Thứ sáu, Ngày: 01/07/2022

Thư viện Hà Nội với tổng số vốn tài liệu tính đến tháng 12 năm 2021 gồm có:

- Tài liệu in: 632.285 bản sách, trong đó sách ngoại văn là 37.449 bản, tài liệu địa chí với 20.584 bản bao gồm: tài liệu tiếng Việt, tài liệu Hán - Nôm, bản dập văn bia, hương ước, ảnh, bản đồ...

- 395 loại báo, tạp chí.

- Tài liệu sách chữ nổi (chữ Braille): 3.105 tài liệu (tương đương 107.490 trang.)

- Tài liệu điện tử: 3.646 băng đĩa CD/DVD; CSDL toàn văn: 2.305 tài liệu (tương đương 287.234 trang) về địa chí Hà Nội và 1.017 bài báo tạp chí về văn hóa và thể thao Hà Nội.