LIÊN HỆ

Liên hệ các phòng ban:

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp:

             Trưởng phòng:     Bà Nguyễn Thị Kim Oanh

             Điện thoại:           04. 38254817

2. Phòng Phục vụ bạn đọc:

             Trưởng phòng:     Bà Nguyễn Thị Bích Thủy
             Điện thoại:           04. 39369222

             Bộ phận làm thẻ:   04.39369220

3. Phòng Phục vụ thiếu nhi:

    Trưởng phòng:     Bà Trần Thanh Lam

Điện thoại:           04.39369221

4. Phòng Bổ sung và xử lỹ kỹ thuật

Trưởng phòng:     Bà Nguyễn Hồng Vân

Điện thoại:            04. 39369103

5. Phòng Nghiệp vụ và Phong trào cơ sở

Trưởng phòng:     Bà Nguyễn Thúy Oanh

Điện thoại:           04.39369106

6. Phòng Tin học:

Trưởng phòng:     Bà Trần Thanh Hiếu

Điện thoại:            04. 39369107

7. Phòng Địa chí và Thông tin tra cứu

Trưởng phòng:     Bà Đỗ Nguyệt Ánh

Điện thoại:            04.39369219