Thứ ba, Ngày: 24/05/2022
- Giờ mở cửa: 8h.00 - 17h.00 hàng ngày
- Nội quy thư viện.
- Thủ tục làm thẻ.
- Bản đồ.
Sách nói cho người khiếm thị
Thư mục sách mới
Giới thiệu sách Địa chí
Giới thiệu sách hay, sách mới
Thư mục chuyên đề
 • 09/2021/TT-BVHTTDL
  Thông tư Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 • 206/QĐ-TTg
  Quyết định Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
 • 05/2020/TT-BVHTTDL
  Thông tư Quy định về đánh giá hoạt động thư viện
 • 93/2020/NĐ-CP
  Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện
 • 02/2020/TT-BVHTTDL
  Thông tư quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện