảng // Hà Nội mới, 2016. – 9 tháng 1, tr.2

Ngày 28 – 31/3/1935, Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng họp tại một địa điểm ở phố Quan Công, Ma Cao (Trung Quốc). Tham dự Đại hội có 13 đại biểu. Đại hội có nhiệm vụ xác định đường lối cho thời kỳ đấu tranh mới. Đại hội đã thông qua một loạt nghị quyết quan trọng và đề ra 3 nhiệm vụ chủ yếu của toàn Đảng trong thời gian trước mắt là củng cố và phát triển Đảng, thâu phục quảng đại quần chúng lao động, chống đế quốc chiến tranh.

 

7. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II: Công khai hoạt động, lãnh đạo toàn diện cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân // Hà Nội mới, 2016. – 10 tháng 1, tr.1-2

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng diễn ra tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang từ ngày 11-19/2/1951. Tham dự Đại hội có 158 đại biểu chính thức và 53 đại biểu dự khuyết. Đại hội đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam; từ hoạt động bí mật dưới tên gọi Hội Nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông Dương ra hoạt động công khai dưới tên gọi mới là Đảng Lao động Việt Nam. Tại Đại hội, Báo cáo chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu khẩu hiệu chính của ta là tiêu diệt thực dân Pháp xâm lược và đánh bại bọn can thiệp Mỹ, giành thống nhất độc lập hoàn toàn, bảo vệ hòa bình thế giới.

 

8. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III: Quyết tâm thống nhất đất nước // Hà Nội mới, 2016. – 11 tháng 1, tr.1-2

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp tại Hà Nội từ ngày 5 – 10/9/1960. Tham dự có 525 đại biểu chính thức và 31 đại biểu dự khuyết thay mặt cho hơn 50 vạn đảng viên cả nước. Đại hội quyết định đường lối chung của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đường lối đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà.

 

9. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV: Đại hội đầu tiên sau khi thống nhất nước nhà // Hà Nội mới, 2016. – 12 tháng 1, tr.1, 7

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV diễn ra từ ngày 14 – 20/12/1976 tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 1008 đại biểu chính thức, thay mặt cho 1.555.000 đảng viên của cả hai miền đất nước. Đại hội quyết định đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Việt Nam và thông qua Điều lệ mới của Đảng gồm có 11 chương và 59 điều. Đại hội quyết định đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn mới; quyết định phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1976 – 1980); quyết định đường lối xây dựng Đảng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn mới.

 

10. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V: Tất cả vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân // Hà Nội mới, 2016. – 13 tháng 1, tr.1-2

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng họp từ ngày 27 – 31/3/1982 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.033 đại biểu thay mặt cho 1.727.000 đảng viên hoạt động trong 35.146 đảng bộ cơ sở. Đại hội đề ra những nhiệm vụ có tính chất chiến lược trong cuộc đấu tranh để xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, vạch ra phương hướng, nhiệm vụ và những mục tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội trong 5 năm 1981 – 1985 và những năm 80, quyết định phương hướng xây dựng Đảng và các vấn đề bổ sung Điều lệ Đảng. Văn kiện Đại hội xác định 12 nhóm nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn mới, trong đó nhiệm vụ đầu tiên là “Giải quyết những vấn đề cấp bách nhất để ổn định và cải thiện một bước đời sống của nhân dân”.

 

11. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI: Mở đầu thời kỳ đổi mới // Hà Nội mới, 2016. – 14 tháng 1, tr.1, 3

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng họp tại Hà Nội từ ngày 15 – 18/12/1986 với sự tham dự của 1.129 đại biểu thay mặt cho gần 1,9 triệu đảng viên. Đại hội lần thứ VI của Đảng đánh dấu mở đầu cho thời kỳ đổi mới đất nước. Đại hội thống nhất cao về đường lối đổi mới và đưa ra quan điểm mới

về cải tạo xã hội chủ nghĩa dựa trên 3 nguyên tắc.

 

12. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII: Bước trưởng thành mới của Đảng // Hà Nội mới, 2016. – 15 tháng 1, tr.1-2

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng họp tại Hà Nội từ ngày 24 – 27/6/1991 với sự tham dự của 1.176 đại biểu đại diện cho 2.155.022 đảng viên cả nước. Đại hội VII diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng trầm của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu. Đại hội đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000.

