Thứ ba, Ngày: 23/07/2024
 • PHÒNG ĐỌC CHUYÊN ĐỀ : Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2024)

  Chiều ngày 27/6/2024, Thư viện Hà Nội tổ chức phòng đọc chuyên đề kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2024). Với hơn 100 tài liệu, phòng đọc chuyên đề tôn vinh giá trị truyền thống nhân văn sâu sắc của Gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành và toàn xã hội thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình hạnh phúc; bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp gia đình.

Sách nói cho người khiếm thị
Thư mục sách mới
Giới thiệu sách Địa chí
Giới thiệu sách hay, sách mới
Thư mục chuyên đề
 • 07/2022/QH15
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ
 • 17/2023/NĐ-CP
  Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan
 • 3815/QĐ-BVHTTDL
  Quyết định Ban hành Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của người làm công tác thư viện
 • 05/2022/TT-BVHTTDL
  Thông tư Hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin
 • 02/2022/TT-BVHTTDL
  Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện