Thứ sáu, Ngày: 01/07/2022
Số ký hiệu:  Tên văn bản: 
Loại văn bản:  Cơ quan ban hành: 
Tìm kiếm
Trang 1 / 2: Đầu Trước 12 Sau Cuối
 STT  Loại văn bản Số ký hiệu Tên văn bản  Xem 
1. Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL Thông tư Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
2. Quyết định 206/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
3. Thông tư 05/2020/TT-BVHTTDL Thông tư Quy định về đánh giá hoạt động thư viện
4. Nghị định 93/2020/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện
5. Thông tư 02/2020/TT-BVHTTDL Thông tư quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện
6. Thông tư 01/2020/TT-BVHTTDL Thông tư Quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện
7. Luật 46/2019/QH2019 LUẬT THƯ VIỆN
8. Thông tư 33/2018/TT-BVHTTDL QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG VÀ LUÂN CHUYỂN TÀI LIỆU
9. Thông tư 13/2016/TT-BVHTTDL THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY CHẾ MẪU HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN CÔNG CỘNG CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ
10. Thông tư 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ VÀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH THƯ VIỆN
Trang 1 / 2: Đầu Trước 12 Sau Cuối