 

13. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII: Tiếp tục đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân // Hà Nội mới, 2016. – 16 tháng 1, tr.1-2

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 28/6 đến 1/7/1996 tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội với sự tham dự của 1.198 đảng viên đại diện cho gần 2.130.000 đảng viên cả nước. Đại hội diễn ra đúng vào thời điểm công cuộc đổi mới đã tiến hành được 10 năm và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Sau bốn ngày làm việc, Đại hội định ra mục tiêu phấn đấu của sự nghiệp đổi mới đến năm 2000 và 2020 là: Tiếp tục nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở - kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng, an ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

 

14. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước // Hà Nội mới, 2016. – 17 tháng 1, tr.1-2

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng họp tại Hà Nội từ ngày 19 – 22/4/2001 với sự tham dự của 1.168 đại biểu, đại diện cho 2.479.719 đảng viên cả nước. Đại hội xác định đường lối phát triển đất nước trong giai đoạn tiếp theo là: “Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp; ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định

hướng xã hội chủ nghĩa…”.

 

          15. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển //Hà Nội mới, 2016. – 18 tháng 1, tr.1-2

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng họp từ ngày 18 – 25/4/2006 tại Hà Nội với sự tham dự của 1.176 đại biểu thay mặt cho hơn 3,1 triệu đảng viên cả nước. Đại hội đã biểu thị quyết tâm của Đảng ta trong những năm tới lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phấn đấu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, tạo nền tảng đến 2020 nước ta cơ bản thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

 

16. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI: Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đổi mới cơ cấu nền kinh tế // Hà Nội mới, 2016. - 19 tháng 1, tr.1 - 2

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng hợp từ ngày 12 – 19/1/2011 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội với sự tham dự của 1.377 đại biểu, thay mặt cho hơn 3,6 triệu đảng viên cả nước. Đại hội có chủ đề: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

        

17. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI niềm tin của chúng ta . - H. Quân đội nhân dân, 2012. - 250tr. ; 21cm 

         Giới thiệu các bài viết nhằm quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ XI của Đảng với các nội dung làm rõ cơ sở khoa học, tính đúng đắn, sáng tạo, sự vận dụng phát triển và làm cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương của đại hội Đảng lần thứ XI; Việc áp dụng và thực tiễn xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay. 

VL46361 - 46362

            

18. Đại hội XI của Đảng với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa . - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012. - 376tr. ; 21cm 

         Trình bày một cách toàn diện về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới như mục tiêu, nội dung, phương thức nhằm khẳng định quan điểm, đường lối đúng đắn của Đảng góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 

VL43969 - 43970

        

          19. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Văn kiện Đảng toàn tập. . - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật. - 22cm 

          T. 59 : 2000. - 2015. - 325tr.

         Gồm 59 tài liệu: các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, báo cáo, thông báo... của Ban chấp hành Trung ương Đảng và của Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị, các bài phát biểu, diễn văn của các đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại các sự kiện lớn.

VL50922 - 50923

             

 20. Đảng Cộng sản lãnh đạo quá trình đổi mới tại Việt Nam, cập nhập hóa mô hình phát triển kinh tế xã hội tại Cu Ba : Một số vấn đề lý luận và thực tiễn . - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2013. - 218tr. ; 21cm 

VV010440         

                

          21. Đảng và Hồ Chí Minh - cuộc song hành lịch sử / Lê Trung Kiên : chủ

biên . - H. : Lao động, 2013. - 463tr. ; 27cm 

         Nghiên cứu về điều kiện lịch sử xã hội Việt Nam ảnh hưởng đến quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và tư tưởng của Người về Đảng Cộng sản; Ghi lại chặng đường vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

VL45712 - 45713, VV009642   

              22. Điện Biên Phủ - Văn kiện Đảng, Nhà nước . - H. : Chính trị Quốc gia, 2004. - 1160tr. ; 24cm           

VL24283 - 24284

         

              23. ĐỖ MƯỜI. Cuộc sống khẳng định và phát triển đường lối đổi mới  / Đỗ Mười . - H.  : Sự thật , 1989. - 82 tr.  ; 19 cm 

                                                                                                          VV40289         

             

              24. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam . - Tái bản lần thứ 1 . - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 474tr. ; 21cm 

         Gồm các bài viết, bài nói của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Đảng và nhà nước, các cơ quan trung ương và địa phương, của các nhà quản lý, các nhà khoa học nhằm góp phần vào sự thành công của công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam. 

