Thứ sáu, Ngày: 01/07/2022
- Giờ mở cửa: 8h.00 - 17h.00 hàng ngày
- Nội quy thư viện.
- Thủ tục làm thẻ.
- Bản đồ.
 • THƯ VIỆN HÀ NỘI LUÂN CHUYỂN SÁCH THÁNG 5 NĂM 2022

  Thực hiện Công văn số 3172/SVHTT-TV ngày 01/12/2021 của Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội về việc hướng dẫn kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2022 trong lĩnh vực thư viện; Kế hoạch 78/KH-SVHTT-TV ngày 18/02/2022 của Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội về việc luân chuyển sách, báo năm 2022, Thư viện Hà Nội triển khai luân chuyển sách xuống cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao trình độ dân trí của người dân.

Sách nói cho người khiếm thị
Thư mục sách mới
Giới thiệu sách Địa chí
Giới thiệu sách hay, sách mới
Thư mục chuyên đề
 • 09/2021/TT-BVHTTDL
  Thông tư Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 • 206/QĐ-TTg
  Quyết định Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
 • 05/2020/TT-BVHTTDL
  Thông tư Quy định về đánh giá hoạt động thư viện
 • 93/2020/NĐ-CP
  Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện
 • 02/2020/TT-BVHTTDL
  Thông tư quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện