Chủ nhật, Ngày: 06/12/2020

Thư viện Hà Nội với tổng số vốn tài liệu tính đến tháng 6 năm 2020 gồm có:

- Tài liệu in: 624.388 bản sách, trong đó sách ngoại văn là 37.409 bản, tài liệu địa chí với 20.327 bản bao gồm: tài liệu tiếng Việt, tài liệu Hán - Nôm, bản dập văn bia, hương ước, ảnh, bản đồ...

- 395 loại báo, tạp chí.

- Tài liệu sách chữ nổi (chữ Braille): 2967 tài liệu (tương đương  118.303 trang.)

- Tài liệu điện tử: 3522 băng đĩa CD/DVD; CSDL toàn văn: 1.742  tài liệu (tương đương 211.006 trang)  về địa chí Hà Nội và 1017 bài báo tạp chí về văn hóa và thể thao Hà Nội.