Chủ nhật, Ngày: 26/09/2021

Thư viện Hà Nội với tổng số vốn tài liệu tính đến tháng 12 năm 2020 gồm có:

- Tài liệu in: 620.101 bản sách, trong đó sách ngoại văn là 37.449 bản, tài liệu địa chí với 20.584 bản bao gồm: tài liệu tiếng Việt, tài liệu Hán - Nôm, bản dập văn bia, hương ước, ảnh, bản đồ...

- 395 loại báo, tạp chí.

- Tài liệu sách chữ nổi (chữ Braille): 3.075 tài liệu (tương đương 103.928 trang.)

- Tài liệu điện tử: 2.850 băng đĩa CD/DVD; CSDL toàn văn: 2.129 tài liệu (tương đương 237.234 trang) về địa chí Hà Nội và 1.017 bài báo tạp chí về văn hóa và thể thao Hà Nội.