Thứ ba, Ngày: 23/07/2024

Thư viện Hà Nội với tổng số vốn tài liệu tính đến tháng 12 năm 2023 gồm có:

- Tài liệu in: 660.719 bản sách, trong đó sách ngoại văn là 37.603 bản, tài liệu địa chí với 20.715 bản bao gồm: tài liệu tiếng Việt, tài liệu Hán - Nôm, bản dập văn bia, hương ước, ảnh, bản đồ...

- 395 loại báo, tạp chí.

- Tài liệu sách chữ nổi (chữ Braille): 3.191 bản sách (tương đương 158.077 trang).

- Tài liệu điện tử: 3.860 băng đĩa CD/DVD; CSDL toàn văn: 3.877 tài liệu (tương đương 2.900.581 trang) về địa chí Hà Nội và 1.017 bài báo tạp chí về văn hóa và thể thao Hà Nội.