VV75291 – 75292

              25. ĐỨC HẠNH. Những dấu ấn tự hào của một nhiệm kỳ đặc biệt / Đức Hạnh // Phụ nữ Thủ đô, 2016.- Số 2016, 20 tháng 1 . - Tr.2

         Trong suốt 30 năm đất nước chuyển mình theo tiến trình đổi mới chưa có giai đoạn nào, chúng ta lại phải đối mặt với nhiều khó khăn như nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XI (2011 - 2015). Song, nhờ những chủ trương, đường lối đúng đắn và kịp thời, Đảng đã lãnh đọa đất nước vượt qua những thách thức, thực hiện thành và công thắng lợi như nghị quyết Đại hội XI đề ra, đưa đất nước tự tin tiến về phía trước.

  26. Giá trị lý luận và thực tiễn của nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp . - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2014. - 586tr. ; 22cm 

         Kinh tế nhà nước Việt Nam trước khi có nghị quyết 10 của Bộ chính trị và yêu cầu khách quan phải đổi mới quản lý kinh tế nhà nước; Nghị quyết 10 của Bộ chính trị, sự đột phá về tư duy của Đảng trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý nhà nước; Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị những tác động chủ yếu và vấn đề đặt ra đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân hiện nay. 

VL49865 - 50005, VL000082         

 

              27. Giáo trình lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam / Nguyễn Văn Phùng : chủ biên . - Tái bản có sửa chữa, bổ sung . - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2012. - 507tr. ; 21cm 

         Giới thiệu sự ra đời của đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo giành chính quyền(1930-1945) Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến và xây dựng chế độ mới (1945-1975); Đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975-2000). 

VL44031 - 44032

           

28. HOÀNG KIỀU. Thành tựu 70 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước / Hoàng Kiều // Thời báo làng nghề Việt, 2015.- Số 35+36, 27 tháng 8 . - Tr.3 

         Nhìn lại chặng đường 70 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa mới ra đời phải đương đầu với muôn vàn khó khăn. Với sự chèo lái của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng và sự quyết tâm, đoàn kết của quân dân ta, đến nay Việt Nam đã vượt qua ngưỡng nước nghèo, chậm phát triển trở thành nước có thu nhập trung bình; ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế... 

29. Một số chuyên đề lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, . - H.  : Chính trị quốc gia. - 21cm 

          T.1 . - 2007. - 364tr.

         Bộ sách gồm 3 tập. Tập 1 gồm 5 chuyên đề: Sự ra đời của Đảng; Quá trình hình thành và phát triển đường lối cách mạng; Đảng lãnh đạo xây dựng và bảo vệ hậu phương, chi viện tiền tuyến; Đảng lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị; Đảng lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc.

                                                                                                HVL2144 - 2145         

               

          30. Một số chuyên đề lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, . - H.  : Chính trị quốc gia. - 21cm 

          T.2 . - 2007. - 383tr.

         Bộ sách gồm 3 tập. Tập 2 gồm 6 chuyên đề: Quá trình hình thành và phát triển đường lối cách mạng của Đảng; Quá trình hình thành và phát triển nhận thức của Đảng về công nghiệp hoá, hiện đại hóa; Đảng lãnh đạo hoạt động đối ngoại; Đảng lãnh đạo đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nông nghiệp; Nguyên nhân thắng lợi và kinh nghiệm; Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam...

                                                                                      HVL2146 - 2147  

          31. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 BCH TW Đảng khóa VIII về định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm 2000. - Hà Nội mới, 1996. - 16 tháng 12, tr.2

          Hội nghị lần thứ 2 diễn ra từ 16 đến 24/12/1996.

32. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa VIII về xây dựng phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. - Hà Nội mới, 1998. - 12 tháng 8, tr.1+2+3

33. Nghị quyết Hội nghị TW lần thứ 24 của BCH TW Đảng về nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới: phát hành đến huyện ủy và cấp ủy tương đương. - H., 1975. - 50tr. - 19cm

VV 23426

         

34. Nghị quyết lần thứ 4 BCH TW Đảng khóa VIII về tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát huy nội lực nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, cần kiệm để CNH - HĐH, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội đến năm 2000. - Hà Nội mới, 1998. - 3 tháng 1, tr.1+2+3

35. Nghị quyết TW lần thứ 22 của BCH TW Đảng về nhiệm vụ, phương h