Thứ năm, Ngày: 24/09/2020

GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH: “Cách mạng tháng Tám 1945 với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển”

04/09/2020 Cỡ chữ: A-   A+  In bài viết

 

      Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã làm nên cuộc cách mạng “long trời lở đất”, chỉ trong 12 ngày đêm, chính quyền của bọn đế quốc, phong kiến và tay sai thống trị gần 100 năm bị đập tan và chế độ phong kiến tồn tại hàng nghìn năm bị xóa bỏ vĩnh viễn, chế độ thuộc địa nửa phong kiến bị sụp đổ. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đã đưa dân tộc ta vào kỷ nguyên mới trong lịch sử: Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

       Với 60 bài viết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận, giảng viên các học viện, trường đại học, có thể khẳng định rõ rằng: Đối với lịch sử dân tộc ta, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sự mở đầu cho những giai đoạn phát triển thắng lợi tiếp theo của cách mạng Việt Nam. Tinh thần và ý chí quật cường cùng những bài học từ Cách mạng Tháng Tám tiếp tục soi đường, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước, tạo những biến đổi to lớn, sâu sắc trong đời sống xã hội đưa đất nước vững tiến trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

        Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:
        - Phần I: Vai trò và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
        - Phần II: Giá trị của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển.

       Cuốn sách “Cách mạng Tháng Tám 1945 với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển” do nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản năm 2016 với 805 trang hiện đang được phục vụ tại phòng Đọc của Thư viện Hà Nội.

Xin trân trọng giới thiệu tới Quý bạn đọc!

Số lượt xem: 44